GIẢI CỜ VUA NHANH THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC 2002
VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIP 2002

Giải được tổ chức từ 3/8 đến 5/8 tại Bà Rịa Vũng Tàu.

The National Youth chess championship was held from August 3rd to 5th in Ba Ria -Vung Tau.

 

Nam -Boys: 9 11 13 15 17
Nữ - Girls: 9 11 13 15 17

NAM 9 - BOYS 9

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
6
45
5
17
1
15
12
2
8
14
11
13
10
18
7
3
26
19
28
16
38
9
21
22
46
4
41
47
23
20
42
29
39
35
37
43
40
44
33
25
24
31
34
32
30
27
36
Phan Phuong Duc
Vo Viet Dung
Nguyen Hoai Nam
Bui Manh Hung
Lam Thanh Nhon
Nguyen Viet Nam
Hua Thien Tan
Le Cong Cuong
Nguyen Dinh Dung
Le Nhat Hoang
Do Tung Duong
Le Ha The Nghia
Ng T Sy Nguyen
Mai Quang Huy
Nguyen Van Hai
Hh N Anh Quan
Bui Xuan Than
Ng Khuong Duy
Do Duc Minh
Le N Quoc Thuan
Nguyen Phuoc Tam
Le Trong Toan
Tran Quoc Doan
Pham Duc Tri
Dinh Ngoc Ha
Huynh Vinh Thang
Dinh Ba Tuoc
Nguyen Duc Viet
Dang Duy Linh
Pham Thanh Thong
Dao Quoc Cuong
Hh L Binh Nguyen
Hoang Pho Tung
Nguyen Cong Phu
Luong Van Trong
Tran Thanh Tung
Ng Trong Hung
Che Quoc Huu
Nguyen Quang Duy
Ng B P Khang
Bui Khanh Toan
Phn N Nhat Khanh
Nguyen Thanh Tam
Vo Thai Hoa
Pham Duc Tri
Ng Thanh Trung
Pham Hong Linh
NAN
NBI
QDO
THO
BDI
HCM
HCM
QNI
CTH
NAN
HPH
HNO
BDU
HCM
HNO
BDU
QBI
DON
HCM
BTR
DTH
THO
BDU
CTH
NBI
BDU
HNO
HNO
DAN
QBI
HCM
HCM
TBI
BR2
TBI
BR1
BDI
BTH
DON
BTR
HTI
BR2
BTH
HTI
HCM
BR1
QDO
28w1
46w1
27b1
39b½
23b1
37b1
34w1
24w1
30w1
36w1
33b1
35b1
32w1
40w1
29b½
25b1
4b1
41b1
6b0
38w½
16b½
31b1
43b1
47w0
45b0
26w0
19w0
22b1
1w0
42w0
20b1
7w½
17w½
13w0
15w0
21w0
18b0
r1
11w0
3w0
2b0
9w0
12b0
10b0
8b0
5w0
14b0
19b1
11b1
18w0
29w½
13w1
2w1
42b1
15b0
21b0
3b0
45w0
1b0
26b1
5b1
39w1
14w1
10w0
6w0
37w1
47b½
4w0
44w1
8w1
33b1
31w1
38b1
30b1
16w½
34b1
32b1
12w0
17b½
7b0
24b0
28b0
r1
27w½
9b0
22w0
36b1
35w1
46b0
23w0
20w0
41w0
40b½
25w0
15w1
9w1
23b1
41b1
12b1
6b0
1w0
22w½
26w0
42w1
25b1
28w0
21w1
3w1
47b1
18b0
8b1
44b1
13b1
43w1
29b1
45b0
10b0
2b½
20b1
24w1
17w0
7w0
5w0
46w0
14b0
38w0
40w1
32w½
33w1
16b0
39b0
19w0
37b0
11w0
4b0
34w1
31b0
35b½
27b0
30w1
r1
18b1
7b½
16w1
4w1
10w0
3b1
26b1
46b1
39w1
28b½
21w½
31w1
1b1
6w0
45w½
15w0
12w0
9b0
14w½
5b0
47w½
19w1
11b½
27w1
2w0
17b0
32b1
38b½
42b1
36b1
23w0
44b0
8b0
40b1
24b1
25w0
35w0
29w1
30b½
43b1
37w0
13b0
r1
41w0
33w½
22b0
20w0
10w1
1w0
12b1
9w½
45b1
7w1
5w0
11w1
25b1
18w1
2b0
41b½
6b0
14b0
15b0
37b1
16b1
38w1
4b½
26w0
19b0
17b½
22w0
21b1
23b0
28w½
13w½
27b1
46w1
44w½
31b1
36w1
35b0
39w1
3w0
33b1
r1
20b½
43w0
8w0
34b½
42w0
24w½
30w½
32b½
47w0
29b0
5b0
22b1
6w1
10b1
15w1
1b0
47b1
9b1
28b1
19b1
35w1
4w1
17w0
7b0
18w1
23w1
20w1
14w0
8w0
44b1
25w1
2w0
41w1
45w0
37w1
13b0
21b0
12w0
3b0
26b0
34w1
43b1
27w1
11b0
46b0
29w0
24b½
16w0
r1
38b0
40w½
30b1
42b0
36b1
31w0
39b0
32w0
1w1
3w1
2b½
14b1
6b0
26w1
7w1
5w½
10w1
17w0
22b1
9b1
8b0
21w1
12b0
45b0
15b0
29b1
47b1
42w1
23b1
13w0
18b0
11w0
35b½
44w1
24w1
28w0
38w0
39w½
16b0
19w0
20b½
46w½
25b1
32b1
31w1
4b0
27b1
37w0
41b0
40b0
36w½
43w0
r1
33w0
34b½
9 6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2
2
2
2
2
2
1.5
1.5

