Giải trẻ Cờ Vua chớp nhoáng toàn quốc 2009

cvtretq2009

NAM/ BOYS 7

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Tran Mai Truong An BRV 41w1 37b1 25w1 9b1 3w1 11b½ 4w1 2w0 6b1
2 Nguyen Quoc Ky HCM 34b1 25w0 35b½ 32w1 14b1 18w1 11w1 1b1 3b1
3 Nguyen Dang Khoa DTH 6b1 18w1 31b1 10w1 1b0 15w1 12b1 4b½ 2w0
4 Huynh Le Hoang Phuc DTH 31w0 19b1 5w1 26b1 16w1 10b1 1b0 3w½ 9w1
5 Truong Huu Khanh HNO 30b1 9w0 4b0 39w1 31w½ 29b1 14b1 11w1 13w1
6 Vuong Phuoc Anh Khoa HCM 3w0 30w1 39b1 17b0 26w1 8b1 7w1 15w1 1w0 6
7 Nguyen Hoang An BPH 25b0 34w1 37b1 16w1 10b0 27w1 6b0 24w1 17b1 6
8 Nguyen Huynh Thanh Danh DTH 29b1 10w0 18b0 34w1 19b1 6w0 28b1 16w1 15b1 6
9 Vo Duc Thinh BPH 19w1 5b1 26w1 1w0 15b0 16b1 10w½ 12w1 4b0
  Huynh Minh Chien HCM 27w1 8b1 20w1 3b0 7w1 4w0 9b½ 13b0 24w1
11 Bui Duc Huy BRV 37w0 13b1 23w1 25b1 17w1 1w½ 2b0 5b0 20w1
12 Dang Chi Cong BPH 18b0 29w1 14b½ 35w1 24b1 20w1 3w0 9b0 23w1
13 Nguyen Van Dat DAN 32b½ 11w0 24b0 30w1 36w1 23b1 20b1 10w1 5b0
  Pham Van Duc Anh THO 20w0 27b1 12w½ 23b1 2w0 31b1 5w0 18b1 21w1
15 Nguyen Tri Tam HCM 17w0 41b1 38w1 22b1 9w1 3b0 21w1 6b0 8w0 5
16 Le Minh Toan THO 40w1 17b1 22w1 7b0 4b0 9w0 32w1 8b0 25w1 5
17 Nguyen Duy Tan DTH 15b1 16w0 36b1 6w1 11b0 24w0 27b1 19w1 7w0 5
18 Nguyen Vu Thien Cuong QDO 12w1 3b0 8w1 20b½ 22w1 2b0 24b½ 14w0 28b1 5
19 Hoang Trong Minh Quang HCM 9b0 4w0 30b1 29w1 8w0 26b1 36w1 17b0 27b1 5
20 Nguyen Quang Trung BGI 14b1 24w1 10b0 18w½ 21b1 12b0 13w0 37w1 11b0
21 Huynh Trung Quoc Thai LAN 26w0 28b1 33w½ 31b1 20w0 32b1 15b0 22w1 14b0
22 Mai Thien Binh HNO 33b1 36w1 16b0 15w0 18b0 34w½ 31w1 21b0 32b1
23 Nguyen Anh Khoi HCM 24b½ 32w1 11b0 14w0 35b1 13w0 34b1 33w1 12b0
24 Phan Nguyen Quoc Hung BPH 23w½ 20b0 13w1 33b1 12w0 17b1 18w½ 7b0 10b0 4
25 Tran Hong Quan HCM 7w1 2b1 1b0 11w0 27b0 28w0 39b1 34w1 16b0 4
26 Bui Nhat Tan LDO 21b1 39w1 9b0 4w0 6b0 19w0 35b1 27w0 33b1 4
27 Pham Phu Vinh HNO 10b0 14w0 --1 38b1 25w1 7b0 17w0 26b1 19w0 4
28 Le Duc Tam BGI 39b0 21w0 29b0 --1 40w1 25b1 8w0 36b1 18w0 4
29 Le Tri Dung QDO 8w0 12b0 28w1 19b0 38w1 5w0 37b0 41b1 36w1 4
30 Tran Quy Dat BGI 5w0 6b0 19w0 13b0 34b0 --1 41w1 40b1 38w1 4
31 Nguyen Phu Quang QDO 4b1 38b1 3w0 21w0 5b½ 14w0 22b0 32w0 37b1
32 Nguyen Hoang Dang Huy CTH 13w½ 23b0 40w1 2b0 33w1 21w0 16b0 31b1 22w0
33 Vu Quoc Trung QDO 22w0 --1 21b½ 24w0 32b0 35w1 38b1 23b0 26w0
34 Nguyen Le Minh Quang LAN 2w0 7b0 41w1 8b0 30w1 22b½ 23w0 25b0 40b1
35 Nguyen Van Tai HCM 38w0 40b1 2w½ 12b0 23w0 33b0 26w0 --1 41b1
36 Tran Trong Vu BGI --1 22b0 17w0 37w1 13b0 39w1 19b0 28w0 29b0 3
37 Luu Hoang Hai Duong BGI 11b1 1w0 7w0 36b0 39b0 40w1 29w1 20b0 31w0 3
38 Tran Ngoc Triet HCM 35b1 31w0 15b0 27w0 29b0 41b1 33w0 39w1 30b0 3
39 Huynh Thien Tam HCM 28w1 26b0 6w0 5b0 37w1 36b0 25w0 38b0 --1 3
40 Bui Do Tuan Kiet LDO 16b0 35w0 32b0 41w1 28b0 37b0 --1 30w0 34w0 2
41 Nguyen Dang Dat CTH 1b0 15w0 34b0 40b0 --1 38w0 30b0 29w0 35w0 1

