Bảng FIDE ID của các kỳ thủ cờ vua Việt Nam

Danh sách các HLV, VĐV, Trọng tài Việt Nam trong bảng rating của FIDE

Ghi chú:
- Danh sách xếp theo ID FIDE từ nhỏ đến lớn
- Bấm vào FIDE ID để xem hồ sơ trên FIDE.
- Tìm tên của các kỳ thủ bằng cách gõ vào hộp tìm ở góc trên bên trái bằng bất kỳ dữ liệu hợp lệ nào như tên, ID, năm sinh v.v... 
- Tải danh sách về với nút lệnh ở góc cuối bên trái của bảng.
 

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDE
12401137Le Quang LiemNamNA,FST13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNam23-02-1990
12401153Le Tuan MinhNam21-10-1996
12404675Nguyen Anh KhoiNam11-01-2002
12400246Pham Minh HoangNam05-08-1978
12401820Tran Tuan MinhNam01-01-1997
12415669Pham Tran Gia PhucNam21-08-2009
12400025Nguyen Anh DungNamNA,FT17-03-1976
12400084Dao Thien HaiNamFT10-05-1978
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamFT11-10-1987
12424714Banh Gia HuyNam25-05-2009
12401226Pham Le Thao NguyenNữ07-12-1987
12400815Nguyen Thanh SonNamFT28-04-1981
12424730Dinh Nho KietNam21-03-2010
12424722Dau Khuong DuyNam20-07-2011
12402141Vo Thanh NinhNam05-10-1988
12401064Nguyen Van HuyNam14-03-1985
12400076Tu Hoang ThongNamFT22-06-1972
12402532Nguyen Van ThanhNam14-07-1992
12400726Bui VinhNamIA,FT25-12-1976
12400238Dinh Duc TrongNam00-00-1977
725056Cao SangNamFT06-09-1973
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12400599Hoang Canh HuanNam14-03-1985
12401358Nguyen Duc HoaNam13-07-1989
12401080Tran Minh ThangNam02-01-2000
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12401838Vo Thi Kim PhungNữ08-06-1993
12410853Nguyen Quoc HyNam14-05-2006
12402435Dang Hoang SonNamFT25-10-1994
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12400122Nguyen Van HaiNamNA23-09-1993
12401277Duong The AnhNam08-06-1986
12400645Tran Quoc DungNamFT16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNam19-08-2000
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12401463Ly Hong NguyenNam06-02-1989
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12400408Nguyen Thai BinhNamFI00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1983
12400939To Quoc KhanhNamFI20-10-1973
12411027Le Tri KienNam31-08-2005
12401218Pham ChuongNamFT07-01-1989
12405060Ngo Duc TriNam25-05-2004
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12407925Tran Dang Minh QuangNam06-07-2005
12400343Dong Bao NghiaNam21-07-1992
12401676Nguyen Thi Mai HungNữNA,FT28-01-1994
12401501Bao KhoaNam03-10-1990
12401420Pham Duc ThangNamFA09-04-1988
12401161Bao QuangNamNA04-09-1978
12412279Dao Minh NhatNam22-03-2004
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữ05-07-2003
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12400386Vo Hong PhuongNữFI20-08-1979
12401013Luong Phuong HanhNữFI08-02-1983
12404683Le Minh HoangNam09-05-2000
12400351Tu Hoang ThaiNam22-06-1972
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12401609Bui Trong HaoNamNA15-12-1995
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12401102Hoang Thi Bao TramNữ09-11-1987
12401897Tran Manh TienNamNA02-05-1990
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữFT17-06-1976
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNamNA07-11-1966
12400971Luong Minh HueNữ17-11-1986
12400203Nguyen Thuan HoaNữ16-11-1970
12401455Hoang Thi Nhu YNữ30-04-1993
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12401439Ton That Nhu TungNamIA,FT19-04-1991
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữFI23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữFI19-02-1974
12401293Hoang Thi UtNữ07-02-1978
12400548Truong Duc ChienNamIA03-04-1971
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12402036Nguyen Quynh AnhNữ27-03-1988
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12400297Nguyen Thi DungNữ19-03-1982
12402508Lu Chan HungNam18-01-1997
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12401854Le Hoang Tran ChauNữ10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNam04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ03-07-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12401374Nguyen Sy HungNamNA,FI27-05-1984
12419648Nguyen Manh DucNam04-02-2011
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNamFI07-07-1989
12401870Nguyen Thanh NghiaNamFI18-01-1989
12400041Pham Ngoc ThanhNữ00-00-1971
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12402460Le Huu ThaiNam10-10-1997
