GIẢI CỜ VUA NHANH THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2003
VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 2003

Giải được tổ chức từ ngày 19/7 đến 22 tháng 7 năm 2003 tại thành phố Huế.

The Championship was held from 19-22 July in Hue city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. Binh Duong, 2. Phu Yen, 3. Ha Noi
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Tran Tuan Minh
Vo Hoai Thuong
Truong Thanh Lam
Bo Huynh Nhat Truong
Vo Duy Thoai
Che Quoc Huu
Dang Thanh Long
Hoang Da Bao
Tran Quang Huy
Ngo Quang Huy
Doan Khoi Nguyen
Nguyen Thanh Luan
Nguyen Trong Hung
Nguyen Huynh Trong Hai
Tran Thanh Tung
Le Nhat Minh
Dao Duc Hieu
Pham Thanh Cong
Tran Quang Vinh
Hoang Pho Tung
Le Minh Hoang
Le Ba Tien
Le Thanh Liem
Nguyen Le Phuc
Nguyen Van Toan
Nguyen Vu Hoang Minh
Bui Gia Huy
Duong Duc Dinh
Pham Van Thanh
Nguyen Anh Tu
Cao Xuan Thanh Dat
Tran Ngoc Sang
Pham Vu Hung
Tran Hoang Ngoc Thach
Tran Anh Trung
Phan Luong
Nguyen Duy Trung
Dang Quoc Vuong
Lu Chan Hung
Ha Noi
Thua Thien - Hue
Binh Duong
Binh Duong
Phu Yen
T.P - HCM
Quang Binh
Binh Dinh
Dong Thap
Phu Yen
Ba Ria - Vung Tau
Phu Yen
Binh Dinh
Dong Thap
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Ha Noi
Thai Binh
Thanh Hoa
Thai Binh
Ninh Binh
Thanh Hoa
Dong Thap
Nghe An
T.P - HCM
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Bac Giang
Ha Nam
Ha Nam
Thua Thien - Hue
Quan Doi
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Quan Doi
@
@
@
30w1
22b1
5b1
14w1
3w0
9w1
24b1
33b1
6b0
36b1
31w1
27b1
15w1
4b0
13b0
29w1
25w1
26b1
32w1
23w0
34b1
2w0
20b1
7w0
17b0
18w0
12w0
35b1
16b0
1b0
11b0
19b0
8w0
21w0
28w0
10w0
r0
r0
r0
21b1
19w1
11w1
23b0
29b0
28b1
8b1
7w0
35w1
13w½
3b0
17w0
10b½
36w1
33w1
18b½
12b1
16w½
2b0
22b1
1w0
20w0
4w1
31b1
34w0
32b0
30b1
6w0
5w1
27w0
24w0
26w1
15b0
25b1
9b0
14b0
r0
r0
r0
2w1
1b0
17b1
9w0
32w1
23w1
18w1
34b1
4b1
16b1
28w1
13b1
12w0
24b1
20b0
10w0
3w0
7b0
29w1
15w1
27b0
35b1
6b0
14w0
36b1
31w0
21w1
11b0
19b0
33b1
26b1
5b0
30w0
8w0
22w0
25w0
r0
r0
r0
7b1
17w1
6w½
28b1
31b1
3b½
1w0
27w1
19w½
20w1
14b1
23w0
18b1
11w0
34w1
21b1
2b0
13w0
9b½
10b0
16w0
30b1
12b1
29b1
32w1
36b1
8b0
4w0
24w0
22w0
5w0
25b0
35b1
15b0
33w0
26w0
r0
r0
r0
3w0
23b1
1b1
19b1
20b1
10w0
11b½
13b½
16b0
6b1
7w½
22b1
8w½
17b½
27b½
9w1
14w½
33b1
4w0
5w0
32b1
12w0
2w0
25w1
24b0
28w1
15w½
26b0
35w1
34b1
36w1
21w0
18w0
30w0
29b0
31b0
r0
r0
r0
8b1
6w1
10w1
24w1
13w1
2b0
16w1
1w0
17w1
3b0
12b0
11w1
5b0
27w1
19w1
7b0
9b0
23w1
15b0
26b1
22w1
21b0
18b0
4b0
29w0
20w0
14b0
34w1
25b1
31w1
30b0
33w0
32b1
28b0
36w1
35b0
r0
r0
r0
10b1
3w1
2b0
12w1
7w1
14w1
5b0
16b1
11b0
1w0
9w1
4b0
30w1
6b0
18w½
8w0
27w1
15b½
24b1
29w1
23b1
28w½
21w0
19w0
31b1
33b1
17b0
22b½
20b0
13b0
25w0
36b1
26w0
35w1
34b0
32w0
r0
r0
r0
5w1
7b1
4w1
3b0
1b0
8b1
2w0
6w0
24w1
11w½
10b½
15w1
21b½
16w1
12b0
14b0
19b1
20w½
17w0
18b½
13w½
29b1
26w1
9b0
30b1
23b0
28w0
27b1
22w0
25w0
35b0
34w1
36b1
32b0
31w1
33w0
r0
r0
r0
6b1
11b1
12b1
10w1
18w1
1w0
21b1
17b1
20b1
4b0
2w0
3w0
14w½
13b½
23w1
25b1
8w0
5b0
28b1
9w0
7w0
32w1
15b0
30w1
16w0
29w1
35w1
19w0
26b0
24b0
33b1
22b0
31w0
36w1
27b0
34b0
r0
r0
r0
8
8
7.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Thanh Hoa, 2. Ho Chi Minh city, 2. Binh Duong
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Do Tung Duong
Le Trong Toan
Tran Quoc Doan
Tran Quang Khai
Bui Manh Hung
Nguyen Duy Dien Nguyen
Nguyen Trung Hieu
Nguyen Manh Cuong
Nguyen Phuoc Tam
Nguyen Duc Viet
Dinh Ba Tuoc
Vo Viet Dung
Huynh Lam Binh Nguyen
Nguyen Huy Hoang
Tran Vi
Nguyen Binh Nguyen
Dang Anh Tuan
Pham Hoai Nam
Dang Hoang Son
Le Nguyen Quoc Thuan
Nguyen Trung Duc
Dinh Ngoc Ha
Vu Phi Hung
Dao Hai Hoang
Do Hoang Quoc Chinh
Nguyen Dinh Dung
Nguyen Ha Phuong
Pham Duc Tri
Nguyen Quang Nhat
Nguyen Vu Hoang
Nguyen Quang Sang
Nguyen Tuan Anh
Vo Ngoc Giang
Phan Nguyen Nhat Khanh
Le Ha Phan
Dang Thanh Dat
Pham Hong Linh
Nguyen Viet Hung
Dinh Viet Linh
Le Thanh Duy
Bui Tien Trinh
Pham Ba Loc
Hai Phong
Thanh Hoa
Binh Duong
T.P - HCM
Thanh Hoa
Thua Thien - Hue
Hai Duong
Nghe An
Can Tho
Ha Noi
Ha Noi
Ninh Binh
T.P - HCM
Quang Ninh
Bac Ninh
Binh Duong
