GIẢI TRẺ CỜ TƯỚNG NHANH TOÀN QUỐC 2008

NATIONAL YOUTH RAPID XIANGQI CHAMPIONSHIPS 2008
June 7th, 2008 in Hanoi

Nam -Boys: 9 11 13 15 17 20 Cờ tiêu chuẩn
(Standard XQ)
Nữ - Girls: 9 11 13 15 17 20

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Quảng Ninh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Si Dieu Long HCM 10w1 5b1 2b½ 3w1 7b1 4w½ 8w1 6 24½
2 Nguyen Binh Thuan HCM 13w1 7b1 1w½ 5b1 3w½ 10b1 4w1 6 24
3 Nguyen Tuan Kiet HNO 14w1 6b1 4w1 1b0 2b½ 5w1 11b1 22½
4 Nguyen Duy Vuong HNO 9w1 10b1 3b0 7w½ 8w1 1b½ 2b0 4 19
5 Dinh Xuan Phuc QNI 12b1 1w0 11b1 2w0 9b1 3b0 10w1 4 16
6 Trinh Van Huy QNI 11b1 3w0 7w0 8b0 14w1 13b1 12b1 4 13
7 Tran Anh Minh HNO 8w1 2w0 6b1 4b½ 1w0 11w0 14b1 15
8 Kieu Xuan Loc BCA 7b0 13b1 9w½ 6w1 4b0 12w1 1b0 14½
9 Dinh Le Duc Anh BCA 4b0 12w1 8b½ 11w0 5w0 14b1 13w1 11½
10 Nguyen Hai Dang BRV 1b0 4w0 12b1 13w1 11b1 2w0 5b0 3 12
11 Nguyen Cao Bach BRV 6w0 14b1 5w0 9b1 10w0 7b1 3w0 3 12
12 Le Truong Khoa BPH 5w0 9b0 10w0 14w1 13b1 8b0 6w0 2 7
13 Nguyen Thanh Hai DAN 2b0 8w0 14b1 10b0 12w0 6w0 9b0 1 5
14 Nguyen Ngoc Long DAN 3b0 11w0 13w0 12b0 6b0 9w0 7w0 0 0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Quảng Ninh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts PS
1 Le Quang Tien HNO 17b1 4w1 2b1 9w½ 6b½ 7w½ 10b1 3w0 16b1 35½
2 Nguyen Binh An HCM 22w1 7b1 1w0 15b1 4w0 19b1 9w1 8w½ 10b1 32
3 Bui Luong Thanh Nam HCM 19b½ 18w1 21b1 6b0 15w1 9b½ 4w1 1b1 7w½ 32
4 Nguyen Ngoc Ngan QNI 12w1 1b0 8w1 10b1 2b1 6w1 3b0 7w1 5b0 6 33
5 Vu Dai Nghia HNO 21w0 24b1 12w0 19b0 11b1 18w1 17b1 16w1 4w1 6 23
6 Van Nhat Hau HCM 10b1 16w1 9b½ 3w1 1w½ 4b0 7b0 15w1 8b½ 31½
7 Pham Duc Thang BCA 20w1 2w0 16b1 12b1 9w½ 1b½ 6w1 4b0 3b½ 30
8 Pham Thanh Lam HNO 9b0 23w1 4b0 16w1 20w½ 21b1 12w1 2b½ 6w½ 25
9 Nguyen Hoang Minh HTA 8w1 13b1 6w½ 1b½ 7b½ 3w½ 2b0 10w0 17b1 5 29
10 Bui Van Trong QNI 6w0 14b1 13w1 4w0 18b1 20b1 1w0 9b1 2w0 5 26
11 Truong Quang Khanh BDI 24w1 21b½ 15w0 20b0 5w0 23b1 13w½ 12b1 18w1 5 21½
12 Tran Anh Duc BCA 4b0 17w1 5b1 7w0 13w1 15b½ 8b0 11w0 21b1 23
13 Nguyen Ha Cuong HNO 23b1 9w0 10b0 21w1 12b0 17w0 11b½ 24w1 22b1 19½
14 Nguyen Khoa Hai BCA 16b0 10w0 18b½ 17w0 23b½ 24w1 21w½ 22b1 15b1 14½
15 Nguyen Huu Hieu QNI 18b½ 19w1 11b1 2w0 3b0 12w½ 20w1 6b0 14w0 4 24½
16 Nguyen Quoc Nghia BCA 14w1 6b0 7w0 8b0 24w1 22b1 19w1 5b0 1w0 4 21
17 Nguyen Quang Dat DAN 1w0 12b0 24w1 14b1 19w0 13b1 5w0 20b1 9w0 4 19
18 Che Van Minh Tri DAN 15w½ 3b0 14w½ 22b1 10w0 5b0 23w1 19b1 11b0 4 19
19 Tran Hong Duc BCA 3w½ 15b0 20b½ 5w1 17b1 2w0 16b0 18w0 24b½ 19½
20 Vu Minh Luong BCA 7b0 22b1 19w½ 11w1 8b½ 10w0 15b0 17w0 23w0 3 20
21 Thoi Ha Sang BPH 5b1 11w½ 3w0 13b0 22w½ 8w0 14b½ 23b½ 12w0 3 18
22 Mai Xuan Son BPH 2b0 20w0 23b1 18w0 21b½ 16w0 24b1 14w0 13w0 12½
23 Ho Nguyen Huu Duy DAN 13w0 8b0 22w0 24b0 14w½ 11w0 18b0 21w½ 20b1 2
24 Nguyen Tien Dung BPH 11b0 5w0 17b0 23w1 16b0 14b0 22w0 13b0 19w½