TOP

NAM 11 - BOYS 11

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
5
8
13
14
12
3
2
4
10
9
15
11
7
6
20
31
17
18
27
19
23
25
32
22
24
30
16
28
29
21
26
Le Quang Liem
Tran Manh Tien
Dang The Nam
Huynh Thanh Tinh
Nguyen Hao Nhien
Vu Huu Tri
Pham Minh Duc
Nguyen Tuan Loc
Trn N K Hoang
Nguyen Hao Hiep
Tran Ngoc Lan
Ton T Nhu Tung
Ng Phuoc Thanh
Nguyen Ngoc Hiep
Le Trong Bac
Nguyen The Vinh
Nguyen Quang Duc
Ng Dinh Quang
Duong Dinh Son
Phm Le Quoc Thai
Ly Quoc Long
Trn X Ngoc Dat
Pham Phu Duc
Phn D Nhat Khanh
Nguyen Anh Quay
Hua Tien Chanh
Tran Ngoc Son
Thi K Phuc Hung
Nguyen Hoang Gia
Doan Duy Hung
Ng Dinh Thuan
Don V Hoang Minh
HCM
HPH
HNO
PYE
KGI
HNO
HNA
QTR
BTH
HTI
HNO
HCM
BTH
HCM
THO
QDO
LDO
TTH
QTR
LDO
CTH
DON
HCM
LDO
BR1
CTH
BR1
TTH
DON
HNO
HTI
PYE
17w1
21w1
24b1
29w1
30b1
28b1
19w1
18b½
20b½
26b1
25w1
31w1
27w1
23w1
22b1
4w½
15b0
1b0
2w½
11b0
3b0
7b0
9b0
16w1
6w0
8w0
14w0
32b0
12w0
13b0
5b0
10w0
10b1
12b1
15w1
6b1
7w0
5w0
11b1
20w1
18w0
1w0
32b1
8b0
3w0
14b1
13w0
2b0
24w1
26w½
4b1
19b1
27w0
30w1
16b1
9w0
29b1
31b0
23b0
25w0
21b1
22w0
28w0
17b½
7w1
9w1
3b½
2w0
28b1
27b0
8w½
13b1
26b1
23b1
5b0
32w1
25b0
1b0
18b½
17w1
22b½
20b0
6w½
12w1
29b1
10w0
11w1
15b0
31w½
16w1
21w1
24b0
14w0
19w0
30b0
4w0
5b1
1w0
7b½
25b1
27w1
24w1
2b1
3w0
22w1
18w1
15w0
9b1
31b1
8w½
20w1
6b0
11w0
30w1
10b0
14b0
28w1
32b0
13w0
23w1
4b0
12b0
17b0
26w½
19b0
21b½
29w½
16b½
3w1
13b1
14w1
5w0
8b0
25w1
1b0
6b0
7b1
15b1
27b1
10w0
19w0
4w0
2w1
31w1
20b0
22b1
32w1
9w0
11b1
26b1
12b0
18b0
17w0
30w½
24b½
21b1
29w0
28b1
16w0
23w0
8b0
10b1
1w1
19b1
15w1
4b1
6w1
17w1
12w0
5w0
18w1
14b0
23b1
20b1
3b0
7w0
30b1
2b0
9b0
22w1
13w0
11w0
32w½
25b½
27b0
29b1
31w0
28w1
16b0
24w0
26b1
21w0
9w1
8w½
5b½
10w1
6b1
3w1
12b0
7b1
19b1
13b0
1b0
27w1
18w1
2w0
14w0
32b1
16w1
25w1
11b0
15b0
4w0
24b1
17b0
20w0
21w1
23w0
29w1
31b0
26w1
30b0
22b0
28b0
6
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
1.5
1.5
1