NAM/ BOYS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Nguyen Khoi Nguyen HCM 35b1 17w1 29b1 12w1 2b1 4w1 5b1 15w1 7b1 9
2 Nguyen Dang Hong Phuc BDU 28b1 15w1 7b1 16w1 1w0 3b½ 14b1 4w1 5b1
3 Mai Thien An HNO 36b1 40w1 30b1 14w1 4b0 2w½ 6b½ 17w1 12w1 7
4 Doan Nguyen Trung Tin LDO 48b½ 47w1 31b1 6w1 3w1 1b0 12w1 2b0 13b1
5 Nguyen Dinh Trung NAN 26b1 12w0 37b1 40w1 30b1 15w1 1w0 10b1 2w0 6
6 Phan Ba Viet HNO 33w1 22b1 16w½ 4b0 21w1 8b1 3w½ 7w0 15b1 6
7 Le Quang Vinh DTH 42w1 23b1 2w0 19b0 33w1 21b1 9w1 6b1 1w0 6
8 Hoang Tan Duc HNO 53b1 32w1 14b0 10w1 12b½ 6w0 18b½ 36w1 20w1 6
9 Nguyen Le Duc Huy DTH 43b1 14w0 26b1 22w1 15b0 31w1 7b0 32w1 18b1 6
  Ngo Quang Nhat HCM 34w1 16b0 11w1 8b0 41w1 24b1 29b1 5w0 14b1 6
11 Lai Duc Minh HCM 40b0 36w1 10b0 37w1 22b0 26w1 35b1 30w1 17b1 6
12 Nguyen Hoang Viet Hai QDO 41w1 5b1 13w1 1b0 8w½ 14w1 4b0 29w1 3b0
13 Le Trung Thanh PYE 52w1 27w½ 12b0 20b0 37w1 40w1 25b1 16b1 4w0
14 Tran The Phap KGI 24w1 9b1 8w1 3b0 19w1 12b0 2w0 21b1 10w0 5
15 Nguyen Thai Duong HCM 21w1 2b0 35w1 18b1 9w1 5b0 19w1 1b0 6w0 5
16 Nguyen Tuan Kiet HCM 37b1 10w1 6b½ 2b0 24w½ 22w1 17b0 13w0 36b1 5
  Ta Quang Huy BNI 46w1 1b0 24w½ 39b1 31w½ 20b1 16w1 3b0 11w0 5
18 Nguyen Cong Tai HCM 31b½ 48w1 27b1 15w0 20w½ 25b½ 8w½ 19b1 9w0 5
19 Nguyen Hoang Hai NAN 44b1 29w0 49b1 7w1 14b0 30w1 15b0 18w0 31b1 5
20 Vuong The Hung Vy HCM --1 30w0 32b½ 13w1 18b½ 17w0 22b1 27w1 8b0 5
21 Pham Quang Minh HNO 15b0 38w1 41b1 29w1 6b0 7w0 31b1 14w0 30b1 5
22 Do Duc Viet HNO 25w1 6w0 47b1 9b0 11w1 16b0 20w0 33b1 34w1 5
23 Ho Huu Dang Khoi CTH 49b1 7w0 33b0 44w1 26b1 29w0 36b0 28w1 38b1 5
24 Le Vinh Phuoc DTH 14b0 28w1 17b½ 27w1 16b½ 10w0 30b0 46w1 29b1 5
25 Le Minh Hoang HCM 22b0 31w0 38b1 49w1 35b1 18w½ 13w0 40b1 27b½ 5
26 Nguyen Tuan Anh HDU 5w0 52b1 9w0 50b1 23w0 11b0 42w1 41b1 32b1 5
27 Le Tan Phat DTH 39w1 13b½ 18w0 24b0 43w1 34b½ 33w1 20b0 25w½
28 Nguyen Dang Hai BNI 2w0 24b0 45w½ 51b½ 50w1 42b½ 43w1 23b0 40w1
29 Tran Trong Thanh BGI 45w1 19b1 1w0 21b0 42w1 23b1 10w0 12b0 24w0 4
  Nguyen Hoang Thanh DTH 38w1 20b1 3w0 33b1 5w0 19b0 24w1 11b0 21w0 4
31 Ngo Tan Tri DAN 18w½ 25b1 4w0 32w1 17b½ 9b0 21w0 37b1 19w0 4
32 Nguyen Vo Truong Duy DTH 50w1 8b0 20w½ 31b0 39w1 51b½ 34w1 9b0 26w0 4
33 Tran Duc Anh BDU 6b0 51b1 23w1 30w0 7b0 48w1 27b0 22w0 47b1 4
34 Luong Duy Loc DAN 10b0 37w0 53b1 36w1 40b½ 27w½ 32b0 35w1 22b0 4
35 Do Xuan Vinh BPH 1w0 46b1 15b0 47w1 25w0 38b1 11w0 34b0 45b1 4
  Ta Quoc Khang KGI 3w0 11b0 46w1 34b0 49w1 41b1 23w1 8b0 16w0 4
37 Luu Quang Vu QDO 16w0 34b1 5w0 11b0 13b0 50w1 47b1 31w0 44b1 4
  Nguyen Minh Duong HNO 30b0 21b0 25w0 53w1 52b1 35w0 48b1 42b1 23w0 4
39 Nguyen Tien Anh HCM 27b0 44w½ 43b1 17w0 32b0 47w½ 46b0 48w1 49b1 4
40 Nguyen Tung Duong BDI 11w1 3b0 50w1 5b0 34w½ 13b0 51w1 25w0 28b0
41 Dong Hoang Tung QDO 12b0 --1 21w0 48w1 10b0 36w0 52b1 26w0 46b½
42 Vo Kim Cang HCM 7b0 43w½ 48b½ 52w1 29b0 28w½ 26b0 38w0 53w1
43 Le Dang Dang Khoa DTH 9w0 42b½ 39w0 45b1 27b0 53w1 28b0 44w0 51w1
44 Nguyen Ky Nam BNI 19w0 39b½ 51w½ 23b0 48b0 --1 45w½ 43b1 37w0
45 Le Tran Thanh Dat BDI 29b0 49w0 28b½ 43w0 47b½ 52w1 44b½ 51b1 35w0
  Nguyen Minh Hieu HCM 17b0 35w0 36b0 --1 51w0 49b1 39w1 24b0 41w½
47 Truong Chi Tinh DTH 51w1 4b0 22w0 35b0 45w½ 39b½ 37w0 50b1 33w0 3
48 Dong Hoang Bach QDO 4w½ 18b0 42w½ 41b0 44w1 33b0 38w0 39b0 --1 3
49 Trinh Hoa Long BNI 23w0 45b1 19w0 25b0 36b0 46w0 53b1 --1 39w0 3
50 Nguyen Huynh Minh Thang LAN 32b0 53w1 40b0 26w0 28b0 37b0 --1 47w0 52b1 3
51 Ta Thanh Lam BNI 47b0 33w0 44b½ 28w½ 46b1 32w½ 40b0 45w0 43b0
52 Tran Khanh Toan CTH 13b0 26w0 --1 42b0 38w0 45b0 41w0 53b1 50w0 2
53 Tran Minh Hoang DAN 8w0 50b0 34w0 38b0 --1 43b0 49w0 52w0 42b0 1