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.Bình Định, 2.Hà Nội, 3.TP. Hồ Chí Minh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Phi Manh Cuong HNO 17w1 9b½ 10w1 7w1 3b1 2b1 4w½ 6 24½
2 Nguyen Duc Anh BCA 7b0 17w1 16b1 9w1 4b1 1w0 3b1 5 19
3 Cu Le Anh BDI 8w1 11b1 9w½ 5b1 1w0 7b1 2w0 21½
4 Vu Quoc Dat BDI 13w1 5b0 15w1 6b1 2w0 8b1 1b½ 18½
5 Le Quang Nhat HCM 12b1 4w1 7b0 3w0 9b½ 15w1 13w1 17½
6 Nguyen Trung Nghia HCM 16w1 7w0 11b1 4w0 14b1 13b1 8w½ 17½
7 Bui Thanh Tung BDI 2w1 6b1 5w1 1b0 8b0 3w0 14w1 4 19
8 Do Manh Hoang HNO 3b0 12w1 14b½ 10b1 7w1 4w0 6b½ 4 16
9 Vuong Thanh Hieu HCM 15w1 1w½ 3b½ 2b0 5w½ 10b0 --1 15
10 Luong Vu Bao BRV 14b½ 13w1 1b0 8w0 12b½ 9w1 11w½ 13½
11 Le Thanh Long HNO --1 3w0 6w0 15b1 13w0 17b1 10b½ 13½
12 Pham Tuan Anh TBI 5w0 8b0 13b0 --1 10w½ 16w1 17b1
13 Tran Nhat Anh BCA 4b0 10b0 12w1 16w1 11b1 6w0 5b0 3 12
14 Le Quoc Kien HCM 10w½ 15b0 8w½ 17b1 6w0 --1 7b0 3 12
15 Nguyen Thanh Luan BRV 9b0 14w1 4b0 11w0 --1 5b0 16w1 3 10
16 Ngo Xuan Khai DAN 6b0 --1 2w0 13b0 17w½ 12b0 15b0
17 Nguyen Manh Cuong BPH 1b0 2b0 --1 14w0 16b½ 11w0 12w0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Thái Bình.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 9w1 10b1 2b½ 4w1 8w1 5b1 7w1 25½
2 Lai Duc Ngoc TBI 3w1 6b1 1w½ 5b½ 7w½ 8b1 4w1 22
3 Nguyen Dai Thanh HNO 2b0 11w1 5b½ 9w1 6b0 --1 8w1 15½
4 Tran Anh Tung HNO 7w1 8b0 10w1 1b0 --1 6w1 2b0 4 17
5 Ngo Hong Thuan HCM 8w½ 7b1 3w½ 2w½ 11b½ 1w0 --1 4 16½
6 Lai Duc Toan TBI 11b1 2w0 7b0 --1 3w1 4b0 10w1 4 15
7 Nguyen Duy Binh QNI 4b0 5w0 6w1 10b1 2b½ 9w1 1b0 12½
8 Truong Bao Trung HCM 5b½ 4w1 9b1 11w½ 1b0 2w0 3b0 3 16½
9 Nguyen Minh Hiep HCM 1b0 --1 8w0 3b0 10w1 7b0 11b1 3 10
10 Pham Minh Chien QNI --1 1w0 4b0 7w0 9b0 11w1 6b0 2 9
11 Pham Minh Hoang HNO 6w0 3b0 --1 8b½ 5w½ 10b0 9w0 2