TOP

NAM 13 - BOYS 13

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
3
4
10
18
27
33
8
1
13
6
12
29
20
21
15
17
14
19
7
16
25
30
36
26
24
35
5
22
32
28
23
9
11
34
31
Ly Hong Nguyen
Nguyen Duc Hoa
Pham Chuong
Hoang Phan Minh
Tran Anh Tuan
Trn L Vinh Quang
Ng Ngoc Phung
Ngo Manh Ha
Ng Viet Chung
Truong Dinh Vy
Bui Quy Hung
Tran Thanh Tu
Thai Minh Hai
Nguyen Le Duy
Le Minh Tu
Le Quang Nhat
Nguyen Hoan Vu
Dinh Phu Long
Dam Cong Tung
Bao Khoa
Vu Tien Manh
Ng Mai Duc Tri
Dang Giang Nam
Trn H Quoc Thang
Ng Huu Hoang Anh
Nguyen Quang Huy
Trh Binh Nguyen
Ngo Trung Tin
Nguyen Anh Tuan
Nguyen Tien Hung
Hog N Q Nguyen
Nguyen Bao Trung
Ng T Minh Khiem
Dinh Giang Nam
Nguyen Cao Ky
Nguyen Tuan Son
HCM
CTH
HCM
HTI
QNI
DTH
HCM
HNA
HTI
CTH
QNI
DTH
LDO
QDO
BTH
BTH
LDO
HNA
BNI
LDO
BNI
HCM
QBI
TTH
LAN
HDU
QBI
LAN
HNO
BGI
TTH
HNO
BDU
NBI
BGI
QDO
20b1
21w1
22b1
28b1
36b1
9b½
15b1
26b1
19w1
31w1
24b½
30b0
11b0
2w0
3b0
33w0
35w1
32b1
1b0
25w1
34b1
7b0
12w1
18w0
8w0
6w½
17b0
23w0
4w0
14w0
10w0
5b1
27w½
29w1
16w0
13b0
13w½
16b1
17w½
30w1
7w1
24w1
11w1
23w1
14b½
2b½
9w0
28w1
15w1
31b1
34w1
29b0
4b½
1w½
32w0
18b0
3w0
36w1
10b0
25b0
5w0
27b0
22w0
26b1
35b1
19b1
12b0
8b0
6b1
33b0
21b0
20w0
17b1
10w1
13b1
3b0
8w1
5b1
1b0
18b0
33w1
4w0
15b1
23b1
20b0
29w1
32b1
6w0
2w0
9b1
24b1
22w1
30b1
11b1
16w0
31w1
34b1
19w0
28b1
27w0
7b0
21w0
35w0
12w0
14w0
25w0
26w0
36b0
27w½
18w1
1w1
21w1
3b0
2b½
16b½
20w1
4b0
6b0
13w1
25w1
5w1
8b0
10b0
31b1
9w1
7w0
26w1
14b1
33w½
12b0
22b1
24b1
19b0
36w0
11w1
29b0
30w0
23b0
34b1
32w1
17b0
35b0
28w0
15w0
18b1
4b½
3w½
7b1
2w0
8w½
14w1
27b½
16w1
9b1
12w0
6b1
21b1
17w0
29w0
28w1
20b1
33b0
30b½
10w0
1b0
35w1
19w½
23w1
11w1
32b1
25b0
22w1
5b0
24w0
15b0
36b0
13w0
26b0
31b1
34w0
3w1
2b0
12b1
1w1
25b1
17w1
8b1
33w0
10b0
7w1
16b1
4w0
36w1
35b1
26w1
23b1
27b0
30w1
5w1
13b0
6w0
18w0
14b0
29b0
21b0
9w1
20w0
19b0
34w1
11b1
31w1
15w0
24b0
32w0
22b0
28b0
10b1
33w1
27w½
2w0
12w1
4b½
3b0
17b1
29w1
19w1
14w1
18b0
1b0
36w1
7b1
25w1
8w0
6b0
13b0
21w0
22b½
15b0
24w½
20b0
23w1
30b½
5b½
35w½
16w½
28w½
32b½
26b0
34b½
31b½
9w½
11w½
6
5.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2
1.5
1.5
0.5