Thai Nguyen
Ha Noi
T.P - HCM
Ben Tre
Quang Tri
Ninh Binh
Quang Ninh
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Can Tho
Bac Giang
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Thai Binh
Ba Ria - Vung Tau
Ba Ria - Vung Tau
Quang Tri
Ha Tinh
Quan Doi
Bac Ninh
Binh Dinh
Ben Tre
Thai Binh
Kien Giang
30w1
15w1
33b1
20w1
39b1
r1
37w1
31w0
24b½
40b1
28b1
29w1
21b0
38w1
2b0
41w1
27b1
32w1
34b1
4b0
13w1
23b1
22w0
9w½
36b1
35w1
17w0
11w0
12b0
1b0
8b1
18b0
3w0
19w0
26b0
25w0
7b0
14b0
5w0
10w0
16b0
r0
25b1
22b1
12w1
5b1
4w0
7w1
6b0
38b1
23w1
21w1
18w½
3b0
24w0
31b1
33w1
19b0
26w½
11b½
16w1
39w1
10b0
2w0
9b0
13b1
1w0
17b½
30b1
37b½
34w0
27w0
14w0
40w1
15b0
29b1
r1
41b1
28w½
8w0
20b0
32b0
36w0
r0
19w1
3w1
2b0
10w1
27b1
14b0
22w1
32w1
18b1
4b0
26b1
36w1
39b1
6w1
34b1
20w½
24b1
9w0
1b0
16b½
25w0
7b0
29w½
17w0
21b1
11w0
5w0
38w1
23b½
r1
35b1
8b0
37w1
15w0
31w0
12b0
33b0
28b0
13w0
41w1
40b0
r0
14w1
4w1
11b1
2b0
7w0
19b1
5b1
10b1
17b1
8w0
3w0
15b0
27w0
1b0
12w1
28b½
9w0
20b½
6w0
18w½
32b½
35w½
37b1
26b1
31w1
24w0
13b1
16w½
40w1
34w1
25b0
21w½
36b1
30b0
22b½
33w0
23w0
39w1
38b0
29b0
r1
r0
7b1
9b1
14w1
15w1
33b½
25w1
1w0
17w1
2w0
27b1
24b½
20w½
40b1
3b0
4b0
30w1
8b0
28w1
31b½
12b½
22w1
21b0
26w1
11w½
6b0
23b0
10w0
18b0
41b1
16b0
19w½
35b1
5w½
36w½
32w0
34b½
38w1
37b0
r1
13w0
29w0
r0
2w1
1b0
8w1
6b0
29w1
4w1
11b½
3b0
25b1
24w1
7w½
32b1
28w1
16w0
18w0
14b1
21w0
15b1
33w1
27w1
17b1
34w1
31b1
10b0
9w0
30b1
20b0
13b0
5b0
26w0
23w0
12w0
19b0
22b0
38b0
37w½
36b½
35w1
41w0
r1
39b1
r0
9b1
6w1
18b½
8w1
23b1
2b0
20w1
4b0
1w0
16b1
21b1
19w1
14b½
13w½
31w1
10w0
29b1
3w½
12b0
7b0
11w0
33b1
5w0
25w1
24b0
32w1
40w1
36w1
17w0
37b0
15b0
26b0
22w0
r1
39w0
28b0
30w1
41b1
35b1
27b0
38w0
r0
3b0
10b½
1w1
11b1
18w1
12w0
9b1
16w1
7w0
2w½
4w0
6b1
26w1
17b½
24b1
8b0
14w½
5b0
21w1
23w1
19b0
37w1
20b0
15w0
28w0
13b0
38b1
25b1
39w1
41w1
34w1
33w1
32b0
31b0
40b1
r1
22b0
27w0
29b0
35w0
30b0
r0
4w½
12w1
7b½
1b½
10w1
15b1
3w½
18b1
19b1
5b0
20b1
2b0
22b1
27b1
6w0
24w1
28b1
8w0
9w0
11w0
31w1
13w0
32w1
16b0
38b1
29w½
14w0
17w0
26b½
36b1
21b0
23b0
r1
37w1
41w1
30w0
34b0
25w0
40w1
39b0
35b0
r0
7.5
7.5
7
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2
2
0

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Thanh hoa, 2. Nghe An, 3. Quang Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tran Manh Tien
Pham Minh Duc
Ninh Cong Quyen
Tran Ngoc Lan
Vu Minh Hoang
Le Trong Bac
Huynh Vinh Thang
Phan Phuong Duc
Nguyen Dinh Quang
Do Duc Minh
Pham The Anh
Duong Thuong Cong
Le Nhat Hoang
Doan Duy Hung
Cu Minh Duc
Lam Thanh Nhon
Le Cong Cuong
Nguyen The Vinh
Thai Khac Phuc Hung
Nguyen Hoai Nam
Nguyen Van Thanh
Nguyen Quang Duc
Dang Duy Linh
Nguyen Van Hai
Nguyen Ha Phuong Duy
Truong Tuan Anh
Duong Hoang Thi
Pham Phuc Duc
Tran Quang Man
Hua Thien Tan
Nguyen Xuan Tung
Tran Anh Tu
Ly Quoc Long
Huynh Nguyen Anh Quan
Phan Dinh Nhat Khanh
Lam Phuc Thien
Nguyen Tran Sy Nguyen
Doan Vu Hoang Minh
Bui Xuan Than
Dong Bao Nghia
Le Thanh Dat
Bui Khanh Toan
Duong Manh Hong
Pham Thanh Thong
Nguyen Cong Thanh
Nguyen Duy Khanh
Hai Phong
Ha Nam
Ninh Binh
Ha Noi
Quang Ninh
Thanh Hoa
Binh Duong
Nghe An
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Thanh Hoa
Dong Thap
Nghe An
Quan Doi
Binh Dinh
Binh Dinh
Quang Ninh
Quan Doi
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Da Nang
Lam Dong
Da Nang
Ha Noi
Ba Ria - Vung Tau
Thai Nguyen
T.P - HCM
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Thai Nguyen
Can Tho
Binh Duong
Lam Dong
Can Tho
Binh Duong
Phu Yen
Quang Binh
Bac Giang
Da Nang
Ha Tinh
Bac Ninh
Quang Binh
Thua Thien - Hue
Ha Noi
34w1
23b1
30b½
22w1
27b1
19b1
31b1
35w1
39b½
46b1
28b1
41w0
36w½
25b1
29b1
32w1
42w½
45b1
6w0
21w0
20b1
4b0
2w0
37b1
14w0
43w1
5w0
11w0
15w0
3w½
7w0
16b0
40b1
1b0
8b0
13b½
24w0
44w1
9w½
33w0
12b1
17b½
26b0
38b0
18w0
10w0
18b1
38w1
39w1
21b1
14w0
17w½
16w½
10b½
30w1
8w½
15b½
29b1
42b½
5b1
11w½
7b½
6b½
1w0
40b0
36b1
4w0
28w0
44b1
26w0
27w0
24b1
25b1
22b1
12w0
9b0
32b1
31w0
41w1
45w1
46w1
20w0
43b1
2b0
3b0
19w1
33b0
13w½
37w0
23w0
34b0
35b0
33w1
26b1
11b1
14b0
37b1
15w½
8b0
7w1
16b1
28b1
3w0
42w½
40w1
4w1
6b½
9w0
27w½
31b1
43w1