NAM/ BOYS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Van Toan Thanh QDO 16w1 14b1 5w1 3b½ 21w1 6b1 9w½ 4b½ 7b1
2 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 38w1 6b0 22w0 24b1 33w1 19b1 8w1 14b1 9w1 7
3 Pham Minh Hieu KGI 22w1 15b1 7b1 1w½ 5b1 9w½ 4b0 10w½ 16b1
4 Phan Ba Thanh Cong DAN 23w1 8b1 24w1 6b0 22w1 7b½ 3w1 1w½ 5b½
5 Doan Thien Thanh BRV 32w1 26b1 1b0 25w1 3w0 22b1 12w1 9b1 4w½
6 Dao Thien An DTH 39b1 2w1 34b1 4w1 9b0 1w0 17b1 7w0 10b1 6
7 Tran Minh Thang HNO --1 12b1 3w0 15b1 14w1 4w½ 10b½ 6b1 1w0 6
8 Nguyen Tri Thien BNI 30b1 4w0 11b1 16w1 10b½ 25w½ 2b0 26w1 15b1 6
9 Pham Anh Trung HNO 27w1 10b1 21w½ 18b1 6w1 3b½ 1b½ 5w0 2b0
10 Le Quang Tra HCM 29w1 9w0 13b1 33b1 8w½ 21b1 7w½ 3b½ 6w0
11 Nguyen Hau Phuoc Vinh DTH 19w1 24b½ 8w0 12b0 32w1 20b1 21w1 15w0 14b1
  Nguyen Huynh Tuan Hai DTH 41b1 7w0 25b0 11w1 26b1 16w1 5b0 13w½ 23b1
13 Nguyen Hoang Duc QNI 37w1 28b0 10w0 30w1 34b1 14b0 27w1 12b½ 22w1
14 Quan Le Quang Anh HNO 17b1 1w0 20b1 26w1 7b0 13w1 25b1 2w0 11w0 5
15 Truong Tan Thanh HCM 36b1 3w0 38b1 7w0 29b1 17w0 19w1 11b1 8w0 5
16 Nguyen Dac Huy DTH 1b0 41w1 28w1 8b0 23w1 12b0 33w1 17b1 3w0 5
17 Nguyen Thanh Lam HPH 14w0 27b0 37w1 28b1 31w1 15b1 6w0 16w0 26b1 5
18 Truong Thanh Danh HCM 26b0 19w1 39b1 9w0 25b0 29w0 38b1 33w1 27b1 5
  Tran Minh Hoang HNO 11b0 18b0 31w1 36w1 35b1 2w0 15b0 29w1 25b1 5
20 Luu Quang Dao DTH 21w0 37b1 14w0 38b½ 24w1 11w0 31b1 25w½ 28b1 5
21 Pham Quang Hung QDO 20b1 25w1 9b½ 35w1 1b0 10w0 11b0 28w0 31b1
22 Truong Anh Kiet CTH 3b0 36w1 2b1 34w1 4b0 5w0 29b1 23w½ 13b0
23 Vuong Phuoc Anh Khoi HCM 4b0 30w0 41b1 39w1 16b0 35w1 32w1 22b½ 12w0
24 Huynh Thien Dat DTH 28w1 11w½ 4b0 2w0 20b0 31b0 34w1 32b1 35w1
25 Le Vu Nam Anh DAN 31w1 21b0 12w1 5b0 18w1 8b½ 14w0 20b½ 19w0 4
26 Nguyen Nhat Tuan PYE 18w1 5w0 30b1 14b0 12w0 28b1 36w1 8b0 17w0 4
27 Tran Thuan Phat BRV 9b0 17w1 35b0 29w0 40b1 38w1 13b0 36b1 18w0 4
28 Phan Luong QDO 24b0 13w1 16b0 17w0 39b1 26w0 35b1 21b1 20w0 4
29 Tran Nguyen Lan NAN 10b0 39w0 --1 27b1 15w0 18b1 22w0 19b0 33b1 4
30 Nguy Thanh Duy NAN 8w0 23b1 26w0 13b0 38w½ 33b0 37b½ --1 36w1 4
31 Vu Duy Phuong QNI 25b0 32w½ 19b0 37w1 17b0 24w1 20w0 34b1 21w0
32 Nguyen Quang Anh BDU 5b0 31b½ 33w0 41w1 11b0 39w1 23b0 24w0 38w1
33 Nguyen Thanh Dat HNO 35b1 34w0 32b1 10w0 2b0 30w1 16b0 18b0 29w0 3
34 Tran Hoang Van BDU 40w1 33b1 6w0 22b0 13w0 36b0 24b0 31w0 --1 3
35 Thai Huy Nhat Quang NAN 33w0 40b1 27w1 21b0 19w0 23b0 28w0 39b1 24b0 3
36 Vu Hai Long HPH 15w0 22b0 40w1 19b0 37b1 34w1 26b0 27w0 30b0 3
37 Tran Hoang Viet BDU 13b0 20w0 17b0 31b0 36w0 --1 30w½ 38b½ 39w1 3
38 Huynh Thai Nhan HCM 2b0 --1 15w0 20w½ 30b½ 27b0 18w0 37w½ 32b0
39 Tran Trung Tien CTH 6w0 29b1 18w0 23b0 28w0 32b0 --1 35w0 37b0 2
40 Nguyen Minh Hoang HNO 34b0 35w0 36b0 --1 27w0 41-- --- --- --- 1
41 Ta Minh Hoang HNO 12w0 16b0 23w0 32b0 --1 40-- --- --- --- 1