TOP

NAM 15 - BOYS 15

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10
6
3
11
9
13
1
7
4
15
2
17
24
8
14
25
12
5
20
21
23
18
19
22
16
To Ngoc Minh
Ng Thanh Nghia
Pham Duc Thang
Bui Duc Tiep
Nguyen Hoang Nam
Nguyen Hoang Ha
Vo Thanh Ninh
Nguyen Minh Ngoc
Tran Minh Tung
Ng Hoang Hiep
Do Quang Tung
Trinh Xuan Hung
Nguyen Anh Tuan
Quh Phuong Minh
Tran Xuan Tu
Ng T Diem Trang
Mai Van Luc
Hoang Minh Phong
Le Van Hoa
Ng T Trong Bang
Nguyen Van Luyen
Huynh Ba Tan
Bach Ngoc Quy An
Le Dam Hoang Vu
Ng H Minh Toan
QNI
HCM
KGI
HNO
HDU
QNI
KGI
HNO
HPH
HCM
HPH
HCM
QDO
CTH
QBI
CTH
TBI
HCM
HDU
QBI
TBI
PYE
LDO
PYE
LAN
22b1
18b1
15w0
23w1
21w1
1b½
13w½
19w1
16b1
3b1
14b1
5b0
12w0
20b½
2w0
r1
24b1
17w1
8w½
9b0
11b0
6w0
7b0
10w0
4w0
5w1
25w1
8b1
4b0
2b1
20w1
15b0
12b½
11w1
1w1
9w0
22w1
r1
3w0
19b1
6b0
7w½
10b0
13b0
16w1
18w0
23b1
14w0
17b0
21b0
7b1
15b0
17w½
24w1
4w0
12w1
8w1
10w0
9b1
6w1
18b1
3b½
11b0
1b0
25b1
14w0
13b0
21w0
19w1
5b1
16b1
2w0
20b0
r1
23w0
15w1
21w1
20b1
2b1
14b1
4b0
12b1
17b0
13w1
10b0
11w0
7w1
18w1
16w1
9w0
22b1
1w0
23b0
3w0
6b0
5w1
24b0
r1
25w0
8b0
4w1
11b1
13w1
6w0
15w1
3b0
17w1
20w1
10b0
9b0
25b1
1b0
21b½
12b1
23w1
2w0
8w0
19b1
7b0
24w½
14b0
22w½
5w0
18b½
r1
9b½
4b1
1w1
14w1
10w½
24w1
3b0
21b1
6w0
2w0
15b1
8b0
13b0
17w1
11b0
5b1
23b½
25w0
22b½
7w0
12w½
r1
16b½
20w½
19w½
6b½
10w½
2b1
9w1
11b0
14b1
4w1
8w1
1b0
25b1
3w0
18w1
23w1
7b0
13w0
15w0
16w1
r1
21w1
20b0
24b0
17b0
22w1
19b0
12b0
6
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2.5
2
1.5