35w0
38b½
45b1
24w1
23b0
44b0
2w0
17b½
10w0
46b1
36w0
18w0
39b0
1b0
41b1
20b1
30b1
5w0
21w½
32w1
13b0
34w0
12b½
19b0
25w1
22w0
29w0
2b1
1w0
10w0
26w1
9b1
18b1
39w1
14b½
5w0
3b1
38w1
36b1
35b1
8w½
34w1
27b½
21b1
6w0
42b1
40b1
17w0
31w1
33b½
29w0
43b1
4b0
16w½
44w1
24b1
45b1
22b0
46w1
23w½
15b0
13w0
12w0
41b1
11b0
7b0
20w0
37w0
19w0
25w0
28b0
30w0
32b0
14w½
10b1
7b1
6b1
13w1
4w0
3w0
15w1
23b1
2w0
17b1
33w1
5b0
1b½
8b0
34b1
11w0
29b0
22w1
27w½
39b1
19b0
9w0
44b0
32w½
35w1
20b½
37b½
18w1
42w½
40w0
25b½
12b0
16w0
26b0
38b1
28w½
36w0
21w0
31b1
43b1
30b½
41w0
24w1
46b0
45w1
4b1
14w1
12w1
1w0
8w0
13b1
21b1
5b1
10w1
9b0
26w0
3b0
6w0
2b0
19w0
29w1
36b½
40w1
15b1
23b1
7w0
39w0
20w0
25w1
24b0
11b1
28w½
27b½
16b0
41b1
46b½
38w0
37w1
42b1
44w1
17w½
33b0
32b1
22b1
18b0
30w0
34w0
45b0
35b0
43w1
31w½
8w1
3b½
2w½
19b1
26b1
9w0
11w½
1b0
6b1
33w1
7b½
20b1
29b1
16w1
30b1
14b0
35w1
34b½
4w0
12w0
37b½
44b1
39b1
42b½
46w1
5w0
38b1
36w1
13w0
15w0
45w1
43b½
10b0
18w½
17b0
28b0
21w½
27w0
23w0
41w1
40b0
24w½
32w½
22w0
31b0
25b0
9b1
5w½
14b1
8b½
2b½
33b1
27b1
4w½
1w0
12b0
19w1
10w1
28w1
3w0
26w1
17w½
16b½
23w1
11b0
34b1
29w1
40w1
18b0
39w1
42w1
15b0
7w0
13b0
21b0
35b1
38w½
44w1
6w0
20w0
30w0
37w½
36b½
31b½
24b0
22b0
45w0
25b0
46b1
32b0
41b1
43w0
3w0
8b1
1b1
9w1
12w1
14w1
15w1
2w0
4b0
26w1
13b½
5b0
11w½
6b0
7b0
20b½
18w½
17b½
27w1
16w½
28b1
30b1
34w1
33b1
37b1
10b0
19b0
21w0
36w1
22w0
42b1
40b1
24w0
23b0
38b½
29b0
25w0
35w½
45b1
32w0
46w1
31w0
44b1
43w0
39w0
41b0
7.5
7
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2
2
1.5

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Ha Tinh, 3. Ha Nam
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Le Quang Liem
Nguyen Viet Chung
Dinh Giang Nam
Nguyen Ngoc Hiep
Ton That Nhu Tung
Dinh Phu Long
Huynh Thanh Tinh
Hoang Nguyen Quang Nguyen
Nguyen Bao Trung
Bui Quy Hung
Vu Nam Phong
Nguyen The Minh Khiem
Ngo Manh Ha
Nguyen Le Duy
Nguyen Hao Hiep
Nguyen Tuan Loc
Nguyen Le Canh
Duong Dinh Son
Bui Dac Khuong
Chu Truong Vy
Pham Hoang Linh
Luong Quang Nhat Minh
Nguyen Le Phuc Hao
Pham Minh Tai
Phan Dang Khoa
Dang The Nam
Nguyen Minh Hung
Nguyen Quang Huy
Tran Manh Chi
Tran Nguyen Bao
Tran Huu Quoc Thang
Chau Minh Duong
Le Tran Minh Nhut
Luu Cong Tung
Nguyen Dang Tien Luc
Nguyen Dinh Thi
Nguyen Dinh Thuan
Nguyen Cao Ky
Nguyen Ngoc Hieu
Nguyen Le Ngoc Thanh
T.P - HCM
Ha Tinh
Ninh Binh
T.P - HCM
T.P - HCM
Ha Nam
Phu Yen
Thua Thien - Hue
Ha Noi
Quang Ninh
Quang Ninh
Binh Duong
Ha Nam
Quan Doi
Ha Tinh
Quang Tri
Da Nang
Quang Tri
Binh Duong
Thai Nguyen
Ha Noi
T.P - HCM
Can Tho
Bac Ninh
Da Nang
Ha Noi
Binh Duong
Ha Noi
Quang Tri
Can Tho
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Can Tho
Thai Nguyen
T.P - HCM
Ninh Binh
Ha Tinh
Bac Giang
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
22w1
15b1
40b1
20w1
33w1
18w1
32b1
35b1
24w1
17b1
14w0
37b½
19b0
11b1
2w0
34w0
10w0
6b0
13w1
4b0
28b½
1b0
27w0
9b0
36w1
38b1
23b1
21w½
31b0
39b½
29w1
7w0
5b0
16b1
8w0
25b0
12w½
26w0
30w½
3w0
27b1
31w1
4w½
3b½
26b1
8b1
25w1
6w0
34b1
19w1
24b1
39w1
17w1
28w½
29b1
21b0
13b0
35w1
10b0
40w1
16w1
23w1
22b0
11w0
7b0
5w0
1w0
14b½
15w0
37w1
2b0
36b1
38w0
9w0
18b0
32w0
30b0
33b1
12b0
20b0
7w1
5b1
9b½
21w1
2w0
10w1
1b0
38b1
3w½
6b0
12w0
11b1
15b1
30w½
13w0
29w1
36w0
31b1
27w½
39b½
4b0
28b½
33w½
35b0
34w½
32b1
19b½
22w½
16b0
14b½
18w0
26w0
23b½
25b½
24w1
17b1
40w1
8w0
20w½
37b0
2b1
1w0
26w1
12b0
30b1
9b0
18w0
13b0
6w1
14w0
38b1
4w1
8w1
10b1
36b1
35b1
33b1
7b1
22b1
28w1
25w½
19w0
24b1
23w0
21b½
3b0
37w1
20b0
40b1
5w0
34b0
39b1
17w0
31w1
16w0
15w0
27b0
11w0
32w0
29w0
12w1
14b½
6b1
34w1
9w1
3w0
15b1
32w1
5b0
25b0
30w½
1b0
18b½
2w½
7w0
27w1
39w1
13w½
20w1
19b0
26b½
37b½
28b1
40b1
10w1
21w½
16b0
23w0
35w0
11b½
38w1
8b0
36w1
4b0
29b1
33b0
22w½
31b0
17b0
24w0
3b1
19w1
1w0
18b1
13b0
14w½
16w1
25w½
12b½
35w½
34b1
9w½
5w1
6b½
37b1
7b0
22b1
4w0
2b0
30b½
27b½
17w0
26w½
38w1
8b½
23b½
21w½
33w1
39w1
20w½
32b1
31w0
28b0
11w0
10b½
40w1
15w0
24b0
29b0
36b0
13w1
4b½
14b1
2w½
12w0
25b1
9b1
19b1
7w0
34b1
18w1
5b1
1b0
3w0
16b1
15w0
26b½
11b0
8w0
27w1
30w1
29w1
31b½
36b1
6w0
17w½
20b0
35b1
22b0
21b0
23w½
37w1
39b1
10w0
28w0
24w0
32b0