NAM/ BOYS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vuong Trung Hieu NBI 22w1 5b0 19w1 2b1 6w1 4w1 7b1 10w1 3b0 7
2 Le Thanh Tai HCM 4b½ 7w1 18b1 1w0 21w1 8b1 5w1 14b½ 13w1 7
3 Le Tuan Minh HNO 6b1 15w0 12b0 18w1 17w1 16b1 9w1 4b1 1w1 7
4 Che Quoc Huu HCM 2w½ 21b1 8w1 5b1 9w1 1b0 12w1 3w0 10b1
5 Le Nhat Lam DAN 16b1 1w1 15b1 4w0 11b1 10w1 2b0 7w1 6b0 6
6 Tran Le Minh Hieu HNO 3w0 25b1 24w1 13b1 1b0 15w1 10b0 11w1 5w1 6
7 Truong Bao Thach HCM 21w½ 2b0 26w1 14b1 13w1 9b1 1w0 5b0 15b1
8 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 12b0 23w1 4b0 25w1 22b1 2w0 15b½ 16b1 14w1
9 Nguyen Tan Thinh BTR 23b1 12w1 10b1 11w1 4b0 7w0 3b0 15w0 21b1 5
  Le Minh Hoang NBI 27b1 20w1 9w0 17b1 12w1 5b0 6w1 1b0 4w0 5
11 Dao Quoc Bao DAN 14b1 18w1 13w1 9b0 5w0 12b0 21w1 6b0 17w1 5
12 Lu Chan Hung KGI 8w1 9b0 3w1 15w1 10b0 11w1 4b0 13b0 18w1 5
13 Nguyen Duy Trung KGI 19b1 24w1 11b0 6w0 7b0 23w1 17b1 12w1 2b0 5
14 Le Nhat Minh CTH 11w0 --1 16b½ 7w0 20b1 21b1 18w1 2w½ 8b0 5
15 Le Thanh Liem DTH 25w1 3b1 5w0 12b0 19w1 6b0 8w½ 9b1 7w0
16 Nguy Minh Nghia BTR 5w0 22b1 14w½ 21b0 25b1 3w0 26b1 8w0 23b1
17 Le Quang Long HNO 18b0 27w1 20b1 10w0 3b0 19b1 13w0 22w1 11b0 4
18 Tran Thanh Tung BRV 17w1 11b0 2w0 3b0 27w1 22b1 14b0 23w1 12b0 4
19 Le Minh Triet BPH 13w0 26b1 1b0 20w1 15b0 17w0 24b1 25w0 --1 4
20 Nguyen Dinh Tuan BDU --1 10b0 17w0 19b0 14w0 25w1 23b0 26w1 27b1 4
21 Nguyen Hung Cuong HNO 7b½ 4w0 23b1 16w1 2b0 14w0 11b0 --1 9w0
22 Nguyen Duc Thang BPH 1b0 16w0 27b1 24b1 8w0 18w0 --1 17b0 26b0 3
23 Nguyen Duy Anh LAN 9w0 8b0 21w0 26b1 24w1 13b0 20w1 18b0 16w0 3
24 Huynh Nguyen Thien Nhan BDU 26w1 13b0 6b0 22w0 23b0 --1 19w0 27b0 25w1 3
25 Trinh Hai Nam BPH 15b0 6w0 --1 8b0 16w0 20b0 27w1 19b1 24b0 3
26 Lam Duy Phong BDU 24b0 19w0 7b0 23w0 --1 27b1 16w0 20b0 22w1 3
27 Nguyen Phuc Anh Huy HCM 10w0 17b0 22w0 --1 18b0 26w0 25b0 24w1 20w0 2