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12404543Duong Thanh BinhNamFT14-07-1975
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12401331Ngo Dieu HoaNữ12-07-1991
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamNA03-02-2004
12402028Nguyen Manh TruongNamNA05-09-1991
12401005Le Thanh TuNữ27-11-1985
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12402109Nguyen Phuoc TamNamFI16-10-1995
12400440Nguyen Ha PhuongNam30-01-1995
12403555Tong Thai HungNamFI16-01-1968
12442208Nguyen Xuan VinhNam16-11-1983
12401390Pham Thi HoaNữNA16-03-1985
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12412201Nguyen Hong NhungNữ21-01-2006
12402613Vuong Trung HieuNam17-02-1996
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12401641Nguyen Ngoc HiepNam08-02-1991
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữ01-11-1985
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401170Nguyen Hai QuanNamNA03-08-1985
12403504Le Cong CuongNamNA,FI11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNam00-00-1995
12402419Dang The NamNamNA09-02-1991
12400840Phan Trong BinhNamFI19-09-1990
12413798Nguyen Huu Anh TaiNam25-03-1999
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12400254Le Thi Phuong LienNữNA18-10-1979
12400467Le Hien ThucNamNA,FI01-08-1979
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12402133Nguyen Hoang NamNamFT25-06-1986
12404632Nguyen Mai Duc TriNamNA,FI26-01-1989
12400572Le Kieu Thien KimNữ10-12-1981
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữ28-02-1999
12413372Hoang Minh HieuNam07-01-2007
12404640Nguyen Trung KienNamNI22-07-1989
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữ08-09-1990
12402605Vo Hoai ThuongNam29-03-1996
12415898Quach Phuong MinhNamIA,FI01-01-1988
12401722Luong Nhat LinhNữFI04-09-1989
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401811Tran Ngoc LanNam24-05-1992
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ03-01-1974
12404250Nguyen Minh ThangNamNA10-12-1965
12407348Pham Thi NuNữ--
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12406732Nguyen Hong AnhNữ23-09-2001
12400696Hoang Le My AnhNữ16-01-1992
12402168Vu Quang QuyenNamNA23-01-1995
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamFA,FI26-05-1994
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12400904Che Quoc HuuNam09-05-1996
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12409294Tran Xuan TuNamNI21-10-1986
12400360Tran Thi Kim LoanNữNA28-04-1971
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12401307Pham Xuan DatNam00-00-1987
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12402192Le Thanh TaiNam15-04-1997
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12401072Nguyen Tan Hoang NamNam14-07-1999
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữFI03-06-1995
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12401781Nguyen Thao HanNữ09-01-1994
12400092Dang Tat ThangNamIA,IO,FT26-03-1953
12401480Luong Huyen NgocNữ09-04-1988
12401412Vang Thi Thu HangNữNA,FI25-04-1979
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữ08-02-1989
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12432288Nguyen Tuan AnhNam06-09-1996
12400157Khuong Thi Hong NhungNữ02-01-1972
12404764Tran Cong DatNam--
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữ16-04-1996
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400653Dang Bich NgocNữ30-10-1984
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12403407Tran Le Dan ThuyNữ31-08-1996
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12400491Doan Thi Van AnhNữ13-02-1994
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12401625Le Trong De ToanNamNA02-07-1994
12403040Dong Khanh LinhNữNA02-08-2000
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12402176Le Minh HoangNam13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12406112Pham Minh HieuNamFI15-03-1998
12406279Hoang Minh HaoNamNA15-04-1993
12403083Nguyen Hong NgocNữNA16-01-2000
12429651Ngo Thanh TungNam10-12-1986
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNam20-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12419052Chu Quoc ThinhNamNI02-10-1976
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12404446Ly Quoc LongNamNA13-01-1992
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12406813Nguyen Vu Thu HienNữ13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNam12-09-1994