40w½
33w0
38b½
4b0
7w1
12w1
1w1
21b1
13b½
2b0
11w1
20b½
31w1
8b0
3b0
6w½
15b0
14w1
23b1
25w½
28w½
26b½
9w½
5w0
27b1
16w0
34w½
17b½
19w½
22w0
18b½
36w1
32w½
10b0
30b½
35w1
24b½
33b0
29b0
38w0
37b1
40b½
39w½
8w½
3b1
2w0
6b0
15w1
4w1
13w1
1b½
25w1
12b1
20w1
10w0
7b0
33w1
5b0
26w1
28b1
22b½
21w½
11b0
19b½
18w½
32b1
31b1
9b0
16b0
30w1
17w0
34b1
27b0
24w0
23w0
14b0
29w0
40w½
38b1
39b½
36w0
37w½
35b½
7.5
7
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2.5
2
1.5

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Dong Thap, 3. Lam Dong
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pham Chuong
Tran Thanh Tu
Do Quang Tung
Tran Hoanh Nghi
Ly Hong Nguyen
Nguyen Duc Hoa
Nguyen Huu Hoang Anh
Bao Khoa
Nguyen Minh Ngoc
Nguyen Manh Truong
Quach Phuong Minh
Hoang Phan Minh
Dam Cong Tung
Thai Minh Hai
Le Van Thanh
Trinh Binh Nguyen
Tran Minh Phu
Nguyen Anh Tuan
Vu Tien Manh
Nguyen Nhat Duong
Do Minh Phung
Hoang Minh Phuong
Dang Giang Nam
Nguyen Hoan Vu
Nguyen Vu Long
T.P - HCM
Dong Thap
Hai Phong
Dong Thap
T.P - HCM
Can Tho
Lam Dong
Lam Dong
Ha Noi
Ba Ria - Vung Tau
Can Tho
Ha Tinh
Bac Ninh
Lam Dong
Thua Thien - Hue
Quang Binh
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Bac Ninh
Ha Noi
Da Nang
Thua Thien - Hue
Quang Binh
Lam Dong
Ba Ria - Vung Tau
21w1
18b0
23b1
25w1
20w1
22b1
16b1
12w1
11b½
19w1
9w½
8b0
17w1
r1
24b1
7w0
13b0
2w1
10b0
5b0
1b0
6w0
3w0
15w0
4b0
7b1
r1
18w1
14b1
10b1
8w0
1w0
6b1
12w1
5w0
20b1
9b0
15b1
4w0
13w0
21b1
24w1
3b0
22w1
11w0
16w0
19b0
25b1
17b0
23w0
8w1
7w1
4b1
3w0
13w½
9w0
2b0
1b0
6b1
11b1
10w0
21w0
5b½
23b1
16b1
15w0
18b1
17w0
24b0
22b1
12b1
20w0
14w0
19w1
r1
3b1
15b1
1w0
13b1
9b½
21b1
11w½
10w½
5w½
8b½
7b½
24w1
4w0
17b1
2w0
20b1
14w0
25b0
23w0
16w0
6w0
r1
19b1
12b0
18w1
5w1
3w1
2b0
9w1
1b0
25w1
23b1
14b½
4b0
13w0
15w0
19b0
10b1
8w½
11b1
17w1
16b0
22w1
12w1
24b1
r1
18b0
7w0
20w0
6b0
4b1
13b1
14w1
1w0
8w1
15b1
10w1
5b0
16w1
7b0
25b1
r1
2w0
3b0
6w0
9b0
23w1
21b1
20b½
19w½
18w0
24w1
17b0
22b0
11w0
2b1
1w0
9b1
7b1
6b0
5w1
4w0
15w1
3w0
20w1
17w0
25w1
14b1
13w0
8b0
18b1
11b1
16w0
21w½
10b0
19b½
23b1
22w0
r1
12b0
6w½
4w1
13b1
2b0
17w1
1b½
14b1
9w1
8b0
16b1
22b1
18w1
3w0
7w0
19w1
10w0
5b0
12b0
15b0
21w1
20b0
11w0
r1
25w1
24b0
10b½
6b1
5w½
8w1
3b½
2w0
13w1
4b0
15w1
1w½
16w1
17b1
7b0
20b1
9b0
11b0
12w0
23w1
r1
14w0
24w1
25b½
18b0
21b0
22w½
8
7
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. Dong Thap, 2. Kien Giang, 3. Ho Chi Minh city
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nguyen Huynh Minh Huy
Ngo Trung Tin
Le Quang Long
Pham Duc Thang
Ngo Thanh Tung
Duong The Anh
Vo Thanh Ninh
Tran Xuan Tu
Nguyen Ngoc Phung
Nguyen Thanh Nghia
To Ngoc Minh
Bui Duc Tiep
Truong Dinh Vy
Nguyen Hoang Nam
Nguyen Cong Phi
Nguyen Minh Tuan
Tran Minh Duc
Nguyen Huy Cuong
Le Van Hoa
Nguyen Huynh Minh Toan
Le Hoang
Le Van Loi
Nguyen Thai Trong Bang
Le Nguyen Dan
Dong Thap
Long An
T.P - HCM
Kien Giang
Thua Thien - Hue
Dong Thap
Kien Giang
Quang Binh
T.P - HCM
T.P - HCM
Quang Ninh
Ha Noi
Can Tho
Hai Duong
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Ba Ria - Vung Tau
Thua Thien - Hue
Ha Noi
Long An
Ha Noi
Thua Thien - Hue
Quang Binh
Ba Ria - Vung Tau
24w1
8b0
21b1
6w1
22b1
4b0
19b1
2w1
14b1
18b0
23b1
20w1
17w0
9w0
16b½
15w½
13b1
10w1
7w0
12b0
3w0
5w0
11w0
1b0
9b1
23w1
4w1
3b0
16w1
21w1
18w1
11b1
1w0
19w0
8w0
17b1
20b1
15b1
14w0
5b0
12w0
7b0
10b1
13w0
6b0
24b1
2b0
22w0
5w1
22b1
12b1
15w1
1b0
13b½
8b1
7w0
18b1
23b1
19b1
3w0
6w½
17w1
4b0
20w0
14b0
9w0
11w0
16b1
24w½
2w0
10w0
21b½
7b½
14w1
8w0
11b1
12w0
18w1
1w½
3b1
13w1
21w1
4w0
5b1
9b0
2b0
23w1
24b½
19w½
6b0
17b½
22w0
10b0
20b1
15b0
16w½
3w½
4b0
1b½
2w1
11w1
14b1
12b½
9w½
8b½
22b1
5b0
7w½
19b1
6w0
17b1
18b1
15w0
16w0
13w0
24b1
23w0
10w0
21b1
20w0
6b½
15w1
9w1
7b0
10b0
1w½
4w1
12w1
3b0
5w1
13b½
8b0
11w½
20b1
2b0
22w1
23b1
21b1
24w½
14w0
18w0
16b0
17w0
19b½
8w1
6w1
7w½
10w1
13w1
2b0
3b½
1b0
12w1
4b0
17w1
9b0
5b0
16w0
19w1
14b1
11b0
20w1
15b0
18b0
22b1
21w0
24b1
23w0
4b1
7b1
10b1
1w0
9b1
12b1
2w0
16b1
5w0
3w0
15w½
6w0
18w½
22b1
11b½
8w0
24w½
13b½
23b1
21w0
20b1
14w0
19w0
17b½
2w½
1b½
6b0
8b1
7w1
3w1
5b0
4w0
15b1
14b1
16b1
18b1
24b1
10w0