TOP

NAM 17 - BOYS 17

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15
17
9
1
5
3
4
6
2
16
7
18
8
10
11
13
14
12
20
19
Ng N Truong Son
Tran Anh Tri
Pham Quang Tuan
Hoang Canh Huan
Ngo Thanh Tung
Nguyen Van Huy
Cao Son
Nguyen Hai Quan
Duong The Anh
Tran Thanh Tam
Le Quang Long
Ng H Minh Huy
Truong Tuan Kiet
Trinh Duc Minh
Le Hoang
Phg N Tuong Minh
Nguyen Tuan Minh
Bui Ha Duc
Ng Manh Truong
Nguyen Vu Long
KGI
TW2
HPH
TW2
TTH
BNI
LDO
QNI
DTH
HCM
HCM
DTH
TTH
HNO
HNO
BR1
BNI
BR1
BR2
BR2
5w1
7w1
19b1
11b1
15b0
13b1
14w1
16w1
12w1
6b0
17b0
8b0
18w1
20w1
1w0
3w0
4b0
2b0
10b0
9w0
4w0
6w1
2w1
8w1
14w1
10w1
15b1
17b0
9b0
7b0
16w1
11w0
1b0
3b0
18b1
20b1
5b0
19w1
13w0
12b0
8b1
2b1
3w0
4b1
10b1
9b1
1w0
12w½
17w0
20w1
11b½
19b1
15w0
5w0
7w½
14b1
13w0
6b½
16b0
18w0
13b1
1b1
5b1
17w0
9w0
4w1
3b0
7b½
18b0
8w1
6w½
2w1
16b0
14b0
12b1
15w0
10w1
11w0
19w½
20b½
11w1
3w1
1w1
9b0
13b1
17b0
7w1
18w1
14w1
12b1
4b0
6b0
20w1
19w1
15b0
5w0
2b0
16w0
8b0
10b0
3b½
9w0
17b1
6w1
11b1
15w½
16b½
1b0
8b1
4w½
13w½
10w1
2w0
18b0
5w0
7b½
19b½
20b0
12w1
14w½
9w1
5b0
15b0
3w1
17w1
1b0
18w½
11w1
16w1
2b0
19b1
4b½
13b1
12w1
6b0
8w0
20w1
10b0
14b0
7w0
5.5
5
5
5
5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
9
2
6
8
11
17
15
1
4
3
7
12
19
21
5
13
10
22
14
20
16
24
18
23
Ng Thi Mai Hung
Hoang Thi Nhu Y
Le N Thao Nguyen
Nguyen Thao Han
Vo Thi Kim Phung
Le Thi Hai
Le H Bao Duyen
Le Nhu Quynh
Dau T Thanh Hoa
Ng N P Khanh
Vu Kieu Trang
Hh Thi Khanh Thu
Ng Quynh Linh
Do H Minh Tho
Le Thanh Thao
Dao Thi Loan
Nguyen Thuy Anh
Doan T Quynh Chi
Phm N Hai Anh
Vu T Kieu Trang
Nguyen Ngoc Anh
Dg Th Huong Tra
Do H Thuy Trang
Trn N Bao Tran
BGI
TTH
HCM
HCM
TTH
HPH
HCM
HPH
NAN
HCM
BGI
THO
TBI
BDU
HNO
THO
BGI
HCM
HCM
TBI
HNO
HTI
BDU
HCM
20w1
13b1
17b1
19b½
22w1
6w0
4w1
12w1
15b0
14w1
18w½
1b0
8w½
10w0
16w0
2w0
21b1
11b0
3b0
9b0
5b1
r0
7b½
r1
23b1
11w1
15w1
7w1
2b0
4b1
6b0
10b1
17w0
16b1
8b0
21w½
18b0
12b½
20b1
22b1
1w0
13w0
24w1
5w0
3w0
14b0
19w1
9w0
8w½
3b1
1b½
9b½
16w1
14w1
10w1
6w½
22b1
2w0
21w1
19b1
12w0
7b0
18w1
23w1
15b0
4w0
17b0
24b1
11b0
20w0
5b0
13b0
6b1
1w1
9w0
15w0
3w½
18b1
8b1
2b0
16w1
11b½
12b1
7w0
21b1
19w0
13b½
5w½
20w½
24b1
23w1
10b½
4b0
22w0
17w0
14b0
2w1
9b0
5b1
14b1
1b1
15b½
17w½
11w0
7b1
13w1
4w0
16b1
10w1
24w1
6w0
3b0
19b0
23b1
8w0
18w1
12w0
21b0
20b0
22w0
17b1
15w1
3w1
11w1
8b0
9w0
2b0
19b½
5w1
6b0
20b1
13w1
1w½
18b1
4b0
12b0
23w1
14w1
22b0
7w0
24w0
16b1
21w0
10b0
4w1
6b½
2w½
12b1
7w1
3b1
19w½
22w1
9b0
17w0
11b0
8w0
15b½
20w1
10w½
14w½
5b½
1b0
13b½
21b0
23b1
18w1
24b0
16w0
6.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2
2
1.5
1