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữNA13-05-1995
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12436569Nguyen Tri DungNam26-09-2001
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12444022Nguyen Duy KhaiNam18-12-2012
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12417823Dang Hoang Quy NhanNam11-04-2006
12414727Nguyen My Hanh AnNữ04-12-2006
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400378Nguyen Anh TuanNamDI04-11-1987
12401382Nguyen Hoang AnhNữ16-07-1998
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12404993Huynh Hai HimNam13-01-2003
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12404888Le Minh TuNam02-07-1998
12401935Pham Thi Thu HoaiNữFI18-01-1990
12400475Nguyen Van Toan ThanhNam01-11-1998
12400874Bui Kim LeNữ26-04-1977
12405191Pham Phu VinhNam18-10-2003
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12401803Ton Nu Hong AnNữNA20-03-1992
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12430765Vo Hoang QuanNam05-10-2007
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12407771Nguyen Nhat HuyNam07-08-2004
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12402079Nguyen Duc VietNam01-01-1995
12404144Tran Thi Nhu YNữ19-10-1997
12407135Hoang Thi Hai AnhNữ27-09-1996
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12413780Mai Quoc HuyNamFA,FI10-08-2000
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12415693Tran Dang Minh DucNam02-02-2008
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12415359Nguyen Le Cam HienNữ27-04-2007
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404519Tran Quoc VinhNam--
12408441Tran Duc Hung LongNam08-02-2001
12424617Le Thai Hoang AnhNữ23-06-2011
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12423173Vo Tan ChinhNamNA12-11-1995
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12408948Vuong Quynh AnhNữ15-03-2005
12400610Dao Thi Lan AnhNữ00-00-1997
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12414816Nguyen Thien NganNữNA22-02-2005
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữ30-01-2005
12407984Vu Hoang Gia BaoNam26-02-2006
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12429449Nguyen Minh KhangNam23-08-2011
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12434540Tran Phat DatNam08-12-2007
12426792Nguyen Le NguyenNam09-06-2012
12409910Kieu Bich ThuyNữ11-11-2001
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12401668Le Thanh ThaoNữ25-12-1993
12402990Tran Thuan PhatNamNA12-06-1999
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12434965Ngo Minh QuanNam26-01-2005
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữ15-07-1990
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12400211Pham Hong MinhNữ13-03-1996
12406856Tran Thi Hong PhanNữ28-01-2002
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12422355Nguyen Tuan LongNamDI21-04-1990
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12402885Le Quang TraNam01-09-1999
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12417750Do Thanh DatNam10-04-2009
12429368Nguyen Vu Quang DuyNam14-05-2011
12406988Tran Phan Bao KhanhNữ14-01-2000
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12406228Phan Nguyen Hung CuongNamNA,FI27-04-1996
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12430218Ha Viet AnhNam20-03-2007
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12432067Nguyen Tung QuanNam16-10-2012
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12412287Duong Van SonNam11-10-1990
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12415871Pham Anh KienNam23-01-2008
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữ21-02-1999
12439100Nguyen Cong KhonNam20-04-1997
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ20-08-1995
12400629Vu Thi Dieu AiNữ14-07-1998
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12403296Vu Hoang LanNữ21-08-1998
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữ06-07-1997
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12436925Tran Le Thanh DuNam29-10-1993
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữ05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữNA28-06-1996
12403180Vu Thi Dieu UyenNữ03-03-2000
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12418943Nguyen Van QuanNamFI02-09-1988
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12404659Do Van LongNamFA23-02-1978
12429007Dang Thu ThuyNữ12-08-2010