9w0
11w0
21b½
12w0
20w0
19b1
17w½
23b½
22w½
13w0
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3
3
3
2.5
2.5
2

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Bac Ninh, 3. Ba Ria - Vung Tau
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nguyen Van Huy
Tran Anh Tri
Ngo Ngoc Quang
Vu Dinh Hung
Nguyen Thanh Phuc
Bui Duy Toan
Ngo Manh Doan
Nguyen Si Hung
Tran Quoc Dung
Truong Tuan Kiet
Phan Duy Thanh
Tran Nguyen Hung
Nguyen Tuan Minh
Nguyen Hai Quan
Nguyen Minh Tu
Nguyen Tien Hung
Truong Quoc Thang
Ngo Duy Vu
Ho Viet Anh
Nguyen Xuan Hung
Bac Ninh
Da Nang
T.P - HCM
Bac Giang
T.P - HCM
Ba Ria - Vung Tau
Phu Yen
Ba Ria - Vung Tau
Dong Thap
Thua Thien - Hue
Phu Yen
Thua Thien - Hue
Bac Ninh
Quang Ninh
Ha Noi
Bac Giang
Da Nang
Ninh Binh
Ninh Binh
Thua Thien - Hue
12b1
5w1
14w1
8w1
2b0
20w1
16b1
4b0
15w1
18b1
17b½
1w0
19b1
3b0
9b0
7w0
11w½
10w0
13w0
6b0
2w0
1b1
13b0
10b1
19w1
11b1
9w½
17w1
7b½
4w0
6w0
15b1
3w1
18w1
12w0
20b½
8b0
14b0
5b0
16w½
7w1
13w0
5w½
6w1
3b½
4b0
1b0
12b1
10w1
9b0
18b0
8w0
2b1
16b1
19b1
14w0
20w1
11w1
15w0
17b0
8b1
14b1
7b1
13b1
17w1
9w1
3w0
1w0
6b0
12w½
16w1
10b½
4w0
2w0
18w1
11b0
5b0
15b0
20b1
19w0
6w1
4b0
9w1
2w1
13w1
1b0
15w1
14b0
3b0
17b0
12b1
11w0
5b0
8w1
7b0
19b1
10w1
20w1
16w0
18b0
4b1
3w1
2b0
1w0
6b1
5w0
11b½
18w1
17w½
19w1
7w½
20b1
14w½
13b½
16b½
15w½
9b½
8b0
10b0
12w0
13w1
17b1
11w1
5b0
4w1
7b0
6w1
15b0
14b½
20b1
3b0
16w0
1b0
9w½
8w1
12b1
2w0
19w½
18b½
10w0
5w1
7w1
4b1
3w0
1b0
17w1
2b0
9b1
8w0
14w1
20w1
19b1
15w½
10b0
13b½
18w1
6b0
16b0
12w0
11b0
3b0
10w1
1w1
14b1
11w½
15b1
13w1
16w1
20b1
2b0
5b½
18w1
7b0
4w0
6w0
8b0
19w½
12b0
17b½
9w0
7
7
6.5
6
6
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
2.5
2
0.5

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. Thai Binh, 2. Ho Chi Minh city, 3.Binh Duong
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nguyen Quynh Linh
Do Hoang Minh Tho
Pham Hong Minh
Giang Thi Thanh Binh
Nguyen Anh Phuong
Nguyen Ngoc Thanh Tra
Phan Nguyen Thuy Dung
Tran Quoc Tue Anh
Doan Thanh Truc
Mai Ngoc Nhi
Nguyen Thuy Vi
Phan Thi Huong Giang
Nguyen Tran Khuong Nha
Nguyen Thi Kieu My
Hoang Le Bao Tram
Hoang Thi Yen
Nguyen My Linh
Thai Binh
Binh Duong
T.P - HCM
Thai Binh
Ha Nam
T.P - HCM
Dong Thap
Thua Thien - Hue
Binh Duong
Dong Thap
Ba Ria - Vung Tau
Thua Thien - Hue
Can Tho
Thua Thien - Hue
Ha Noi
Thanh Hoa
Ha Noi
12w1
11b1
6b0
13w1
10w1
3w1
9b½
r1
7w½
5b0
2w0
1b0
4b0
15b½
14w½
17w1
16b0
16b0
4w1
15w1
2b0
8b0
7b0
6w1
5w1
14b0
11w0
10b1
13w1
12b0
9w1
3b0
1w1
r1
7w1
8w1
17b1
6w1
12w1
4b0
1b0
2b0
10w0
9b1
15w1
5b0
r1
16w1
11b0
14b0
3w0
8b1
5b1
16w1
7b½
2w0
12w1
4w½
1w0
r1
15b1
14w1
6b0
17w1
11b0
10w0
3b0
13b0
11w1
3w0
2b1
14w1
13b1
16b1
10b½
9b0
8w1
7w½
1b0
17w1
5w0
4b0
r1
6w0
12b0
2w1
1b0
4w0
3b1
6b0
5w1
11w1
13w1
12b1
14b1
7b0
9w0
8b0
10w0
17b0
r1
15w1
4b1
6w1
10b1
1w0
9w½
2b0
16w1
11b1
5b½
3w0
8w0
r1
15b0
17b0
13w1
7b0
14w1
3b1
7w½
1w0
9b0
16b1
8w1
2b½
6b0
4w1
17w1
13b0
15b1
11w1
r1
12w0
5w0
10b0
6w1
10b1
9w1
12b1
7w1
1b0
5b0
17w1
3b0
2w0
r1
4w0
14b1
13w0
16b1
15w0
8b0
8
6.5
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3
3

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Binh Duong, 2. Thua Thien - Hue, 3. Ho Chi Minh city
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nguyen Thi Mai Hung
Doan Nhu Thao
Nguyen Thi Quynh Anh
Le Thanh Thao
Le Hoai Bao Duyen
Do Huu Thuy Trang
Nguyen Tran Ngoc Thuy
Mai Thuy Tien
Nguyen Thanh Xuan
Nguyen Thao Han
Phan Nguyen Mai Chi
Nguyen Thi Quynh Nhu
Nguyen Ngoc Thuy Trang
Nguyen Truong Bao Tran
Vu Thi Thuy Hang
Phan Thi Hong La
Le Thanh Ngoc
Vuong Thi Quynh Huong
Dang Thanh Huong Tra
Dinh Thi Phuong Thao
Le Thuy Linh
Duong Thi Thao
Tran Thi Hong Duyen
Phan Nguyen Phuong Linh
Nguyen Thi Cam Linh
Ngo Thi My Duyen
Nguyen Minh Tu
Bac Giang
Binh Duong
Thua Thien - Hue
Ha Noi
T.P - HCM
Binh Duong
Dong Thap
Dong Thap
Hai Duong
T.P - HCM
Da Nang
Thua Thien - Hue
Dong Thap
Can Tho
Thai Nguyen
T.P - HCM
Bac Giang
Ha Noi
Ha Tinh
Da Nang
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Ninh Binh
Ha Tinh
Quan Doi
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
13b1
21b1
17b1
19w1
