Những ván cờ lịch sử Việt Nam (P1)

Lịch sử cờ Tướng Việt Nam trải qua biết bao thăng trầm với nhiều thế hệ danh thủ . Mời các bạn xem lại những ván cờ kinh điển đã được lưu trữ....

Lao Sùng Quang (Sứ nhà Thanh) Tiên Bại Trương Đăng Quế (chơi năm 1849 tại Huế)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09Su%20nha%20%20Thanh%20(TQ)(vs)TRUONG%20%20DANG%20QUE%20(thang)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09Su%20nha%20%20Thanh%20(TQ)%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09TRUONG%20%20DANG%20QUE%20(thang)%3B%3B%3B%0A%2F*%20Hu%C3%95%201849%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20C8.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%204.%20H8%2B7%20%20%20C8%2B2%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H3%2B4%20%20%20C8.6%20%20%20%20%20%20%206.%20C2%2B3%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R1.2%20%20%20R1%2B1%20%20%20%20%20%20%208.%20R9%2B1%20%20%20R1.6%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20A4%2B5%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2010.%20R9.6%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20H7-9%20%20%20C6.3%20%20%20%20%20%2012.%20R6%2B3%20%20%20C2%2B6%20%20%20%0A%20%20%2013.%20A5-4%20%20%20C3%2B5%20%20%20%20%20%2014.%20K5%2B1%20%20%20C3-1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20K5-1%20%20%20R6.2%20%20%20%20%20%2016.%20H4%2B3%20%20%20C3.1%20%20%20%0A%20%20%2017.%20C5.4%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%2018.%20K5%2B1%20%20%20R2%2B7%20%20%20%0A%20%20%2019.%20K5%2B1%20%20%20H3%2B2%20%20%20%20%20%2020.%20R6%2B4%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2021.%20C4.7%20%20%20C1-1%20%20%20%20%20%2022.%20C7-2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2023.%20K5.4%20%20%20R2-1%20%20%20%20%20%2024.%20K4-1%20%20%20R2.7%20%20%20%0A%20%20%2025.%20K4.5%20%20%20R7%2B1%20%20%20%20%20%2026.%20K5-1%20%20%20C1%2B2%20%20%20%0A%20%20%2027.%20E3%2B5%20%20%20H3%2B5%20%20%20%20%20%2028.%20R6.7%20%20%20C1.3%20%20%20%0A%20%20%2029.%20R7-8%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

( Ván cờ trên đi vào lịch sử ở thế kỷ 19 khi sứ thần nhà Thanh Lao Sùng Quang sang Việt Nam thất thủ trước Trương Đăng Quế tại kinh thành Huế.)


Nguyễn Thi Hùng Tiên Bại Lê Uy Vệ ( chơi năm 1938 tại Hà Nội)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09NGUYEN%20THI%20HU%C3%98NG(vs)LE%20UY%20VE%20(Thang)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09NGUYEN%20THI%20HU%C3%98NG%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09LE%20UY%20VE%20(Thang)%3B%3B%3B%0A%2F*%20H%C2%B5%20N%C3%A9i%2C%20th%C2%B8ng%207%20n%C2%A8m%201938%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%20%204.%20R2%2B4%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20P7%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%20%206.%20R2.7%20%20%20C2-1%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20C8.7%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%20%208.%20R7.3%20%20%20C3.7%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20H8%2B9%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%2010.%20H9%2B7%20%20%20R1%2B2%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C7-1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2012.%20R3.4%20%20%20C7.3%20%20%20%0A%20%20%2013.%20C5.7%20%20%20C3%2B5%20%20%20%20%20%2014.%20C-%2B2%20%20%20H3%2B4%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R4.6%20%20%20R1.4%20%20%20%20%20%2016.%20C-.6%20%20%20H7%2B6%20%20%20%0A%20%20%2017.%20R6-1%20%20%20H4%2B6%20%20%20%20%20%2018.%20R6%2B4%20%20%20C8.4%20%20%20%0A%20%20%2019.%20H3-5%20%20%20R8%2B5%20%20%20%20%20%2020.%20P5%2B1%20%20%20H%2B%2B8%20%20%20%0A%20%20%2021.%20C6.2%20%20%20H6%2B7%20%20%20%20%20%2022.%20R9%2B2%20%20%20H7-5%20%20%20%0A%20%20%2023.%20H5%2B3%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2024.%20R9.6%20%20%20R8.5%20%20%20%0A%20%20%2025.%20A6%2B5%20%20%20C4.2%20%20%20%20%20%2026.%20R6%2B1%20%20%20C2%2B7%20%20%20%0A%20%20%2027.%20E7%2B9%20%20%20H3%2B1%20%20%20%20%20%2028.%20R6.2%20%20%20H1%2B3%20%20%20%0A%20%20%2029.%20K5.6%20%20%20R5.4%20%20%20%20%20%2030.%20A5%2B6%20%20%20C2.1%20%20%20%0A%20%20%2031.%20R2.7%20%20%20H3-1%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

( Danh thủ Nguyễn Thi Hùng là người mặc áo trắng chắp tay trong ảnh , vô địch chùa Vua 1953. Còn cụ Lê Uy Vệ sau là Phó CT LĐ Cờ Việt Nam)