NAM/ BOYS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Thi Mai Hung BGI --1 9b1 14w1 19b1 3w1 5b½ 12w1 2w0 6b1
2 Dang Hoang Son HCM 15w0 13b1 16w1 14b1 5w0 10b1 9w1 1b1 7w1 7
3 Tran Quang Khai HCM 21b½ 17w1 12b1 6w1 1b0 7w0 19b1 9b1 5w1
4 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 17b0 23w1 22b½ 20w1 6b0 13w1 8b½ 16w1 12b1 6
5 Nguyen Ha Phuong BGI 11b1 12w0 21b1 10w1 2b1 1w½ 7b1 6w0 3b0
6 Vo Duy Thoai PYE 13w1 15b1 19w½ 3b0 4w1 12b0 14w1 5b1 1w0
7 Nguyen Binh Nguyen BDU 10b0 11w1 20b½ 21w1 15b1 3b1 5w0 12w1 2b0
8 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 12b0 21w0 11b1 9w0 --1 18b1 4w½ 20b1 13w1
9 Nguyen Duy Dien Nguyen THO 23b1 1w0 10w0 8b1 17b1 22w1 2b0 3w0 16b1 5
10 Pham Hoai Nam HNO 7w1 14w0 9b1 5b0 21w1 2w0 16b0 18b1 20w1 5
11 Nguyen Trong Hung BDI 5w0 7b0 8w0 16b1 18w0 --1 17b1 22b1 14w1 5
12 Bo Huynh Nhat Truong BDU 8w1 5b1 3w0 15b½ 19w1 6w1 1b0 7b0 4w0
13 Nguyen Phuoc Tam CTH 6b0 2w0 18b1 22w½ 20b1 4b0 15w1 19w1 8b0
14 Le Trong De Toan THO 16w1 10b1 1b0 2w0 22b0 17w1 6b0 21w1 11b0 4
15 Truong Quoc Truong DTH 2b1 6w0 17b1 12w½ 7w0 19b0 13b0 23w½ --1 4
16 Nguyen Duc Viet BNI 14b0 18w1 2b0 11w0 23w1 21b1 10w1 4b0 9w0 4
17 Dao Sy Khang DAN 4w1 3b0 15w0 23b1 9w0 14b0 11w0 --1 22b1 4
18 Nguyen Thanh Luan PYE 22w0 16b0 13w0 --1 11b1 8w0 23b1 10w0 19b1 4
19 Bui Thanh Tung BDI 20w1 22b1 6b½ 1w0 12b0 15w1 3w0 13b0 18w0
20 Nguyen Dinh Tai Anh BRV 19b0 --1 7w½ 4b0 13w0 23b1 22w1 8w0 10b0
21 Nguyen Xuan Truong DTH 3w½ 8b1 5w0 7b0 10b0 16w0 --1 14b0 23w1
22 Pham Nhat HNO 18b1 19w0 4w½ 13b½ 14w1 9b0 20b0 11w0 17w0 3
23 Nguyen Thanh Nam LAN 9w0 4b0 --1 17w0 16b0 20w0 18w0 15b½ 21b0