16w½
12w0
23w1
26w1
20b1
24b½
18b1
6b1
1w0
15b1
14w0
5b½
3w0
11w0
4b0
9w0
2w0
25b1
7b0
10w½
22w0
8b0
r1
7w1
27w1
22w1
14b0
10b½
20b1
1b0
11b0
12w1
5w½
8w1
9b0
21b1
4w1
19b1
24w1
26b1
23b1
15w0
6w0
13w0
3b0
18w0
16b0
r1
17w0
2b0
9b1
11w½
14b1
13w1
18w1
22b1
12b1
25w1
1w0
27b1
2b½
7w0
4b0
3w0
16w1
15b0
24w1
5b0
21w1
23b1
19b0
6w0
20w0
17b0
8b0
r1
10w0
3w1
6b1
1b0
11b1
14w1
2w0
17w0
9w0
8b1
15w1
4w0
27w1
26w0
5b0
10b0
19w1
7b1
25w1
16b0
22b0
24b1
20w1
r1
21w0
18b0
13b1
12b0
2b1
1w0
5w1
10w1
3b0
14b0
26b1
18b0
17b1
4b0
16b0
20b1
25b1
6w1
22w1
11w1
9w0
8w1
27b1
12w0
23w0
15b0
21b1
r1
13w0
7w0
19w0
4w1
16w1
9b1
1b0
12b1
26w1
14w1
19b1
3w0
17w1
22w1
5w0
23w1
7b0
18w1
2b0
10b0
15b0
8w0
27b1
r1
11b0
13b0
25b0
24w1
6b0
20w0
15w½
3b1
2w0
7w1
9w1
18b1
4b0
12w1
5b0
16b1
14b½
8b0
17b0
11w½
1b½
10w0
13w1
6w0
26b1
r1
22b0
21w1
25w1
27w1
23b0
19w0
24b0
5b0
10b1
4w0
3b1
1w1
17w1
8w½
7b½
14w0
2w0
15w1
24w1
16w1
9b1
11b0
13b0
6b0
20b0
r1
18w1
26w1
23w½
22b½
12b0
27w1
21b0
25b0
11w1
5w1
10b1
6w0
2b0
4b1
15b1
14w1
19b1
3w0
1b0
17b1
20w1
8b0
7w0
22w1
12w0
r1
9w0
13b0
25w1
16b0
24w0
23b1
21b0
27b0
26w1
7.5
7.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
2
2

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Thua Thien - Hue, 2. Ho Chi Minh city, 3. Thai Nguyen
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hoang Thi Nhu Y
Dang Thu Huong
Dau Thi Thanh Hoa
Le Hoang Tran Chau
Nguyen Thi Tram Anh
Tran Dang Hong Lien
Tran Thi Thu Thao
Truong Tra My
Pham Thi Thu Hang
Hoang Thi Khanh Thu
Nguyen Thi Thanh Hoa
Nguyen Thu Trang
Nguyen Ngoc Phuong Khanh
Vu Kieu Trang
Doan Que Anh
Ho Luu Hoang Giang
Luu Thi Le
Vo Thi Kim Phung
Ton Nu Hong An
Le Nhu Quynh
Tran Thi Ha Minh
Ngo Ngoc Thao
Nguyen Ngoc Anh
Pham Thi Linh Nham
Tran Thi Thu Ha
Do Hanh Nguyen
Tran Ngoc Chau
Nguyen Ngoc Tram
Hoang Hoai Phuong
Dinh Nam Huyen Trang
Nguyen Hoang Yen
Thua Thien - Hue
Thai Binh
Nghe An
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Ha Noi
Thai Nguyen
Thua Thien - Hue
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Bac Giang
T.P - HCM
Bac Giang
Ha Noi
Binh Dinh
Nghe An
Thua Thien - Hue
Lam Dong
Hai Phong
Da Nang
Da Nang
Ninh Binh
Thanh Hoa
Thai Binh
T.P - HCM
Quan Doi
Quan Doi
Quang Binh
Quang Binh
Can Tho
29b1
15w1
24w1
14w1
16w1
25w1
27w1
9b1
8w0
11b0
10w1
22w1
31b1
4b0
2b0
5b0
28b1
23w1
20b½
19w½
30w0
12b0
18b0
3b0
6b0
r1
7b0
17w0
1w0
21b1
13w0
7w1
13b½
30b1
17b1
18b1
26b1
1b0
12w0
22b½
21w½
19b1
8b1
2w½
28w0
27w1
31w1
4w0
5w0
11w0
24b½
10b½
9w½
r1
20w½
29w½
6w0
15b0
14b1
25b½
3w0
16b0
12b1
30w1
13w1
6w½
11w0
4b½
26w1
28b0
19w½
25b0
5b1
1w0
3b0
27b1
23b½
17w½
16b½
20b1
9b½
18w0
24w1
29b1
15w½
21b0
10w1
7b0
14w0
8w1
22w0
2b0
r1
4w1
6b1
11b1
1b0
7b0
2w0
5w1
25w1
14b½
26w1
3w0
18b0
23w1
9w½
28w1
22b1
21w1
12w1
31w1
30b1
17b0
16w0
13b0
29w1
8b0
10b0
r1
15b0
24b0
20w0
19b0
3b1
7w1
1w0
13w1
8w0
16b0
2b0
5b1
10w1
9b0
18w1
20w½
4b0
21b1
17w1
6w1
15b0
11b0
28b1
12b½
14w0
23b1
22w0
25b1
24w0
27w0
26b1
19w0
r1
31b½
30w½
2w0
1b1
4b½
3w½
29b1
20b1
8b½
7w½
13b½
31w1
16b1
14b½
9w½
12w½
19b1
11w0
22w1
24b½
15w0
6w0
r1
17b0
26b½
18w½
30b1
23w½
28w1
27b0
5w0
25w0
10b0
15b1
11w1
17w1
18b1
14w1
8w1
16w0
6b0
24w½
22b1
2b0
13w1
12b0
5b0
1w0
7b1
3b0
4w0
27b1
23b0
25b1
10w0
20w1
9b½
21w0
31b1
19w0
29w1
28b0
r1
26w0
11b1
3b½
2w½
16w1
19b1
15w1
24b1
27w1
17b1
12w1
1w0
10b0
28w1
23w1
6b0
4b0
9w0
21b½
5w0
25w1
18w½
r1
14b0
7w0
20b0
30w1
8b0
13b0
31w½
26b0
29b½
6w1
4w1
5b0
2b0
3w1
1b0
11w1
16b1
21w1
15b1
7b0
19w1
18b1
24b1
10w0
8w0
26w1
13w0
12b0
22b½
9b0
20w½
28w1
14w0
r1
17b0
31b½
23b0
30b1
29w0
27w½
8
8
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Ben Tre, 2. Binh Dinh, 3. Hai Phong
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mai Thien Kim Ngoc Diep
Ngo Thi Kim Tuyen
Nguyen Thi Diem Huong
Ngo Dieu Hoa
Pham Thi Thu Hien
Ho Thi Anh Tien
Le Mai Khanh
Nguyen Thi Thu Huyen
Le Thi Ha
Do Thi Thu Huong
Phan Hoang Diem My
Dang Ngoc Hoai Cam
Le Thi Quynh
Ho Thien Thanh
Luu Thi Bich Chau
Nguyen Thuy Duong
Vo Thi Thuy Trang
Pham Thi Thu Hoai
Do Thuy Duong
Nguyen Thi Lan Phuong
Dang Truong Thi
Nguyen Ngoc Phuong Thuy
Dang Huyen Anh
Nguyen Hong Minh