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữ03-01-2000
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữ02-09-1995
12425133Ha Thi My DuyenNữNA,NI15-06-1993
12408107Luong Giang SonNam31-03-2002
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữ18-01-1999
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12415847Ton Nu Quynh DuongNữ22-08-2008
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữ28-09-2003
12426849Nguyen Anh NguyenNamNA,NI07-11-1995
12423572Nguyen Ha Thi HaiNam09-02-2009
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNamNA04-01-2002
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12403474Vo Mai TrucNữ01-05-2001
12440612Nguyen Tuan KietNam20-04-1999
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12402095Lam Minh ChauNamFA,FT07-03-1961
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12423599Tran Le VyNữ13-10-2012
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12436577Vo Tan KhaNamNA07-02-1996
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12403970Le Thi Nhu QuynhNữ12-08-2001
12407062Ngo Thi My DuyenNữ20-11-1997
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12409847Huynh Tran Minh HoangNam02-03-2003
12408670Do Dinh Hong ChinhNữ09-05-2004
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12407011Bui Thuy VyNữ29-01-1998
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12429309Luu Hai YenNữ02-01-2009
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12409723Huynh Hoa Minh NhatNữFADI18-12-1979
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12415251Bui Huy PhuocNam08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữNA04-11-1998
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12432024Vu Gia BaoNam10-12-2010
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12411620Nguyen Tien PhucNam00-00-2004
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12427039Nguyen Anh DungNam31-03-2003
12420182Do Vu ThuNamFA07-03-1991
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12468622Pham Anh TuanNam08-01-2001
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12423610Nguyen Hoang ViNam14-02-2002
12425176Tran Hung VuongNamNA,FI11-10-1996
12442623Le Tran Dinh LaiNam28-06-2003
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12410292Nguyen Huu ThangNam06-06-2000
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12407607Huynh Quoc AnNam22-06-2004
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12411094Nguyen Lam TungNam11-04-2005
12403750Vuong The Hung ViNam17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12439177Le Dang Thanh TraNamNA10-04-2001
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12422614Le Tran Minh NhatNamNA,FI10-06-1990
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12412031Nguyen Huu Bich KhoaNữ15-03-2003
12436283Ta Thiet HoangNam24-12-2005
12430480Nguyen MinhNam16-02-2014
12430846Dang Tuan NguyenNamNA09-06-2001
12424641Nguyen Minh ChiNữ17-01-2012
12427527Hoang Minh DucNam01-09-2004
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNamNI19-05-1997
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12427055Pham Hoang Nam AnhNam26-08-2009
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12436607Nguyen Trung TienNamNA07-02-1994
12420930Bui Quoc HuyNam01-11-2010
12439096Nguyen Cong KhenNam25-03-1994
12410977Le Huy HaiNam15-09-2005
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12428620Ho Dang KhoaNam14-05-2004
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12414204Hau Nguyen My KimNữ11-09-2004
12432881Le Phan Hoang QuanNam14-01-2015
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12439975Nguyen Xuan PhuongNam13-01-2015
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12417866Tran Minh KhangNam24-02-2011
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12415375Nguyen Linh DanNữ19-02-2007
12447498Tran Quang Anh ThuanNam02-09-2003
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12404870Tran Ly VuNam--
12436593Le Minh TriNamNA02-08-1994
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12411426Dang Anh QuocNamNA12-08-2004
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam08-10-2003
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12429228Dang Ngoc Thien ThanhNữ27-02-2012
12418706Bui Thi Ngoc ChiNữ30-09-2009
12409995Nguyen PhuNamNA07-05-1978
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12417572Le Ngoc HieuNam08-07-2004