NAM/ BOYS 17

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Van Hai QDO 10w1 9b1 8w1 4w1 7b0 2w1 3b1 5b0 6b½
2 Nguyen Van Thanh DAN 14w½ 16b1 3w½ 9b1 8w1 1b0 4b½ 11w1 7w1
  Tran Tuan Minh HNO 16w½ 14b1 2b½ 6w1 4b½ 7w1 1w0 9b1 5w1
4 Tran Ngoc Lan HNO 19w1 6b1 5w1 1b0 3w½ 8b1 2w½ 7b0 14w1 6
5 Nguyen Trung Hieu HDU 18b1 11w1 4b0 8b0 12w1 6b1 7w1 1w1 3b0 6
6 Dang Duy Linh DAN 13b1 4w0 12b1 3b0 9w1 5w0 10b1 8b1 1w½
7 Dong Bao Nghia BGI 12b0 17w1 18b1 13w1 1w1 3b0 5b0 4w1 2b0 5
8 Nguyen Quang Duc LDO 17b1 12w1 1b0 5w1 2b0 4w0 13b1 6w0 18w1 5
9 Le Huu Thai LDO 15b1 1w0 11b1 2w0 6b0 18w1 16b1 3w0 12b1 5
10 Phan Phuong Duc NAN 1b0 15w½ 19b0 17w1 16w1 13b1 6w0 14b0 20w1
11 Pham Phuc Duc HCM 20w1 5b0 9w0 16b1 13w0 14b1 12w1 2b0 15w0 4
12 Huynh Nguyen Anh Quan BDU 7w1 8b0 6w0 18w1 5b0 20w1 11b0 19b1 9w0 4
  Hoang Minh Hao BGI 6w0 19b1 14w1 7b0 11b1 10w0 8w0 15b0 17b1 4
14 Ly Quoc Long CTH 2b½ 3w0 13b0 15w1 20b1 11w0 18b½ 10w1 4b0 4
15 Truong Thanh Lam BDU 9w0 10b½ 16w0 14b0 17w½ 19b0 20w1 13w1 11b1 4
16 Bui Manh Hung THO 3b½ 2w0 15b1 11w0 10b0 17b1 9w0 20b½ 19w½
17 Vu Quang Quyen HCM 8w0 7b0 20w½ 10b0 15b½ 16w0 19w1 18b1 13w0 3
18 Phan Trong Viet BRV 5w0 20b1 7w0 12b0 19w1 9b0 14w½ 17w0 8b0
19 Nguyen Cong Phu BRV 4b0 13w0 10w1 20b0 18b0 15w1 17b0 12w0 16b½
20 Tran Ngo Thien Phu HCM 11b0 18w0 17b½ 19w1 14w0 12b0 15b0 16w½ 10b0 2

NAM/ BOYS 20

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Quang Long HCM 17w1 11w1 5b½ 14b1 6w1 8b1 2b½ 7w½ 3b0
2 Ly Hong Nguyen HCM 12b0 15w1 3b1 9w1 13b½ 6b1 1w½ 5w1 7b½
3 Nguyen Viet Chung HNO 13w½ 4b1 2w0 16b1 7w0 17b1 8w1 10b1 1w1
4 Tran Manh Tien HPH 6b½ 3w0 13w0 12b½ 19b1 15w1 11b1 9w1 8b1 6
5 Nguyen Thanh Nghia HCM 10w1 16b½ 1w½ 17b1 8w0 14b1 13w1 2b0 6w½
6 Bao Khoa LDO 4w½ 13b1 16w1 8b1 1b0 2w0 9b½ 12w1 5b½
7 Hoang Van Ngoc BGI 16w0 10b0 20b1 11w1 3b1 9w½ 14w1 1b½ 2w½
8 Ton That Nhu Tung HCM 14w1 18w1 9b1 6w0 5b1 1w0 3b0 13b1 4w0 5
9 Tran Thanh Tu DTH 15b1 12w1 8w0 2b0 17w1 7b½ 6w½ 4b0 16w1 5
10 Dang The Nam HNO 5b0 7w1 11b1 13w0 14w0 20b1 18b1 3w0 15b1 5
11 Duong Thuong Cong DTH 19w1 1b0 10w0 7b0 20w1 16b1 4w0 18b1 13w1 5
12 Nguyen Manh Truong BRV 2w1 9b0 14w0 4w½ 15b1 13b0 17w1 6b0 19b1
13 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 3b½ 6w0 4b1 10b1 2w½ 12w1 5b0 8w0 11b0 4
14 Vu Tien Manh BNI 8b0 20w1 12b1 1w0 10b1 5w0 7b0 19w0 18w1 4
15 Ngo Trung Tin LAN 9w0 2b0 19b1 18w1 12w0 4b0 20w1 17b1 10w0 4
16 Le Cong Cuong QNI 7b1 5w½ 6b0 3w0 18b½ 11w0 19w0 20b1 9b0 3
17 Phan Trong Binh BRV 1b0 19w1 18b1 5w0 9b0 3w0 12b0 15w0 20w1 3
18 Nguyen Minh Tuan HCM 20w1 8b0 17w0 15b0 16w½ 19b1 10w0 11w0 14b0
19 Vu Thi Minh Hoang QNI 11b0 17b0 15w0 20b½ 4w0 18w0 16b1 14b1 12w0
20 Vuong Pham The Nam HCM 18b0 14b0 7w0 19w½ 11b0 10w0 15b0 16w0 17b0 ½