Tran Thi Diem Huong
Nguyen Thi Hanh
Phan Thi Quynh Trang
Bui Thi Phuong Thuy
Do Nhu Ngoc
Tran Thi Quynh Trang
Le Vu Thy Vuong
Tran Thi Thanh Huyen
Duong Tuong Vy
Hoang Thai Linh
Duong Nguyen Minh Tam
Nguyen Hoai Phuong
Tran Thi Kim Cuong
Long An
Quang Ninh
Ben Tre
Bac Ninh
Quang Binh
Dong Nai
Thanh Hoa
Binh Dinh
Hai Phong
Hai Phong
Binh Dinh
Thua Thien - Hue
Bac Giang
Can Tho
Ben Tre
Dong Nai
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Quan Doi
Quang Binh
Can Tho
Binh Duong
Ha Noi
Ninh Binh
T.P - HCM
Bac Ninh
Da Nang
Dong Thap
Ha Noi
Quang Ninh
Phu Yen
Thanh Hoa
Binh Dinh
Long An
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Phu Yen
27w1
15w1
20b½
33w1
35w1
32w1
22b0
19w1
18b1
29w1
34w1
26w1
14w1
13b0
2b0
31b1
21w1
9w0
8b0
3w½
17b0
7w1
37b1
36b1
28b1
12b0
1b0
25w0
10b0
r1
16w0
6b0
4b0
11b0
5b0
24w0
23w0
23b1
6b½
14w1
16b1
30b1
2w½
34w½
13b0
10w½
9b½
17b½
25b1
8w1
3b0
35w1
4w0
11w½
32b1
37w1
21b0
20w1
24b½
1w0
22w½
12w0
28w0
31w0
26b1
r1
5w0
27b1
18w0
36w1
7b½
15b0
33b0
19b0
5w1
17w1
4b½
3w½
1b0
11b0
20b0
15w1
22b1
24w1
6w1
13w1
12b0
32w1
8b0
19b½
2b0
21w1
16w½
7w1
18b0
9w0
31b½
10b0
34b0
35b1
36b½
30w1
33w0
28b0
23w½
14b0
29b1
25w1
26w0
27w½
r1
12b1
11b1
18w1
9b1
13w1
34b1
36w1
10w1
4w0
8b0
2w0
1w0
5b0
37w1
25w1
17w0
16b1
3b0
24b1
31b1
29w1
23b½
22w½
19w0
15b0
30w1
35w0
33b0
21b0
26b0
20w0
r1
28w1
6w0
27b1
7b0
14b0
4w1
12w1
5b0
1b0
3w1
19w1
24w1
33b1
20b1
11w1
10b0
2b0
23w1
17b0
28b1
34w1
14w1
26w1
6b0
9w0
22b0
21w1
13b0
7b0
32w0
18b0
30b½
15w0
35b1
27w½
37b½
25b1
8w0
16b0
29w0
r1
31w½
2b1
1w0
6w1
10w1
8b0
3b0
21b½
5w1
17w1
4b0
19b1
18w½
33w1
31w1
22w0
20b0
9b0
12b½
11w0
16w1
7w½
15b1
26w1
37w1
27b½
23b0
25w½
32b1
36w1
34b½
14b0
28w0
13b0
30w½
r1
29b0
24b0
8w1
9b1
22b1
5b0
4w1
20w1
15w1
1b0
2w0
18w1
13w0
17b1
11b1
28b1
7b0
21w½
12w0
10b0
26b1
6b0
16b½
3w0
29b1
33b1
r1
19w0
32b½
14w0
23w0
35w½
34w½
27w½
24w0
31b½
30b½
37w1
36b0
13b1
5w1
8w1
12w1
2b0
9w1
23b1
3b0
6b0
14b0
24b1
4b0
1w0
10w1
29w1
35b1
28w1
22w1
20w1
19b0
33w1
18b0
7w0
11w0
36w1
r1
37b1
17b0
15b0
31w1
30b0
34b½
21b0
32w½
16w0
25b0
27w0
3w½
4b½
1b½
2w½
14w1
8b½
13w1
6w½
19w1
17w1
18w1
21w½
7b0
5b0
23w1
22b1
10b0
11b0
9b0
30w1
12b½
16w0
15b0
25b½
24w½
33w1
34w1
29b½
28w½
20b0
r1
36b½
26b0
27b0
37b½
32w½
35w½
8.5
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Ho Chi Minh city, 2. Hai Duong, 3. Long An
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pham Thi Hoa
Luong Nhat Linh
Nguyen Quynh Anh
Pham Thi Ngoc Tu
Nguyen Hoang Anh
Pham Thi Thanh Hoa
Le Phu Nguyen Thao
Cao Le Phuong Thanh
Le Thi Phuong Thao
Bui Thi My Hang
Nguyen Phuong Thao
Le Thi Thu Huong
Nguyen Ngoc Thanh Thao
Nguyen Thi Diem Trang
Nguyen Thanh Mai
Trinh Thuy Minh
Nguyen Thi Kim Trang
Do Vu Thai An
Luong Huyen Ngoc
Nguyen Thi Thu Hang
Le Thi Thu Hanh
Ho Ngoc Ha Thanh
Huynh Thi Bich Chi
Nguyen Thuy Linh
Tran Thi Thanh Phuong
Pham Thi Ngoc
Vu Thanh Van
Tran Le Tu Uyen
Ngo Ngoc Phu
Dam Thuy Linh
Chu Hai Uyen
Ha Nam
Ninh Binh
T.P - HCM
T.P - HCM
Hai Duong
Hai Duong
Can Tho
Long An
Dong Thap
Long An
Da Nang
Dong Thap
Long An
Can Tho
Quan Doi
Thanh Hoa
Phu Yen
Long An
Quang Ninh
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
Quang Tri
Thua Thien - Hue
Da Nang
Quang Tri
Thanh Hoa
Ninh Binh
Ba Ria - Vung Tau
Ba Ria - Vung Tau
Bac Ninh
Thai Nguyen
18b1
23b1
15b1
9w1
25w1
19w1
20b0
24b1
4b0
21w1
27b1
22w1
31w1
17w1
3w0
30b0
14b0
1w0
6b0
7w1
10b0
12b0
2w0
8w0
5b0
29w1
11w0
r1
26b0
16w1
13b0
30w1
4w½
13w1
2b½
28b1
12w1
21w1
26w1
23w1
20b1
14w1
6b0
3b0
11b0
25b1
18w0
27w1
16b1
22w1
10w0
7b0
19b0
9b0
31b1
15w0
8b0
17b0
5w0
r1
1b0
24w0
3w1
14b1
1b0
6w1
8w1
4b0
18b1
5b0
29b1
11w1
10b0
17w½
20w1
2w0
28w1
23b1
12b½
7w0
24b1
13b0
31w1
25w½
16w0
19w0
22b½
30w1
r1
15b0
9w0
26b0
21b0
10b1
5w1
26w1
19b0
2b0
8b1
15w½
6w0
12w½
1w0
13w1
9b½
11b0
27b1
7b½
29w1
24w½
21b0
4w1
30b1
18w1
28w1
25b1
17b½
23w0
3b0
14w0
22b0
16b0
20w0
r1
2w1
1b0
11b1
7w0
19w½
10w0
4b1
20b1
15b0
6b1
3w0
21w1
17w½
16w0
9w1
14b1
13b½
24b1
5b½
8w0
12b0
26b½
29b1
18w0
r1
22w½
28b1
27w0
23w0
31b0
30w1
19b1
15w1
10w0
17b1
7b½
13w1
5w½
11w1
26w1
3b1
8b0
16b½
6b0
18b1
2b0
12w½
4w0
14w0
1w0
23b0
27w1