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12416657Tran Nguyen Dang KhoaNam14-04-2008
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12410870Bui Dang KhoaNam01-02-2008
12404802Pham Tran Gia ThuNữNA11-07-2004
12425192Dang Duc LamNam11-07-2013
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12422380Tran Duc HaiNamDI20-04-1995
12430420Nguyen Anh Bao ThyNữ13-05-2010
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12432377Nguyen Quang AnhNam31-12-2014
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12437611Le Nguyen Minh TriNam18-01-2008
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12424102Nguyen Khac Bao AnNam07-01-2011
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12418900Hoang Le Minh BaoNam16-11-2009
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12431265Bui Quang HuyNam18-04-2014
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12432105Nguyen Vu Bao LamNam09-06-2013
12440566Nguyen Thanh VanNữ21-01-2001
12457477Mai Quoc CuongNam09-07-2005
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12443069Truong Gia LacNam25-02-2009
12424064Nguyen The Tuan MinhNam26-07-2007
12431249Tran Hai TrieuNam18-08-2012
12414786Nguyen Thi Ha PhuongNữ11-02-2006
12429503Hoang Trung PhongNam23-07-2013
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữNA25-03-1996
12443697Nguyen Nam LongNam20-02-2016
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12413461Nguyen Thanh LiemNam01-03-2008
12409782Tran Nhat PhuongNữ26-05-2004
12431656Nguyen Nhat KhuongNam21-05-2015
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12426903Mai Duc KienNam25-06-2012
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12424110Tran Phuong ViNữ10-07-2008
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12413100Luu Huong Cuong ThinhNamNA29-08-2004
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12430854Hoang Minh HieuNam25-02-2014
12427462Trinh Nguyen LamNam28-10-2013
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12430986Nguyen Thi Thanh NganNữ04-06-2009
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12420921Nguyen Thanh LongNam11-03-2008
12417327Nguyen Thuy LinhNữ05-01-2009
12410667Vo Thi Thuy TienNữNA27-10-1999
12425109Trieu Gia HuyNam02-08-2012
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12405167Nguyen Tuan NgocNam15-01-2003
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữ04-02-2003
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12419133Dao Tuan KietNam31-01-2001
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12406864Tran Thi Yen XuanNữ19-04-2002
12429155Tran Minh HieuNam23-05-2014
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12414611Vu Huy PhongNam06-05-2006
12442925Nguyen Le Nhat QuangNam06-04-2012
12411876Thanh Uyen DungNữ09-02-2005
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12445444Tran Thien HuyNam14-07-2007
12404110Chau Tran Boi LinhNữ07-01-1997
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12402664Hoang Tan DucNamNA10-06-2000
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12419699Nguyen Quang MinhNam28-11-2007
12424072Nguyen Van Nhat LinhNam02-01-2012
12406848Tran Thi Diem QuynhNữ23-08-2001
12420190La Manh TuanNamFA05-03-1991
12450626Phan Hoang BachNam08-01-2014
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12429252Duong Ngoc NgaNữ09-01-2014
12424390Tran Nguyen My TienNữ11-09-2007
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12412473Nguyen Tri ThinhNam15-01-2007
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữ03-05-2005
12436992Vu Hoang BachNam24-02-2012
12416150Nguyen Gia KhanhNam16-09-2009
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12404853Le Bao HuyNamNI04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12424080Do Dang KhoaNam26-05-2011
12406830Tran Minh YNữ22-03-2002
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12436950Trinh Hoang LamNam28-05-2012
12430927Ngo Minh KhangNam23-11-2013
12440930Nguyen Hoang LoiNam16-03-2003
12429600Bui Dang KhoiNam05-01-2014
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12436704Huynh Thi My ChiNữNA20-08-1988
12429740Nguyen Luong VuNam10-02-2014
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12424447Dang Nguyen Tien DungNam16-01-2010
12417106Vu Thi Tu UyenNữNA04-03-2003
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12418897Le Ngoc Minh TruongNam15-03-2010
