hdbank2012 banner

CHƯƠNG TRÌNH

01/3/2012 sau 12:00
19:00
Đón các đoàn
Họp kỹ thuật
02/3/2012 08:30
09:00
15:30
Lễ khai mạc
Ván 1
Ván 2
03/3/2012 09:00 Ván 3
04/3/2012 09:00
15:30
Ván 4
Ván 5
05/3/2012 09.00 Ván 6
06/3/2012 09:00
15:30
Ván 7
Ván 8
07/3/2012 09:00
14:00
Ván 9
Trao thưởng
08/3/2012 trước12:00 Các đoàn ra về