Giải trẻ Cờ tướng nhanh toàn quốc 2009

cttretq2009

CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 09

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Chau Gia Phuc HCM 3b0 5w1 4b1 12w1 7b1 2w1 6b1 6
2 Trinh Ngoc Huy QNI 15b1 12w1 3b0 11w1 6w1 1b0 8w1 5
3 Le Anh Hao HCM 1w1 14b1 2w1 6b0 9w½ 7w0 10w1
4 Tran Thai Hoa HCM 7w0 10b1 1w0 5b½ 16w1 9b1 11w1
5 Tran Quoc Anh HCM 14w0 1b0 15b1 4w½ 12b1 11w1 7b1
6 Nguyen Dinh Duy Kien BCA 10w1 7b1 16w1 3w1 2b0 8b0 1w0 4
7 Vu Duc Thuan QNI 4b1 6w0 14w1 8b1 1w0 3b1 5w0 4
8 Huynh Hai Him HCM 12b0 15w1 11b1 7w0 10b1 6w1 2b0 4
9 Nguyen Anh Dung HNO 11b0 13w1 12b0 14w1 3b½ 4w0 15b1
10 Le Truong Khoa BPH 6b0 4w0 13b1 16b1 8w0 12w1 3b0 3
11 Nguyen Hoang Phu DAN 9w1 16b½ 8w0 2b0 13w1 5b0 4b0
12 Bui Cong Thanh BCA 8w1 2b0 9w1 1b0 5w0 10b0 13b½
13 Pham Trong Vinh TBI 16w0 9b0 10w0 15w1 11b0 14b1 12w½
14 Chu Duy Minh HNO 5b1 3w0 7b0 9b0 15w0 13w0 16b1 2
15 Nguyen Ngoc Long DAN 2w0 8b0 5w0 13b0 14b1 16w1 9w0 2
16 Bui Huy Hoang HCM 13b1 11w½ 6b0 10w0 4b0 15b0 14w0

CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Ha Cuong HNO 10w½ 12b1 2w0 18b1 11w½ 4b1 5w1 3w1 7b1 7
2 Phung Duc Tien HNO 23b1 6w1 1b1 5b1 4w0 8b0 7w½ 10b1 3w1
3 Lam Ho Gia Loc HCM 4w0 20b1 17w1 19b1 5w1 7b1 8w1 1b0 2b0 6
4 Ho Nguyen Huu Duy DAN 3b1 18w½ 8b1 7w½ 2b1 1w0 9b1 6w1 5b0 6
5 Si Dieu Long HCM 13b1 16w1 9b1 2w0 3b0 10w1 1b0 8b1 4w1 6
6 Dinh Xuan Phuc QNI 22w1 2b0 7w0 14b1 13w1 11b1 12w1 4b0 15w1 6
7 Tran Phuc Loc HCM 11b1 8w½ 6b1 4b½ 10w1 3w0 2b½ 9w1 1w0
8 Huynh Lap Vy HCM 15w1 7b½ 4w0 12b1 9b1 2w1 3b0 5w0 14b1
9 Nguyen Binh Thuan HCM 14w1 17b1 5w0 13b1 8w0 16b1 4w0 7b0 11w1 5
10 Vu Hoang Khoi HCM 1b½ 19w1 18b1 11w½ 7b0 5b0 16w1 2w0 17b1 5
11 Truong Quang Khanh BDI 7w0 15b1 14w1 10b½ 1b½ 6w0 17b½ 13w1 9b0
12 Vu Minh Luong QNI 19b½ 1w0 16b1 8w0 18w1 23b1 6b0 15w0 24w1
13 Tran Minh Man HCM 5w0 24b1 23b1 9w0 6b0 17w½ 19w1 11b0 20w1
14 Tran Thien Luong BRV 9b0 21w1 11b0 6w0 24w1 18b1 15b½ 16w1 8w0
15 Le Song Huy BRV 8b0 11w0 21b1 16w0 20w1 19b1 14w½ 12b1 6b0
16 Tran Le Ngoc Thao HCM 24w1 5b0 12w0 15b1 23b1 9w0 10b0 14b0 22w1 4
17 Vo Nguyen Tu Thanh BDI 21b1 9w0 3b0 22w½ 19w½ 13b½ 11w½ 20b1 10w0 4
18 Phan Hoang Thai Son HCM 20w1 4b½ 10w0 1w0 12b0 14w0 22b1 24b1 21w0
19 Luong Ngoc Loi HCM 12w½ 10b0 20w1 3w0 17b½ 15w0 13b0 22w0 --1 3
20 Nguyen Hai Dang BRV 18b0 3w0 19b0 21w1 15b0 22b1 24w1 17w0 13b0 3
21 Nguyen Thanh Hai DAN 17w0 14b0 15w0 20b0 22w0 24b0 23w1 --1 18b1 3
22 Dinh Ngoc Quynh BCA 6b0 23w0 24w0 17b½ 21b1 20w0 18w0 19b1 16b0
23 Tran Doan Vu Hoang HCM 2w0 22b1 13w0 24b1 16w0 12w0 21b0 --- --- 2
24 Nguyen Mai Duc Duy HCM 16b0 13w0 22b1 23w0 14b0 21w1 20b0 18w0 12b0 2

CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vu Quoc Dat BDI 10w1 6b1 21w1 5b0 2w1 20b1 8w1 7w1 3b½
2 Vu Nguyen Hoang Luan HC1 16w1 8b1 20b½ 13w1 1b0 3w1 5w1 6b1 10b1
3 Van Nhat Hau HC2 7w0 19b1 22w1 8b½ 23w1 2b0 20w1 5b1 1w½ 6
4 Lam Ho Gia Phuc HC2 8w0 10b1 6w0 17b1 21w1 13w1 7b0 15b1 5w1 6
5 Nguyen Hoang Minh HNO 18b1 11w½ 14b1 1w1 20b1 6w1 2b0 3w0 4b0
6 Nguyen Ngoc Ngan QNI 24b1 1w0 4b1 11w1 16b1 5b0 9w1 2w0 7b½
7 Vo Ba Minh Tam HC2 3b1 14w½ 11b1 20w0 8w½ 16b1 4w1 1b0 6w½
8 Bui Luong Thanh Nam HC1 4b1 2w0 25b1 3w½ 7b½ 10w1 1b0 11w½ 13b1
9 Nguyen Trung Nghia HC2 12b0 13b½ 10w0 24w1 11b1 23w1 6b0 20w1 16w1
10 Bui Van Trong QNI 1b0 4w0 9b1 25w1 22w1 8b0 16w1 21b1 2w0 5
11 Nguyen Duc Anh BCA 15w1 5b½ 7w0 6b0 9w0 25b1 14w1 8b½ 19w1 5
12 Nguyen Quang Dat DAN 9w1 20w0 13b0 18b0 14w1 22b0 24w1 17b1 21w1 5
13 Luong Vu Bao BRV 23b½ 9w½ 12w1 2b0 18w1 4b0 21w½ 22b1 8w0
14 Nguyen Thanh Luan BRV 19w1 7b½ 5w0 23b0 12b0 18w1 11b0 --1 22w1
15 Thoi Ha Sang BPH 11b0 24w1 16w0 22b0 --1 19w½ 23b1 4w0 20b1
16 Pham Tuan Anh TBI 2b0 23w1 15b1 21b1 6w0 7w0 10b0 18w1 9b0 4
17 Bui Ly Khen CMA 20b0 18w1 23b0 4w0 24b1 21b0 --1 12w0 25w1 4
  Tran Nguyen Tan Thanh DAN 5w0 17b0 --1 12w1 13b0 14b0 25w1 16b0 24b1 4
19 Ngo Phuong Nam HC2 14b0 3w0 24b0 --1 25w1 15b½ 22w½ 23w1 11b0 4
20 Tran Nhat Anh BCA 17w1 12b1 2w½ 7b1 5w0 1w0 3b0 9b0 15w0
21 Nguyen Binh An HC2 25w1 22b1 1b0 16w0 4b0 17w1 13b½ 10w0 12b0
22 Vu Anh Tuan HC2 --1 21w0 3b0 15w1 10b0 12w1 19b½ 13w0 14b0
23 Vu Dai Nghia HNO 13w½ 16b0 17w1 14w1 3b0 9b0 15w0 19b0 --1
24 Dang Huyen Quang HC2 6w0 15b0 19w1 9b0 17w0 --1 12b0 25b0 18w0 2
25 Luong Ngoc Phuc HC2 21b0 --1 8w0 10b0 19b0 11w0 18b0 24w1 17b0 2

CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 9w½ 12b1 7w1 2b1 4w1 3w1 14b1
2 Phi Manh Cuong HNO 13b1 6w1 3b1 1w0 5b1 7w1 4b0 5
3 Cu Le Anh BDI 14b1 5w1 2w0 4b½ 9w1 1b0 6b1
4 Bui Thanh Tung BDI 11w1 7b½ 9w½ 3w½ 1b0 8b1 2w1
5 Truong Bao Trung HCM 12w1 3b0 8w1 9b½ 2w0 13b1 7b½ 4
  Le Quang Nhat HCM 8w1 2b0 11w½ 7b½ 13w1 9b1 3w0 4
7 Nguyen Dai Thanh HNO 10b1 4w½ 1b0 6w½ 11b1 2b0 5w½
8 Nguyen Dinh Thanh HNO 6b0 13w1 5b0 14w1 10b1 4w0 11b½
9 Vuong Thanh Hieu HCM 1b½ 10w1 4b½ 5w½ 3b0 6w0 12w½ 3
10 Le Quoc Kien BPH 7w0 9b0 12w1 11b0 8w0 14b1 13w1 3
11 Huynh Cong Giap HCM 4b0 14w½ 6b½ 10w1 7w0 12b0 8w½
12 Tran Thai Duong BCA 5b0 1w0 10b0 13b0 14w1 11w1 9b½
13 Truong Ho Bao Duy HCM 2w0 8b0 14b½ 12w1 6b0 5w0 10b0
14 Tran Van Phuoc DAN 3w0 11b½ 13w½ 8b0 12b0 10w0 1w0 1

CỜ NHANH NAM / RAPID XIANGQI BOYS 18

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. vict
1 Bui Thanh Long DAN * 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 7 28.00 6
2 Ngo Hong Thuan HCM 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 7 26.50 7
3 Duong Nhat Huynh Huy HCM ½ 0 * 0 1 1 1 1 1 1 22.50 6
4 Tran Anh Duy HCM 0 0 1 * 1 1 ½ 0 1 1 20.50 5
5 Nguyen Hung Dung HCM 1 1 0 0 * ½ 1 1 0 0 23.25 4
6 Lai Duc Ngoc TBI ½ 0 0 0 ½ * ½ 1 1 1 13.75 3
7 Dao Trong Duong TBI 0 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 1 4 11.00 3
8 Nguyen Hoang Phuc HCM 0 0 0 1 0 0 0 * 1 1 3 8.50 3
9 Tran Quoc Viet DAN 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 2 5.50 2
10 Ngo Minh Cuong DAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 * 1 4.50 1

CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 09

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Kieu Bich Thuy HNO 5w1 10b1 3b1 4w1 2w0 9b1 11b1 6
2 Nguyen Tran Khanh Linh BCA 12w1 3w0 10b1 6w1 1b1 4b1 5w1 6
3 Hoang Ngoc Linh Nhi HNO 14w1 2b1 1w0 7b1 4w0 5b1 9w1 5
4 Nguyen Phuong Khai Tu HCM 15w1 9b1 8w1 1b0 3b1 2w0 6b0 4
5 Pham Thi Van Giang HCM 1b0 13w1 12w1 8b1 6b1 3w0 2b0 4
6 Vo Ho Lan Anh BPH 7w1 8b0 9w1 2b0 5w0 15b1 4w1 4
7 Nguyen Ngoc Mai Oanh HCM 6b0 11w1 15b1 3w0 9b0 10w1 13b1 4
8 Ho Thi Thuy Van HCM --1 6w1 4b0 5w0 10b1 11w0 12b0 3
9 Nguyen Lam Xuan Thy HCM 11b1 4w0 6b0 13b1 7w1 1w0 3b0 3
10 Nguyen Phuoc Linh Thao DAN 13b1 1w0 2w0 12b1 8w0 7b0 15w1 3
11 Dang Nguyen Gia Han HCM 9w0 7b0 13w½ 15b1 12w½ 8b1 1w0 3
12 Le Ngoc Linh HNO 2b0 15w1 5b0 10w0 11b½ 13w0 8w1
13 Nguyen Dieu Thanh Nhan BDI 10w0 5b0 11b½ 9w0 15w1 12b1 7w0
14 Nguyen Vinh Han HCM 3b0 --- --- --- --- --- --- 0
  Trieu Kieu Nga HCM 4b0 12b0 7w0 11w0 13b0 6w0 10b0 0

CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Huynh Phuong Lan HCM 8b1 10w1 4b½ 11w1 2w1 5b1 3b1
2 Trinh Thuy Nga QNI 7w1 5b1 8w1 3w1 1b0 4b1 6w0 5
3 Nguyen Quynh Tho BPH 16w1 6b1 15w1 2b0 4w½ 8b1 1w0
4 Nguyen Minh Trang HNO 17w1 7b1 1w½ 6b½ 3b½ 2w0 12b1
5 Dao Thuy Tien QNI 14b1 2w0 9b1 15w1 6b1 1w0 7w½
6 Nguyen Phuong Huong Thuy HCM 9b1 3w0 16b1 4w½ 5w0 13b1 2b1
7 Nguyen Minh Anh BCA 2b0 4w0 14b1 13w1 15b1 12w1 5b½
8 Nguyen Le Thanh Dieu BRV 1w0 12b1 2b0 17w1 9b1 3w0 --1 4
9 Le Minh Anh BCA 6w0 17b1 5w0 10b1 8w0 15b1 11w1 4
10 Dao Nguyen Quynh Thy HCM 12w1 1b0 11w0 9w0 17b1 --1 16b1 4
11 Nguyen Mai Ngoc HNO 13b0 14w1 10b1 1b0 12w0 16w1 9b0 3
12 Le Thi Hoai Xuan HCM 10b0 8w0 13b1 16w1 11b1 7b0 4w0 3
13 Tran Doan Truc Thuy HCM 11w1 15b0 12w0 7b0 --1 6w0 17b1 3
14 Do Khanh Chau HCM 5w0 11b0 7w0 --1 16b0 17w1 15w1 3
15 Lam Thu Uyen BCA --1 13w1 3b0 5b0 7w0 9w0 14b0 2
16 Pham Thi Truc Phuong BRV 3b0 --1 6w0 12b0 14w1 11b0 10w0 2
17 Phan Thi Dieu Hien BPH 4b0 9w0 --1 8b0 10w0 14b0 13w0 1

CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Vo Nguyen Anh Thu DAN 10b½ 5w1 4b½ 6w1 9b1 3b1 2w1 6
2 Nguyen Ngoc Minh Chau BCA 15w1 11b1 9b½ 7w1 3w½ 4b1 1b0 5
3 Pham Hoang Khanh Linh HC2 7b1 4w½ 10b1 9w1 2b½ 1w0 8b1 5
4 Huynh Nguyen Nhat Anh HC2 8w1 3b½ 1w½ 11b½ 5w1 2w0 13b1
5 Tran Hoang Tieu Nhat HC2 13w½ 1b0 12w1 10w1 4b0 14b1 11w1
6 Tran Huynh Thien Kim HC1 14w0 12b½ 13w1 1b0 15b1 9w1 7b1
7 Dinh Thi Quynh Anh BCA 3w0 8b1 14w1 2b0 10w1 11b1 6w0 4
8 Tran Thi Nhu Y BDI 4b0 7w0 --1 14b1 11w1 12b1 3w0 4
9 Vo Thi Ngoc Chau HC2 12w1 14b1 2w½ 3b0 1w0 6b0 --1
10 Hoang Truc Giang HC1 1w½ 13b1 3w0 5b0 7b0 15w1 12w1
11 Nguyen Thi Minh Thuy HNO --1 2w0 15b1 4w½ 8b0 7w0 5b0
12 Ho Nguyen Thanh Thi BRV 9b0 6w½ 5b0 --1 13w1 8w0 10b0
13 Le Thi Thanh Truc BRV 5b½ 10w0 6b0 15w1 12b0 --1 4w0
14 Vuong Tieu Nhi BDI 6b1 9w0 7b0 8w0 --1 5w0 15b0 2
15 Nguyen Linh Chi HNO 2b0 --1 11w0 13b0 6w0 10b0 14w1 2

CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Nguyen Le Mai Thao BDI 12b1 2w½ 9b1 6w1 3b1 4w1 8b½ 6
2 Do Thi Van HNO 14w1 1b½ 8w1 7b1 6w1 5b1 3w½ 6
3 Ho Thi Tinh BDI 15b1 6w0 13w1 9b1 1w0 10b1 2b½
4 Vo Thi Thao Trang HCM --1 7b0 10w½ 15b1 8w1 1b0 12w1
5 Nguyen Thi Ngoc Lan HNO 11w½ 8b0 14w1 10b1 7w1 2w0 6b1
6 Nguyen Ngoc Dan Thanh HCM 10w1 3b1 7w1 1b0 2b0 9w1 5w0 4
7 Vu Thi Kim Luyen HNO 13b1 4w1 6b0 2w0 5b0 15w1 14b1 4
8 Nguyen Huynh Bao Tran HCM 9b½ 5w1 2b0 12w1 4b0 11w1 1w½ 4
9 Vuong Hoang Bao Ngan HCM 8w½ 11b1 1w0 3w0 12b1 6b0 13w1
10 Tran Thi My Duyen DAN 6b0 15w1 4b½ 5w0 14b1 3w0 11b½ 3
11 Ta Lam Chi HCM 5b½ 9w0 12b0 13w1 --1 8b0 10w½ 3
12 Nguyen Thi Thanh Ha DAN 1w0 14b½ 11w1 8b0 9w0 --1 4b0
  Tran Thi Thanh Duyen DAN 7w0 --1 3b0 11b0 15w1 14w½ 9b0
14 Ta Lam Que HCM 2b0 12w½ 5b0 --1 10w0 13b½ 7w0 2
15 Pham Nguyen Hai Anh HCM 3w0 10b0 --1 4w0 13b0 7b0 --- 1

CỜ NHANH NỮ / RAPID XIANGQI GIRLS 18

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Cao Phuong Thanh HC1 * 1 1 1 ½ 1 1 1 19.75
2 Nguyen Hoang Yen HC1 0 * 1 0 1 1 1 1 5 13.00
3 Vo Thi Thu Hang HC2 0 0 * 1 ½ 1 1 1 10.25
4 Vo Thi Tuyet Mo BRV 0 1 0 * 1 0 1 ½ 9.75
5 Hoang Kim Cuong HC2 ½ 0 ½ 0 * ½ 1 1 8.75
6 Tran Ngoc Thuy Tien HC2 0 0 0 1 ½ * 1 1 6.75
7 Lai Ngoc Quynh CMA 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0.50
8 Bui My Linh BRV 0 0 0 ½ 0 0 0 * ½ 1.75

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH / RAPID XIANGQI TEAM RANKING

Nam (Boys) 9   Nữ (Girls) 9
1 Nguyễn Châu Gia Phúc HCM   1 Kiều Bích Thủy HNO
  Lê Anh Hào       Hoàng Ngọc Linh Nhi  
2 Trịnh Ngọc Huy QNI   2 Nguyễn Phương Khải Tú HCM
  Vũ Đức Thuận       Phạm Thị Vân Giang  
3 Nguyễn Đình Duy Kiên BCA        
  Bùi Công Thành          
Nam (Boys) 11   Nữ (Girls) 11
1 Nguyễn Hà Cương HNO   1 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM
  Phùng Đức Tiến       Nguyễn Phương Hương Thủy  
2 Lâm Hồ Gia Lộc HCM   2 Trịnh Thúy Nga QNI
  Si Diệu Long       Đào Thủy Tiên  
3 Đinh Xuân Phúc QNI   3 Nguyễn Linh Trang HNO
  Vũ Minh Lượng       Nguyễn Mai Ngọc  
Nam (Boys) 13   Nữ (Girls) 13
1 Văn Nhất Hậu HC2   1 Phạm Hoàng Khánh Linh HC2
  Lâm Hồ Gia Phúc       Huỳnh Nguyễn Nhật Anh  
2 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HC1   2 Nguyễn Ngọc Minh Châu BCA
  Bùi Lương Thành Nam       Đinh Thị Quỳnh Anh  
3 Nguyễn Ngọc Ngạn QNI   3 Trần Huỳnh Thiên Kim HC1
  Bùi Văn Trọng       Hoàng Trúc Giang  
Nam (Boys) 15   Nữ (Girls) 15
1 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM   1 Nguyễn Lê Mai Thảo BDI
  Trương Bảo Trung       Hồ Thị Tình  
2 Cù Lê Anh BDI   2 Đỗ Thị Vân HNO
  Bùi Thanh Tùng       Nguyễn Thị Ngọc Lan  
3 Phí Mạnh Cường HNO   3 Võ Thị Thảo Trang HCM
  Nguyễn Đại Thành       Nguyễn Ngọc Đan Thanh  
Nam (Boys) 18   Nữ (Girls) 18
1 Ngô Hồng Thuận HCM   1 Cao Phương Thanh HC1
  Dương Nhật Huỳnh Huy       Nguyễn Hoàng Yến  
2 Bùi Thanh Long DAN   2 Võ Thị Thu Hằng HC2
  Trần Quốc Việt       Hoàng Kim Cương  
3 Lại Đức Ngọc TBI   3 Võ Thị Tuyết Mơ BRV
  Đào Trọng Dương       Bùi Mỹ Linh