31w1
20w1
25b½
24w½
9b0
21b0
29w½
28b½
r1
22b0
8w½
10b1
5b1
16w1
3w0
7b0
6w1
1b½
19w1
2w0
21w1
15w½
23w1
22w1
12b½
4b0
26b1
30b1
9b0
25w1
11b0
14b0
13b0
r1
20b0
17w0
29w1
31b1
27b0
18w0
28w0
7w½
3w½
2b½
10b1
15b1
14w1
1b½
9w0
8b1
4w0
12b1
11w0
16b½
6b0
5w0
13w½
19b½
28w1
17w½
21b1
20w0
27w1
24w1
23b0
31w1
r1
22b0
18b0
30w1
29b0
25b0
4b0
7b½
9w1
1w1
10w1
11b1
2w½
19b1
3b0
5b0
6w0
20b1
22w1
23w1
18w½
17b½
16w½
15b½
8w0
12w0
r1
13b0
14b0
26w1
27b1
24b0
25w0
30w½
31b½
28b½
29w½
7
6.5
6.5
6.5
6
6
6
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3
3
3
2.5
2.5

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Hai Phong, 2. Binh Duong, 3. Thua Thien - Hue
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Hoang Thi Bao Tram
Luong Minh Hue
Pham Le Thao Nguyen
Le La Tra My
Do Thi Diem Huong
Nguyen Thi Hanh
Nguyen Thu Trang
Nguyen Thanh Ngoc
Le Thi Kim Hien
Ngo Thuy Thanh Thao
Le Thi Thuy Hang
Chu Bich Ngoc
Nguyen Thi Thu Quyen
Pham Thi Hai Yen
Nguyen Hai Yen
Ngo Thi Thanh Tra
Nguyen Minh Trang
Dang Tieu Linh
Vo Thi Bich Lieu
Nguyen Thi Thu Hang
Vo Hong Nhung
Ta Huyen Trang
Ha Thi Truc Mai
Tran Thi Lam Hong
Nguyen Thi Tu Anh
Le Thi Hoang Phuong
Thua Thien - Hue
Ninh Binh
Can Tho
Binh Dinh
T.P - HCM
Hai Phong
Hai Phong
Binh Duong
Ben Tre
Binh Duong
Ha Tinh
Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tinh
Ha Noi
Bac Ninh
T.P - HCM
Thua Thien - Hue
Ben Tre
T.P - HCM
Ha Noi
Ha Noi
Thua Thien - Hue
Ba Ria - Vung Tau
Ba Ria - Vung Tau
@
19w1
17b1
9b½
18b1
23w1
13b0
21w1
20b1
3w½
16b0
24w1
25b1
6w1
26b1
22w1
10w1
2w0
4w0
1b0
8w0
7b0
15b0
5b0
11b0
12w0
14w0
12b1
11w1
20w1
5w0
4b1
9w1
15w½
16w1
6b0
21b1
2b0
1w0
14b0
13w1
7b½
8b0
22b½
23b½
25w1
3b0
10w0
17w½
18w½
r1
19b0
r0
14w1
5b1
7w1
16b1
2w0
10b1
3b0
15b½
13b1
6w0
19w½
24b1
9w0
1b0
8w½
4w0
23w0
22w1
11b½
21w1
20b0
18b0
17b1
12w0
r1
r0
2b½
1w½
8b1
6b1
12b1
4w0
9b0
3w0
7w1
20w1
23b1
5w0
24b1
15w½
14b½
25b1
21b1
19b1
18w0
10b0
17w0
r1
11w0
13w0
16w0
r0
5w1
3b½
2w½
14w1
1b0
18b1
25w1
11b1
15b½
13b1
8w0
16b0
10w0
4b0
9w½
12w1
19w0
6w0
17b1
24w1
r1
23w½
22b½
20b0
7b0
r0
3w½
4w½
1b½
2b½
16w½
15w1
19b1
9b0
8w1
11w1
10b0
22w1
25b1
18w½
6b0
5b½
r1
14b½
7w0
23b1
24b1
12b0
20w0
21w0
13w0
r0
4b1
10w1
6w1
1w0
8b½
3b0
12w1
5w½
16b0
2b0
17w1
7b0
18w0
20b1
19w½
9w1
11b0
13b1
15b½
14w0
22w1
21b0
r1
25b½
24w½
r0
16w1
7b1
4b1
3w0
9w½
8w½
2w0
6b½
5b½
14b1
21b1
23w1
19b1
10w0
18b1
1b0
25w1
15w0
13w0
r1
11w0
24w½
12b0
22b½
17b0
r0
10b1
6w0
5w0
15b1
3b1
2b1
16b1
14w½
11w½
1w0
9b½
18b1
20w1
8b½
4w0
7w0
24b1
12w0
r1
13b0
23b1
25w1
21w0
17w0
22b0
r0
8
6.5
6.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
2
1.5
0

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Thua Thien - Hue, 2. Ha Noi, 3. Bac Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Le Thanh Tu
Pham Bich Ngoc
Dang Bich Ngoc
Hoang Xuan Thanh Khiet
Huynh Mai Phuong Dung
Ngo Kim Cuong
Vu Phuong Thao
Tran Ngoc Nhu Thao
Bui Thi Mai Tram
Nguyen Thi Thuy
Nguyen Thi Dieu Hanh
Hoang Thi Vui
Tran Thi Hong Thuy
Truong Thi Thanh Thuy
Le Thi Hoang Phuong
Bui Phuong Thao
Le Nguyen Da Hien
Nguyen Hai Phuong Uyen
Ha Noi
Kien Giang
Quan Doi
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Quang Ninh
Bac Giang
Dong Nai
Dong Thap
Bac Giang
Thua Thien - Hue
Thua Thien - Hue
T.P - HCM
Ben Tre
Da Nang
Ha Noi
Da Nang
Ba Ria - Vung Tau
16b1
6b½
5w1
15b1
3b0
2w½
13b½
11w½
10b0
9w1
8b½
14w1
7w½
12b0
4w0
1w0
18b1
17w0
12w1
8w½
4b1
3w0
15w1
7b1
6w0
2b½
18w1
17b1
13w1
1b0
11b0
16w½
5b0
14b½
10w0
9b0
3b1
5w1
1w0
6b½
2b0
4w½
16b1
17w1
12b0
11w1
10b0
9w1
14w0
13b1
18w1
7w0
8b0
15b0
10w1
7b½
12b0
11b1
16w½
8b1
2w½
6w0
15w0
1b0
4w0
3w1
18b1
17w0
9b1
5b½
14b1
13w0
6b1
4b1
8w1
2w0
13b1
1w0
17b1
3b0
11w1
12w1
9b0
10b0
5w0
15b1
14w0
18w1
7w0
16b0
2b½
1w½
10w1
14b1
6w½
5b½
12w1
13w1
17b1
3b0
18b1
7b0
8b0
4w0
16w½
15b½
9w0
11w0
7w1
10b1
6b1
8w0
12b1
3w0
1b0
4b1
16b1
2w0
15w1
5w0
17w1
18b1
11b0
9w0
13b0
14w0
9b½
3w1
2b0
18w1
10w½
14b1
8w1
7b0
1w½
5b½
12w1
11b0
16w½
6w0
17b1
13b½
15w0
4b0
5w0
11w1
7w1
10b1
1b1
9w½
3b0
14w1
6b½
4w0
2b0
18w1
15b1
8b0
13w0
17w½
16b½
12b0
7
7
6
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3.5
2.5
0