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2
8
1
4
11
3
10
22
13
16
14
9
5
20
21
18
17
12
23
7
6
32
24
25
19
27
26
15
29
30
31
28
Ngo T Kim Tuyen
Do Thi Thu Huong
Ngo Dieu Hoa
Dang Thu Huong
Dang Huyen Anh
Le H Tran Chau
Nguyen Hong Minh
Trn D Hong Lien
Nguyen Thu Trang
Ton Nu Hong An
Ng Thuy Bao Ngan
Pham T Linh Nham
Ho Thien Thanh
Nguyen Hong Hanh
Dh N Huyen Trang
Duong Tuong Vy
Trn T Q Trang
Le Thi Quynh
Phn B Nhat Linh
Dinh Phi Pha
Le Mai Khanh
Ng Thi Quynh Anh
Nguyen T Hai Ha
Ho L Hoang Giang
Hog Hoai Phuong
Le Vu Thi Vuong
Dug N Minh Tam
Ng Thi Tram Anh
Tran T Kim Cuong
Tran Ngoc Chau
Ng Thuy Quyen
Vu Thanh Van
QNI
HPH
BNI
TBI
HNO
HCM
NBI
HCM
BGI
LDO
HCM
THO
CTH
BNI
QBI
BDI
QNI
BGI
QTR
BTH
THO
TTH
TBI
BDI
QBI
PYE
HCM
TTH
PYE
QDO
BR1
NBI
18w1
24w1
17b1
20w1
27b1
19b1
26w1
6b1
29b1
32w1
30w1
25b1
21b0
4b0
5w1
2b0
1w0
28w1
7w0
23b1
22w0
16b0
8b0
9w0
3w0
11w0
10b0
31b1
13w0
14b0
15w0
12b0
11b1
15b1
12w1
13b0
2w0
14w1
22b1
10w0
4w1
7b1
3b0
21w1
25w1
29w1
9b0
27w½
28b1
1b0
32b1
16w0
26b1
23w0
31w1
5b0
30b1
18b½
6w0
8w0
20b0
19w0
24b0
17w0
9w1
13w1
10b1
15w1
21b0
16b1
1w0
12b1
8b0
3w0
24w1
2b0
17b½
6b0
11w1
23b1
5w½
22w0
18w0
19b1
20w1
29b1
14b0
30w1
7w0
26w½
27b½
4b0
32w0
25b0
28w1
31b0
3b1
1b0
8w1
22b0
25w1
2w0
21b1
4w1
6w1
9b1
7b1
16w0
12w1
31w1
10w0
17w1
18b0
5b0
24b0
14w0
13b0
19w1
23w1
11b0
32b0
15b1
28w1
27w0
30b½
29w½
20b0
26b0
1w1
22w1
2b0
18w1
24b1
10b½
3w½
8b0
14b1
5w1
13w0
27b½
16b0
7w1
6b1
4b0
32w1
23w½
12b½
20b0
21w0
17b0
11w0
15w1
26w1
9w½
19b0
25b0
28b½
31b1
30w0
29w½
13b1
3b1
16w1
21b1
10w1
8w0
11b0
14w½
2w0
1b0
22b½
17w½
27w1
18b0
4w0
20w1
9b½
26b1
30w1
24w1
32b0
6w1
7b0
19w1
25b0
5b0
12w0
28w1
31w1
23b0
29b0
15b0
8w½
2b½
4b0
1w1
16b1
13w1
18w1
7b1
3b0
11w0
5w½
32b1
14b½
25w1
17b½
10b0
21w½
15w1
27b1
22w0
29w1
9w0
28b1
20b0
31w1
23w0
30b1
12b0
6b0
26w0
19b0
24w0
6.5
5.5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2
2
1.5
1
0.5