NỮ/ GIRLS 7

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Thuy An HCM 19w1 4b1 3w1 7b1 2w0 6b1 11w1 5b1 8b1 8
2 Le Tran Phuong Uyen DTH 13w1 6b½ 15w1 3b1 1b1 7w1 5w1 4b0 11w1
3 Tran Thi Yen Xuan DTH 8b1 16w1 1b0 2w0 18b1 14w1 4w1 6b1 5w0 6
4 Nguyen Thi Phuong Thy LAN 21b1 1w0 17b1 13b0 15w1 8w1 3b0 2w1 6b1 6
5 Tran Thi Hong Phan LAN 16w0 15b½ 20w1 19b1 11w1 13w1 2b0 1w0 3b1
6 Nguyen Duy Thien An HCM 12b1 2w½ 9b1 11w½ 8b1 1w0 7b1 3w0 4w0 5
7 Bui Thanh Nha Truc HCM 18b1 9w1 11b1 1w0 13b1 2b0 6w0 12b0 14w1 5
8 Nguyen Vu Thu Hien QDO 3w0 21w1 14b1 12b1 6w0 4b0 15w1 13b1 1w0 5
9 Dau Thi Hang Nga BPH 10b1 7b0 6w0 14w0 20b1 15b0 19w1 16b1 13w1 5
10 Tran Huynh Minh Thuy DTH 9w0 13b0 --1 17w1 14b0 18w0 20b1 19b1 12w1 5
11 Tran Minh Y BDU 20b1 14w1 7w0 6b½ 5b0 12w1 1b0 17w1 2b0
12 Ho Chau Bao Tram BDU 6w0 --1 18b1 8w0 16w1 11b0 17b½ 7w1 10b0
13 Nguyen Minh Hien HCM 2b0 10w1 16b1 4w1 7w0 5b0 14b1 8w0 9b0 4
14 Luong Mai Thuy Vy BPH --1 11b0 8w0 9b1 10w1 3b0 13w0 15b1 7b0 4
15 Dinh Thao Vy HNO 17b1 5w½ 2b0 18w½ 4b0 9w1 8b0 14w0 19b1 4
16 Nguyen Thuy Nhung HNO 5b1 3b0 13w0 21w1 12b0 17w0 18b1 9w0 20w1 4
17 Le Ngoc Nguyet Cat TTH 15w0 20b1 4w0 10b0 19w1 16b1 12w½ 11b0 18w0
18 Ngo Thu Giang HNO 7w0 19b1 12w0 15b½ 3w0 10b1 16w0 20w0 17b1
19 Pham Tran Gia Thu HCM 1b0 18w0 21b1 5w0 17b0 20w1 9b0 10w0 15w0 2
20 Nghiem Thao Tam BRV 11w0 17w0 5b0 --1 9w0 19b0 10w0 18b1 16b0 2
21 Vuong Mong Nhat Nu Xuan Ai HCM 4w0 8b0 19w0 16b0 --- --- --- --- --- 0

NỮ/ GIRLS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Vu Thi Dieu Ai KGI 22b1 7w1 2b½ 21w1 4w1 16b1 9w1 3b½ 5b½
2 Bui Ngoc Anh Thi KGI 12w1 3b½ 1w½ 19b1 8w1 4b1 16w1 5w½ 7b½ 7
3 Pham Thanh Phuong Thao HPH 16b1 2w½ 17b½ 5w0 10b1 6w1 8b1 1w½ 13b1
4 Vu Hoang Lan HNO 9b1 10w1 5b1 6w1 1b0 2w0 17b1 7w0 8b1 6
5 Le Minh Nhat HCM 27b1 8w1 4w0 3b1 18w1 9b0 20w1 2b½ 1w½ 6
6 Nguyen Huyen Anh BNI 13b1 25w1 23w1 4b0 16w0 3b0 18w1 9b1 12w1 6
7 Nguyen Hoang Anh HCM 28w1 1b0 19w0 25b1 15w1 20b½ 11w1 4b1 2w½ 6
8 Nguyen Ngoc Tram BGI 24w1 5b0 11w1 10w1 2b0 15b1 3w0 16b1 4w0 5
9 Nguyen Thanh Thuy Tien HCM 4w0 19b0 28w1 14b1 21b1 5w1 1b0 6w0 17b1 5
10 Ngo Thi Ngoc Ngan BNI 19w1 4b0 25w1 8b0 3w0 11b0 24w1 18b1 16w1 5
11 Tran Minh Anh DAN 15b½ 17w0 8b0 26w1 23b1 10w1 7b0 14w½ 21b1 5
12 Cao Minh Trang HPH 2b0 16w0 27b1 24b0 25w1 23w1 21b1 17w1 6b0 5
13 Nguyen Thi Minh Oanh HNO 6w0 18b0 14w0 27b1 28w1 24b1 19w1 20b1 3w0 5
14 Bui Thi Thai Ngoc BTR 23b0 20w0 13b1 9w0 22b1 21w½ 15w1 11b½ 19w1 5
15 Tran Bui Kieu Quang BDI 11w½ 26b1 16w0 22w1 7b0 8w0 14b0 28b1 20w1
16 Phan Thao Nguyen BTR 3w0 12b1 15b1 17w1 6b1 1w0 2b0 8w0 10b0 4
17 Huynh Thu Truc DTH 26w½ 11b1 3w½ 16b0 19w1 18b1 4w0 12b0 9w0 4
18 Nguyen Nhu Thao BDU 25b0 13w1 20b1 23w1 5b0 17w0 6b0 10w0 27b1 4
19 Nguyen Thi Thu Thanh BGI 10b0 9w1 7b1 2w0 17b0 22w1 13b0 23w1 14b0 4
20 Nguyen Ngoc Minh Truc HCM 21b0 14b1 18w0 28b1 24w1 7w½ 5b0 13w0 15b0
21 Tran Phuong Thanh Lan CTH 20w1 23b0 24w1 1b0 9w0 14b½ 12w0 22b1 11w0
22 Le Nguyen Thao Nguyen PYE 1w0 28b½ 26w1 15b0 14w0 19b0 27b1 21w0 24w1
23 Pham Hong Ngoc HNO 14w1 21w1 6b0 18b0 11w0 12b0 25w1 19b0 26b0 3
24 Truong Nguyen Diep Anh BDU 8b0 27w1 21b0 12w1 20b0 13w0 10b0 26w1 22b0 3
25 Le Nguyen To Ngan BRV 18w1 6b0 10b0 7w0 12b0 26w1 23b0 27w0 28w1 3
26 Nguyen Quang Kim Yen DTH 17b½ 15w0 22b0 11b0 27w1 25b0 28w0 24b0 23w1
27 Dang Quynh Anh HCM 5w0 24b0 12w0 13w0 26b0 28b1 22w0 25b1 18w0 2
28 Vu Thi Hoa BNI 7b0 22w½ 9b0 20w0 13b0 27w0 26b1 15w0 25b0

