Luật cờ tướng

Luật Cờ tướng được ban hành theo quyết định số 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1 ngày 23 tháng 09 năm 2004 của Ủy ban Thể dục Thể thao.

Luật từ năm 2004 của Ủy ban đến nay chưa có bản sửa chữa chính thức nào, trong khi Luật thi đấu Cờ tướng trên thế giới hiện nay có nhiều điểm mới; vì vậy tài liệu này giữ nguyên văn nội dung Luật và chỉ ghi những điều bổ sung hoặc những điểm mà Trọng tài cần chú ý v.v… đặt trong một khung riêng ngay dưới những điều khoản có thay đổi.

Các bạn hãy bấm vào link dưới đây để tải Luật về:
Luật cờ Tướng