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
4
7
3
5
6
14
2
11
19
1
9
13
10
18
15
16
23
25
26
24
12
28
17
21
27
29
36
22
8
34
37
32
31
20
30
35
33
Pham Bich Ngoc
Le Thi Ha
Nguyen Thu Trang
Ng Thi Thu Huyen
Ng Thi Thu Quyen
Le Thi Thu Huong
Pham T Thu Hien
Ho Thi Anh Tien
Mai T K N Diep
Luong Nhat Linh
Nguyen Hai Yen
Ng Thi Thu Hang
Le Vu Ha Phuong
Trinh Cong Luong
Ng T Lan Phuong
Luong Huyen Ngoc
Bui T P Thuy
Le Dac Mai Thao
Ng Thuy Duong
Phn H Diem My
Vo Thi Bich Lieu
Ng Huong Thao
Le T Phuong Thao
Truong Thi Hong
Luu Huyen Trang
Le Thi Bao Tram
Do Thuy Duong
Dang Truong Thi
Ng T Diem Huong
Nguyen Thu Ha
Vo T Thuy Trang
Dg Ngoc Hoai Cam
Tran Thuy Trang
Ng T Quynh Trang
Hoang Thai Linh
Tran T Lam Hong
Ma Anh Thu
KGI
HPH
HPH
BDI
BNI
DTH
QBI
DON
LAN
NBI
HNO
HCM
HCM
BNI
QBI
QNI
BDU
BTH
DON
BDI
BTR
TBI
DTH
BGI
HNO
BTH
HNO
CTH
BTR
TBI
TTH
TTH
QDO
NAN
LAN
BR1
BR1
22w1
25b1
21b1
23b1
24w0
32w1
20w1
29b1
1w0
19b1
27b1
31b0
28w1
36w1
33b1
34w1
5w0
7w0
8b½
6b1
30w1
10b0
35b1
3w0
9w0
11w0
18b0
4b0
26w½
16b0
r1
14b0
13w1
2b0
12b0
17w0
15w0
17b1
18w½
14w0
16w1
26b0
3b1
15b½
37w1
28b1
12w1
31w1
8w1
24b0
7b½
2w½
5b0
32b0
34b1
6w1
10w1
1b0
19w0
4w0
30b1
36b1
20b1
27w0
33w1
13b0
25w0
11b0
23w1
9b0
29w0
21w0
r1
22b0
11w1
26b½
25b1
14b0
30w1
5w1
24w1
4b0
32w1
9b1
1w0
29b1
22w1
15w1
18b0
31w½
34w1
3w0
7w½
2b0
27w0
33b1
37b1
35w1
12b1
13w0
r1
10b0
20w0
23b0
17w0
19b0
16b½
8b1
6b0
21b0
28w0
1b1
19w1
2w1
17w1
28b1
18b1
3b0
21w1
7b0
4w0
24b1
26w½
27b1
14w0
16w1
15b0
35b1
32b½
13b½
9w0
31b½
6w0
5b0
11b0
10w0
22b1
20b1
29w0
37b1
r1
8w0
25w½
12w½
36w0
33w1
23w0
30b0
14w½
1w1
9b1
10b1
27w1
4b½
18w1
13b0
29w1
7b0
3w0
11w1
5w0
2b0
26b½
8b1
36b1
22w½
15w½
17b½
32w1
35w1
24w½
31w1
6b0
19b0
23w0
25b½
16w0
20w1
30b1
12b0
21b0
34b0
37w0
28b0
r1
5b1
14b1
13w½
4w0
15b1
7w0
1b0
26w½
9w½
2w1
19b½
3b½
23b0
17b½
6w0
21w1
10w1
31b1
11b½
12w0
24b1
37b½
18w½
16b0
34w1
36w1
29b0
8w½
22b½
27b0
28w½
30w1
25w0
r1
32b0
33b½
35w½
7w½
4b½
1b1
13b1
14w1
6b0
23w1
12b1
26b1
3w0
16w½
5w0
29w1
27w1
21b1
9b½
2b0
17w1
19w0
37w1
11w0
32w1
25b0
15w0
18b0
10b0
35b1
20b1
31w1
33w1
24b0
28b0
8b0
22w0
r1
36w0
34b0
6
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2
2
2
1.5
1.5