TOP

NAM 18 - BOYS 18

Đồng đội - Team: 1.Cà Mau, 2.Đà Nẵng, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Lai Ly Huynh CMA 16w1 9b1 3w1 6b1 2w1 5b0 4w½ 25½
2 Bui Thanh Long DAN 14w½ 12b1 6w½ 13b1 1b0 8w1 3w1 5 19
3 Quan Thanh Tung HNO 8b1 5w1 1b0 7w1 4b½ 6w1 2b0 20½
4 Tran Tuan Ngoc TBI 12w½ 11b1 7b½ 8w½ 3w½ 13b1 1b½ 18
5 Huynh Thanh Khiem CMA 17w1 3b0 14w½ 11b1 8b½ 1w1 10w0 4 17
6 Nguyen Van Toi BDI 13b1 7w½ 2b½ 1w0 12b1 3b0 11w1 4 16½
7 Le Hoang Thanh BDI --1 6b½ 4w½ 3b0 14w1 11w0 16b1 4 16½
8 Nguyen Hung Dung HCM 3w0 17b1 9w1 4b½ 5w½ 2b0 15w1 4 15½
9 Ngo Minh Cuong DAN 10b1 1w0 8b0 15w1 11b0 16w1 13w1 4 14
10 Dang Tien Dat HNO 9w0 14b1 11w½ 12b½ 13w0 --1 5b1 4 13½
11 Tran Ngoc Hop HNO 15b1 4w0 10b½ 5w0 9w1 7b1 6b0 14½
12 Duong Nhat Huynh Huy HCM 4b½ 2w0 17b1 10w½ 6w0 14b½ --1 12½
13 Tran Duc Tu HNO 6w0 --1 15b1 2w0 10b1 4w0 9b0 3 14
14 Dao Trong Duong QNI 2b½ 10w0 5b½ 16w1 7b0 12w½ 17b½ 3 11½
15 Nguyen Tien Hung HNO 11w0 16b1 13w0 9b0 --1 17w1 8b0 3 11
16 Tran Ngoc Thien BRV 1b0 15w0 --1 14b0 17w1 9b0 7w0 2 8
17 Tran Quoc Viet DAN 5b0 8w0 12w0 --1 16b0 15b0 14w½

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1.Hà Nội, 2.Bộ Công An, 3.TP. Hồ Chí Minh.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Nguyen Linh Trang HNO 7b1 4w1 3b1 2w½ 5b1 8w1 9b1 26
2 Do Phuong Mai HNO 9b1 10w1 8b1 1b½ 3w1 5w1 4b1 26
3 Nguyen Mai Ngoc HNO 5w1 6b1 1w0 9b1 2b0 --1 8w1 5 20
4 Le Thi Hoai Xuan HCM 8b1 1b0 5w0 10w1 11b1 6w1 2w0 4 16
5 Le Minh Anh BCA 3b0 11w1 4b1 6w1 1w0 2b0 --1 4 16
6 Hoang Ngoc Linh Nhi HNO 11b1 3w0 7w1 5b0 --1 4b0 10w1 4 16
7 Le Ngoc Linh HNO 1w0 8w0 6b0 --1 10b1 9w1 11b1 4 10
8 Nguyen Ngoc Hoa BCA 4w0 7b1 2w0 11b1 9w1 1b0 3b0 3 13
9 Nguyen Phuoc Linh Thao DAN 2w0 --1 10b1 3w0 8b0 7b0 1w0 2 11
10 Nguyen Thi Thanh Nhan BDI --1 2b0 9w0 4b0 7w0 11w1 6b0 2 9
11 Nguyen Phuong Khai Tu HCM 6w0 5b0 --1 8w0 4w0 10b0 7w0 1 5