12419028Nguyen Ngoc Phuong NghiNữ10-12-2007
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12417718Nguyen Tran Huy KhanhNam05-10-2010
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12419559Nguyen Duc PhatNam02-09-2007
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12432580Bui Minh QuanNam10-07-2012
12435309Nguyen Anh HuyNam15-01-2010
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12403172Vu Khanh LinhNữNA08-01-2001
12429058Le Vinh DinhNam07-02-2009
12433390Nguyen Thi Phuong AnhNữ12-06-2015
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12420050Pham Ngoc Thien ThuyNữ26-04-2006
12430234Bui Tuan KietNam21-10-2009
12432962Truong Thanh VanNữ10-02-2012
12420220Le Van VietNam13-09-1993
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12433756Pham Huong NhiNữ06-04-2013
12457388Luong Chan VuNam20-06-2007
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12426555Bui Quang MinhNam31-08-2012
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12436305Vo Nguyen Thien AnNam06-04-2015
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12422819Ha Thien HaiNam25-06-1999
12412805Tong Hai AnhNam01-02-2007
12454680Tran Hoang Bao ChauNữ28-05-2007
12412821Luu Ha Bich NgocNữ12-05-2006
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12411760Ngo Xuan QuynhNữ17-12-2005
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12442437Dang Thai VuNam17-08-2010
12457310Bui Quoc DuyNam08-05-2010
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12427764Vu Nguyen Bao LinhNữ07-11-2011
12423491Dam Quoc BaoNam31-03-2010
12452963Pham Quoc ThangNam30-12-2008
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12431800Nguyen Minh DatNam20-05-2005
12418579Bui Tran Minh KhangNam25-06-2009
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12429570Pham Le Duy CanNam04-02-2011
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12428884Nguyen Khanh NamNam23-10-2011
12451487Nguyen Duc TungNam11-11-2002
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12430021Nguyen Trong NhanNamNA10-07-1998
12419583Nguyen Hoang BachNam31-05-2011
12424340Nguyen Dac Nguyen DungNam18-06-2011
12418684Nguyen Anh HaoNam07-01-2007
12442100Phan Khai TriNam10-10-2014
12451754Huynh Duc ChiNam03-02-2010
12418692Bui Huu DucNam31-03-2009
12427020Pham Hai Minh HuyNam05-08-2013
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữ01-02-2007
12430838Dang Hue PhuongNữNA26-11-1999
12431842Phan Ngo Tuan TuNam16-10-2008
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12424250Do Ha TrangNữ20-01-2011
12434086Le Tran Minh NhaNữ24-12-2009
12415618Nguyen Le Nhat HuyNam02-12-2008
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12438146Trinh Huu DatNam27-12-1999
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12413410Dinh Nguyen Hien AnhNữ16-07-2007
12434124Tran Thanh VinhNam09-03-2014
12431591Nguyen Truong PhucNam29-04-2013
12441139Nguyen Phu TrongNam26-02-2009
12415782Nguyen Thi Huynh ThuNữ01-08-2008
12420158Dao Minh KhanhNữ22-02-2007
12411841Phung Phuong NguyenNữ15-03-2005
12424129Lai Nguyen Manh DungNam16-03-2011
12427160Pham Hoang QuanNam11-01-2009
12404039Tran Nguyen Huyen TranNữNI29-05-2001
12420999Nguyen Hai NamNam19-05-1983
12425281Chu An KhoiNam05-01-2013
12404837Vuong Bao KhangNam00-00-2003
12432652Nguyen Ngoc Xuan SangNữ17-07-2015
12424943Nguyen Quang SonNam28-10-1993
12418064Nguyen Khac ThanhNam18-03-2009
12429473Duong Hoang Nhat MinhNam31-01-2013
12409944Phan Thi Trac VanNữ00-00-1962
12424196Pham Quynh AnhNữ13-01-2009
12454672Nguyen Phuong NghiNữ14-01-2007
12435198Tran Thi Hoan KimNữ09-04-2008
12434914Chau Van Khai HoanNam07-01-2011
12449229Doan Thien BaoNam04-11-2013
12436224Nguyen Duc KhaiNam03-09-2014
12431834Nguyen Duy KhangNam02-10-2012
12402818Pham Quang MinhNam23-05-2001
12418552Tran Thi Hong NgocNữ16-02-2008
12424862Le Tuan PhongNam05-05-2010
12468290Dang Hong AnhNam13-04-2012
12431095Pham Minh NhatNam28-10-2012
12420778Nguyen Hoai AnNam12-03-2008
12448176Le Trong NghiaNam31-10-2014
12424781Do Tien MinhNam12-07-2007
12424900Nguyen Hoang HaiNam18-04-1997
12403113Nguyen Ngoc Son HaNữ26-06-2001
12426997Tran Duong Hoang NganNữ09-01-2013
12454770Pham Tuan KietNam03-02-2008
12425303Nguyen Bao ChauNữ08-03-2010
12415219Do Hoang Chung ThongNam29-11-2007
12439231Le Hong PhucNamNA14-07-1999
12411400Vo Thien AnNam18-04-2006
12438103Phan Tran Khoi NguyenNam30-07-2014
12424897Nguyen Duy ThanhNam23-10-2008