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
4
1
16
10
8
5
18
7
19
9
3
12
15
17
14
20
6
11
22
24
23
21
13
Hoang T Bao Tram
Pham Thi Hoa
Phm L T Nguyen
Nguyen Quynh Anh
Le P Nguyen Thao
Pham Thi Ngoc Tu
Pham T Thanh Hoa
Le Thi Thuy Hang
Nguyen Hoang Anh
Vo Hong Nhung
Nguyen T Cam Van
Cao L P Thanh
Tran Minh Thang
Trinh Thuy Minh
Pham Thi Hai Yen
Ng Thi Kim Trang
Hoang Thi Hung
Bui Thi My Hang
Ngo T Thanh Tra
Tran Thuy Linh
Pham Thi Ngoc
Ta Huyen Trang
Dang Tieu Linh
Nguyen Thanh Mai
TTH
HNA
CTH
HCM
CTH
HCM
HDU
HTI
HDU
HNO
HTI
LAN
HNA
THO
HTI
PYE
THO
LAN
BNI
QDO
THO
HNO
TTH
QDO
14w1
16w1
13b1
4b0
22w1
20w1
17b0
6b½
19b1
7w0
21b1
15b1
24w1
3w0
5w1
2b0
8b0
18w½
23b1
10b0
12b0
11w0
9w0
1w0
9b1
11b1
8w1
23w1
3b1
1b0
6w1
17w1
12w½
24b1
2w0
10w0
7b½
22b0
18b0
21w1
13w1
5b0
4w0
15w1
19w0
16b0
14b0
20b0
10w1
1w1
4b0
5w½
2b0
22w1
16b½
12b1
3b½
11w0
17b1
7w½
18w0
23w1
9w0
20b1
14w0
13w½
19b1
8b0
21b1
15b0
24w0
6b½
4b½
2w½
18b1
12b1
7w1
11b1
3w1
1w0
10b0
13b1
14w1
5b0
16w0
24b½
22b1
9b0
6b1
20w0
8w0
17w0
15w½
21w½
23b½
19w0
8w1
9b½
10w½
18w½
1b½
2b0
7b1
16b½
5w0
14b1
4w½
24w1
20b1
6w1
11w1
19w0
12w0
15b0
17b0
21b1
3b0
13w1
22w0
23b0
5b1
10b1
9w1
19b1
4w0
17w1
2w0
3w0
20w1
16w0
1b0
18b1
15w0
12b1
8b0
23w1
7b0
24b1
22w½
11b½
6w0
14b0
13b1
21w0
1w½
8w½
2b½
3w1
9b1
4b½
15b1
14w1
17b1
22b1
10w0
16b0
11b1
5w0
7w0
18b0
23w1
21w1
12w0
19w0
13b½
20b0
6b0
24w½
6
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
2.5
2.5
2
1.5
1.5
1

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

R No. Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6
22
4
1
5
13
2
19
15
10
17
7
8
12
3
9
14
18
21
20
23
16
11
Nguyen Thi Hanh
Ngo Kim Cuong
Nguyen Thi Thuy
Le Thanh Tu
Luong Minh Hue
Vo Thi Nhiem
Hh M Phuong Dung
Ng N Thanh Thao
Le La Tra My
Do T Diem Huong
Ngo Thi Cam Tu
Ng Thanh Ngoc
Vu Phuong Thao
Chu Bich Ngoc
Pham Thi Nu
Le Thi Kim Hien
Ho Thi Minh Hien
Nguyen Thi My
Ng Thi Thu Hang
Do Vu Thai An
Thai Ng Mh Trang
Phan T Quynh Tho
Trg T Thanh Thuy
HPH
QNI
BGI
HNO
NBI
BDI
HCM
LAN
BDI
HCM
BDU
BDU
BGI
HNO
HPH
BTR
BR1
BNI
TTH
LAN
BR1
HTI
BTR
17b1
r1
15b½
12w1
16w1
2w0
13b1
8w1
4w½
21b1
6w0
18w1
19b0
1b0
14w1
20w1
3b0
7b0
10w0
9b0
11b1
5b0
23w0
9w1
3w1
19w1
10b½
23b1
18b1
7w½
4b0
8b1
1w½
12b½
2b½
15w0
17w½
22b0
6b0
21w1
13w0
14b0
r1
5w0
11w1
16b0
1b½
5b½
7b1
6w½
22w½
12w1
15b1
14w1
2w0
3b0
18w0
4w0
11b1
13b0
10w1
23w1
19b0
17b1
r1
16w1
9b0
20b0
8w0
5w1
2b1
9w1
19b0
6b0
20b1
22w0
1w1
10b1
15w0
r1
3w1
18w1
11w1
7b0
4b0
23w1
8b0
16b1
13w0
14b0
21w0
12b0
13b1
4w1
22b0
14w1
19w1
6w0
21b1
5b0
7w0
17w½
10b½
15b1
9b0
23b1
20w1
8w1
1b0
16w1
2w0
3b0
12w0
18b0
r1
22w1
6b0
2b1
9b1
7b1
15b½
4w0
3w1
13w½
12b1
14b1
5w0
21w1
10w0
19b0
1w0
17w0
11w1
8b0
23b½
20w½
r1
18b0
4b0
19w1
6w1
5b1
1w0
7w1
8b½
22b0
3b1
18w1
9w1
13b0
2w½
20b1
15w0
17b0
16b1
10b0
11b1
12w0
r1
14w0
21w0
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
3
3
3
2.5
2.5
2
1