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Quảng Ninh, 3.Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts PS
1 Tran Huynh Thien Kim HCM 12w1 10b1 2w½ 3b1 6w1 5b½ 7w1 6 24½
2 Hoang Truc Giang HCM 11b1 14w1 1b½ 9w1 4b1 7w0 6w1 23½
3 Trinh Thuy Nga QNI 5w1 9b1 6b1 1w0 7b0 4w½ 12b1 20
4 Dao Thuy Tien QNI 8b1 6w0 5w1 10b1 2w0 3b½ 11b1 18
5 Tran Tuong Vy HNO 3b0 13w1 4b0 8w1 11b1 1w½ 9b1 15
6 Tran Thi Nhu Y BDI --1 4b1 3w0 7w1 1b0 9w1 2b0 4 19
7 Le Thi Thanh Truc BRV 10w0 15b1 12w1 6b0 3w1 2b1 1b0 4 16
8 Ho Nguyen Thanh Thi BRV 4w0 --1 9b0 5b0 15w1 13b1 14w1 4 12
9 Nguyen Ngoc Minh Chau BCA 13b1 3w0 8w1 2b0 10w1 6b0 5w0 3 15
10 Dinh Thi Quynh Anh BCA 7b1 1w0 14b1 4w0 9b0 11w0 --1 3 13
11 Nguyen Thi Minh Thuy HNO 2w0 12b0 15w1 13b1 5w0 10b1 4w0 3 11
12 Nguyen Hoang Duong BCA 1b0 11w1 7b0 14w0 --1 15b1 3w0 3 11
13 Nguyen Minh Anh BCA 9w0 5b0 --1 11w0 14b1 8w0 15b1 3 9
14 Tran Ha Anh HNO 15w½ 2b0 10w0 12b1 13w0 --1 8b0
15 Nguyen Quynh Tho BPH 14b½ 7w0 11b0 --1 8b0 12w0 13w0

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Hà Nội, 3.Đà Nẵng.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB.
1 Do Thi Van HNO * 1 ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 27,50
2 Pham Hoang Khanh Linh HCM 0 * 1 0 1 1 1 ½ 1 1 25,00
3 Vo Thi Ngoc Chau HCM ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 1 1 23,25
4 Nguyen Thi Ngoc Lan HNO 0 1 ½ * 0 0 1 1 1 1 19,25
5 Vu Thi Kim Luyen HNO 0 0 ½ 1 * 0 1 1 1 1 18,25
6 Tran Thi My Duyen DAN ½ 0 0 1 1 * 1 ½ 0 1 5 19,75
7 Vo Thi Anh Thu DAN 1 0 0 0 0 0 * 1 1 1 4 12,00
8 Nguyen Thi Thanh Ha DAN 0 ½ 0 0 0 ½ 0 * 1 1 3 8,25
9 Nguyen Huynh Bao Tran HCM ½ 0 0 0 0 1 0 0 * 1 8,25
10 Do Thi Thuy HNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2.Bình Định, 3.Hà Nội.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Vo Thi Thu Hang HCM * 1 1 1 1 1 1 6 15,00
2 Vuong Hoang Bao Ngan HCM 0 * 1 ½ 1 1 1 9,00
3 Ho Thi Tinh BDI 0 0 * ½ 1 1 1 5,50
4 Nguyen Le Thao BDI 0 ½ ½ * 1 1 0 3 7,00
5 Nguyen Thi Thanh Huyen HNO 0 0 0 0 * ½ 1 1,75
6 Lai Ngoc Huynh CMA 0 0 0 0 ½ * 1 1,75
7 Tran Dieu Linh HNO 0 0 0 1 0 0 * 1 3,00

TOP

NỮ 18 - GIRLS 18

Đồng đội - Team: 1.Hà Tây, 2.TP. Hồ Chí Minh, 3.Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cá nhân - Individual:

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Le Thi Kim Loan HTA * 1 1 1 1 1 1 1 7 21,00
2 Chu Thu Trang HTA 0 * ½ 1 1 1 1 1 13,00
3 Cao Phuong Thanh HCM 0 ½ * ½ 1 1 1 1 5 11,00
4 Nguyen Hoang Yen HCM 0 0 ½ * 1 1 1 1 8,50
5 Vo Thi Tuyet Mo BRV 0 0 0 0 * 1 ½ 1 2,75
6 Tran Thu Huong HNO 0 0 0 0 0 * 1 1 2 1,50
7 Nguyen Le Thanh Dieu BRV 0 0 0 0 ½ 0 * 1 1,25
8 Le Mai Phuong HNO 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

Toàn đoàn thiếu niên:1.Hà Nội, 1.TP. Hồ Chí Minh.
Toàn đoàn trẻ: 1.TP. Hồ Chí Minh, 2. Hà Nội.