12427748Pham Thi Minh NgocNữ28-02-2013
12417394Do Quang TungNam27-06-2006
12442828Ninh Anh PhiNam27-12-2011
12412040Nguyen Le Minh UyenNữ02-01-2004
12431214Nguyen Dinh Tam AnhNữ06-01-2013
12411981Huynh Ngoc Anh ThuNữ06-09-2003
12426717Nguyen Tuan MinhNam25-02-2012
12419044Nguyen The HoanNam30-01-1974
12443034Vu Dinh ThanhNam30-04-2010
12418960Pham Thi Linh NhamNữ20-06-1990
12428868Ngan Ba Hoang NguyenNam15-09-2001
12420425Nguyen Xuan SangNam14-01-1995
12413445Tran Bao Dang KhoaNam20-10-2007
12431893Tran Quoc ThinhNam04-03-2010
12424153Bui Thi Kim KhanhNữ15-02-2009
12409871Le Khac Minh ThuNữ08-05-2003
12407488Bui Nhat QuangNam26-01-2004
12418714Le Dang Bao NgocNữ27-07-2009
12442330Phan Dang KhoiNam25-07-2015
12415316Ly Nguyen Ngoc ChauNữ05-02-2007
12432610Nguyen Duy DatNam10-06-2013
12410748Dang Hue NghiNam08-11-1989
12404713Nguyen Thi Minh AnhNữ00-00-1985
12428825Le Ngoc Gia BaoNam13-01-2010
12429287Huynh Le Khanh NgocNữ22-10-2013
12438316Nguyen Thanh HuongNữ27-12-2013
12417270Tran Minh DatNamNA15-08-2006
12436291Hoang Tan VinhNam24-06-2015
12429899Nguyen Vuong Dang MinhNam15-04-2012
12420310Phan Van HanNam25-08-1952
12433810Tran Pham Quang MinhNam26-05-2014
12427705Hoang Nguyen GiangNữ07-02-2011
12404934Bui Minh ThanhNam00-00-2003
12432008La Tran Minh DucNam01-03-2012
12451053Nguyen Thi Thu HaNữ07-01-2013
12424790Doan Quoc ThanhNam08-06-1960
12431460Nguyen Phuc TamNam26-01-2014
12412910Nguyen Bui Khanh HangNữ12-01-2007
12428647Do Tien Quang MinhNam23-11-2012
12431052Nguyen Luong PhucNam15-06-2012
12427853Quan Ngoc LinhNữ16-03-2007
12428582Sa Phuong BangNữ27-07-1997
12433578Ho Nhat NamNam18-08-2015
12424684Tran Van Hoang LamNam23-03-2007
12413194Bui Tuyet HoaNữ26-01-2008
12413291Le Thi Dieu MiNữ07-03-2003
12424927Nguyen Huu LuongNam06-12-1980
12429678Chang Pham Hoang HaiNam14-04-2009
12421065Le Hoa BinhNam10-11-1958
12431508Cao Kien BinhNam20-06-2014
12410993Le Minh Tuan AnhNam15-07-2007
12431710Le Trung KienNam18-04-2009
12410829Le Quoc ThaiNam00-00-2005
12410837Ngo Hong PhongNam00-00-1988
12417726Pham Minh HieuNam15-05-2008
12426466Trinh Thanh LongNam22-12-2000
12434485Pham Hong DucNam03-03-2014
12417211Nguyen Dang BaoNam06-01-2005
12436917Pham Quoc ThaiNam12-04-2002
12431486Truong Thuc QuyenNữ19-04-2013
12467634Le Quang KhanhNam13-06-1973
12412848Nguyen Thi Kim TuyenNữ12-10-2004
12444049Ngo Hoang TungNam04-10-2011
12420360Vu Vinh HoangNam20-08-2008
12411736Doan Thuy My DungNữ20-03-2006
12435074Pham Quang NghiNam21-01-2012
12426938Tran Hoang Minh TuanNam01-01-2010
12446300Nguyen Huynh Anh QuocNam11-05-2015
12428736Pham Duc PhongNam20-06-2008
12425370Nguyen Trung DucNam01-02-2009
12420255Nguyen Huu ManhNam01-11-1994
12420069Tran Ly Ngan ChauNữ27-09-2012
12446327Chau Thien PhuNam20-01-2012
12406503Nguyen Thi Ngoc MaiNữ14-09-2003
12416118Tran Ly Khoi NguyenNam13-09-2008
12419010Pham Viet Thien PhuocNam28-01-2010
12426253Tong Nguyen Gia HungNam21-08-2013
12430030Pham Nguyen DungNam04-01-2007
12435376Nguyen Thai AnNữ09-07-2012
12412147Tran Thi Kim LienNữ17-05-2004
12443956Chau Bao NgocNữ14-03-2010
12421014Nguyen Thi Hong ChauNữ04-12-1982
12412813Nguyen Ngoc Minh ChauNữ14-12-2006
12442496Pham Van VinhNam21-10-2010
12411175Nguyen Trong NhanNam16-10-2005
12454796Nguyen Khanh HanNữ26-01-2016
12419621Nguyen Khac TruongNam16-06-2006
12429970Nguyen Thanh SanNam04-01-2016
12414387Huynh Thien PhuNam21-10-2006
12427861Tran Dai LamNam03-03-2008
12432300Thai Nguyen Duy MinhNam13-05-2014
12418536Nguyen Thi Mai LanNữ27-07-2006
12427110Le Hoai TinNam26-07-2007
12416967Duong Ngoc Minh ChauNữ19-12-2006
12429716Dang Nguyen Minh TriNam21-05-2013
12414573Tran Hoang Thanh PhongNam00-00-2005
12438405Nguyen Minh KhoiNam16-01-2007
12420115Do Quoc AnhNam02-01-2008
12441350Pham Bao AnNam09-09-2015
12436666Do Tung DuyNam15-05-2011
12413739Le Vu Hoai AnNam11-02-2008
12421006Nguyen Thi My LinhNữ13-02-1995
12424749Do Hoang HaiNam29-06-2011
12431443Vo Minh NhatNam18-08-2012
12431958Nguyen Tran Khanh NhiNữ17-02-2012
12421111Quan My LinhNữ03-01-2010
12424161Vu Giang Minh DucNam25-01-2012
12428949Chu Phan Dang KhoaNam23-08-2011
12441236Phan Ngoc Giang HuongNữ05-09-2013
12448613Nguyen Lam Phuong NamNam16-05-2015
12419320Ha Duc Tri VuNam11-09-2009
12416843Vu Xuan HoangNam05-04-2009
12430099Nguyen Hai KhanhNam12-09-2011
12417548Nguyen Nghia Gia BinhNam09-08-2011
12426580Do Khoi NguyenNam19-01-2010
12421030Pham Thi HuongNữ22-02-1983
12432342Tran Hoang Bao AnNữ18-01-2015
12429791Cao Minh TungNam03-07-2011
12421022Tran Thi Bich ThuyNữ22-01-1980
12424560Nguyen Hoang PhucNam23-02-2008
12434523Nguyen Phuc Cao DanhNam02-05-2016
12424200Tran Ha Gia LinhNữ16-08-2009
12420271Nguyen Tuan ThanhNam10-11-2009
12419257Bien Hoang Gia PhuNam02-02-2011
12420743Huynh Bao LongNam28-03-2012
12418773Chau Dien Nha UyenNữ03-04-2007
12424960Nguyen Trung KienNam13-04-2010
12445711Pham Hoang Bao KhangNam28-02-2014
12424145Pham Nguyen Tuan AnhNam10-09-2009
12420263Nguyen Thieu AnhNam13-09-2006
12417424Do Quang MinhNam01-09-2009
12425400Than Van Minh KhangNam04-02-2009
12417130Nguyen Minh TrangNữNA15-12-1986
12420204Lam Viet BaoNam31-10-1993
12408654Dang Minh NgocNữ10-03-2004
12431699Nguyen Thi Minh ThuNữ20-08-1995
12430978Tran Nguyen Bao KhanhNam05-06-2014
12431141Ho Phuoc TrungNam19-05-2010
12435791Nguyen Phuc NguyenNam09-01-2015
12411078Nguyen Hoang DatNam31-07-2005
12436887Phan Thanh LongNam01-09-1996
12429406Phan Thien HaiNam17-07-2013
12427012Nguyen Duc TaiNam14-10-2013
12432202Lim Tuan SangNam26-08-2014
12439312Le Doan Thanh LamNam30-12-1984
12469661Huynh Xuan AnNam25-09-2014
12431370Nguyen Thi Thanh NgocNữ10-07-2011
12433128Nguyen Phuc KhoiNam20-06-2011
12418560Than Thi Ngoc TuyetNữ06-08-2004
12416134Le Minh ThuNữ15-04-2008
12434434Nguyen Hoang Bao TramNữ03-12-2012
12424811Ha Minh TungNam14-07-2011
12458864Nguyen Hai DongNam06-06-2013
12411256Pham Quang HungNam25-12-2006
12441481Nguyen Tuan KhoiNam17-03-2012
12467936Ngo Duc MinhNam19-07-2014
12433543Truong Quang Dang KhoiNam28-05-2012
12417513Nguyen Khanh LamNam25-04-2010
12443174Tran Tuan KhangNam01-11-2016
12441767Doan Tuan KhoiNam02-10-2013
12415715Hau Nguyen Kim NganNữ29-01-2009
12431940Phi Gia MinhNam01-02-2010
12420174Do Van TruongNam11-01-1975
12435538Nguyen Thi Quynh HoaNữ29-05-2015
12432245Dang Hoang GiaNam04-01-2015
12427560Khoa Hoang AnhNam16-02-2014
12425419Hoang Nguyen HuyNam29-09-2006
12429180Phan Ngoc Bao ChauNữ07-01-2013
12428680Le Truong Nhat NamNam10-12-2013
12424188Nguyen Xuan TruongNam31-03-2009
12426644Nguyen Duc ThinhNam10-06-2013
12426687Nguyen Hoang MinhNam20-03-2013
12429554Nguyen Tan MinhNam19-01-2014
12433500Tran HoangNam14-10-2012
12416789Le Hoang AnhNam08-08-2009
12419222Nguyen Phuc Yen NhiNữ20-10-2007
12444510Mai Duy HungNam06-02-2016
12426695Nguyen Phuc AnhNam29-03-2005
12432113Nguyen Vu Bao ChauNữ25-02-2016
12430056Nguyen Thi Hong NgocNữ05-09-2008
12419427Le Pham Minh DucNam25-03-2010
12424374Le Minh AnhNữ19-07-2011
12417122Nguyen Manh HungNam05-10-1983
12415758Ngo Bao QuyenNữ23-03-2009
12427659Tran Dai QuangNam16-03-2014
12432210Le Khac Hoang LongNam05-01-2015
12404900Bui Vu Hanh DuyenNữ25-02-2005
12426210Le The MinhNam20-04-2010
12455288Nguyen Do Minh TriNam06-08-2013
12437999Cao Thanh LamNam28-09-2008
12427497Nguyen Thien BaoNam24-09-2012
12410284Nguyen Dinh Thien PhucNam13-06-2000
12408727Le Dam DuyenNữ19-01-2004
12418986Huynh Kim SonNam05-01-2006
12432709Pham Tran Hoang GiaNam09-10-2009
12426610Mai Hoang TungNam04-01-2009
12430226Bui Minh DuyNam24-09-2006
12426563Dao Minh AnhNữ09-08-2009
12415987Tran Thi Thanh BinhNữ03-10-2007
12417483Pham Vu QuyNam25-02-2006
12470040Bui Tung LamNam17-05-2013
12459372Le Minh Ngoc HaNữ28-05-2013
12460044Le Huy BangNam06-06-2015
12434647Dam Nguyen Trang AnhNữ13-02-2015
12427500Ha Binh AnNam20-03-2011
12425338Nguyen Manh QuyetNam12-10-2002
12429805Cong Nu Bao AnNữ14-08-2011
12424056Nguyen The Tuan AnhNam13-07-2012
12438219La Bach KhoaNam11-02-2007
12443050Nguyen Ngoc PhuNam04-03-2012
12432741Phan Huyen TrangNữ17-12-2013
12431060Le Minh Hoang ChinhNam19-02-2013
12405124Nguyen Minh ThongNam27-02-2003
12428930Nguyen Nhat MinhNam18-02-2012
12435163Bui Quoc NghiaNam14-03-2012
12424358Le Bao AnNữ27-10-2012
12425079Tran Minh HieuNam08-08-2012
12417319Ngo Ngoc ChauNữ19-08-2008
12404489Nguyen Minh ThanhNam13-12-2011
12410845Nguyen Manh Anh TuanNam00-00-2006
12425087Tran Ngoc LoanNữ27-06-1996
12424870Ngo Duc AnhNam10-03-2012
12410810Dao Hoang ThaiNam10-06-1989
12427624Nguyen Xuan Bao MinhNam10-05-2013
12430013Duong Hoang Minh AnhNữ31-07-2015
12427780Chu Phan Truc LinhNữ13-05-2009
12457337Trinh Minh TuNam14-01-2002
12468193Nguyen Thi Phuong TrangNữ15-06-1996
12424382Bui Khanh NguyenNữ24-08-2010
12454478Le Giang Phuc TienNam16-02-2016
12429422Tran Duc DuyNam20-10-2013
12443301Le Minh DucNam16-02-2015
12429279Hoang Thien Nhan