NỮ/ GIRLS 13

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Do Hoang Minh Tho BDU 7w1 9w½ 8b1 13b1 2w1 3b1 5w1 4b1 6w1
2 Pham Hong Minh HCM 5b½ 4w1 20b1 6w1 1b0 7w1 11b1 3w0 9w1
3 Tran Thi Nhu Y BDI 4b0 24w1 16b1 21w1 11b1 1w0 7b½ 2b1 5w1
4 Tran Le Dan Thuy BTR 3w1 2b0 19w1 7b0 9b1 6w1 8b1 1w0 11b1 6
5 Hoang Thi Hai Anh BGI 2w½ 23b1 17w1 11w1 7b0 8w1 1b0 15w1 3b0
6 Dao Thi Lan Anh HNO 16w1 8w½ 9b1 2b0 12w1 4b0 10w1 7w1 1b0
7 Chau Thi Yen Quyen DTH 1b0 10w1 15b1 4w1 5w1 2b0 3w½ 6b0 12w1
8 Mai Ngoc Nhi DTH 18w1 6b½ 1w0 20b1 17w1 5b0 4w0 10b½ 16w1 5
9 Phan Thi Huong Giang TTH 24w1 1b½ 6w0 17b½ 4w0 13b1 16w1 14w1 2b0 5
10 Hoang Thi Hong Van QDO 17w0 7b0 23w1 14b½ 20w1 15w1 6b0 8w½ 18b1 5
11 Pham Hong Phuong QDO 19w1 21b1 13w1 5b0 3w0 16b1 2w0 12b½ 4w0
12 Doan Thi Hong Nhung HPH 15w1 13b0 21w0 19b1 6b0 17w1 14b1 11w½ 7b0
13 Le Thi Thu Hien PYE 14b1 12w1 11b0 1w0 15b0 9w0 19b½ 23w1 24b1
14 Le Thi Kim Ngan CTH 13w0 15b0 24b1 10w½ 23w1 18b1 12w0 9b0 22w1
15 Tran Thi Mong Thu BTR 12b0 14w1 7w0 18b1 13w1 10b0 21w1 5b0 17b0 4
16 Tran Nguyen Bao Tran HCM 6b0 18b1 3w0 22w1 21b1 11w0 9b0 19w1 8b0 4
17 Phan Nguyen Thuy Dung DTH 10b1 20w½ 5b0 9w½ 8b0 12b0 22w1 18b0 15w1 4
18 Ho Nguyen Minh Phuc CTH 8b0 16w0 22b1 15w0 19b1 14w0 23b1 17w1 10w0 4
19 Nguyen Thi Thanh An BNI 11b0 22w1 4b0 12w0 18w0 24b1 13w½ 16b0 20b1
20 Phan Quynh Mai NAN 23w1 17b½ 2w0 8w0 10b0 21b½ 24w0 22b1 19w0 3
21 Do Thi Kim Phung DTH 22b1 11w0 12b1 3b0 16w0 20w½ 15b0 24w0 23b0
22 Nguyen Vu Thuy Vy BRV 21w0 19b0 18w0 16b0 24b1 23w1 17b0 20w0 14b0 2
23 Nguyen Hong Phuc LAN 20b0 5w0 10b0 24w1 14b0 22b0 18w0 13b0 21w1 2
24 Ngo Thi My Duyen BDI 9b0 3b0 14w0 23b0 22w0 19w0 20b1 21b1 13w0 2

NỮ/ GIRLS 15

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Phan Nguyen Mai Chi DAN 9b1 8w1 3b½ 13w1 5b½ 2w½ 6b1 4w½ 10b1 7
2 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 11b1 6w½ 8b1 3w½ 7b1 1b½ 4w1 10b½ 9w1 7
3 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 4w1 12b1 1w½ 2b½ 10w½ 9b1 5w1 8b0 6w1
4 Nguyen Thao Han HCM 3b0 18w1 9b1 14w1 6b1 5w1 2b0 1b½ 8w1
5 Do Huu Thuy Trang BDU 14b1 7w1 13b1 6w½ 1w½ 4b0 3b0 9w0 17w1 5
6 Le Thanh Thao QDO 15w1 2b½ 16w1 5b½ 4w0 14b1 1w0 13w1 3b0 5
7 Huynh Nhu Phuong Nghi HCM --1 5b0 12w1 16b1 2w0 13b1 10w0 11b0 14w1 5
8 Nguyen Thi Thu Trang BDU 19w1 1b0 2w0 18b1 13w0 15b1 14w1 3w1 4b0 5
  Nguyen Truong Bao Tran CTH 1w0 19b1 4w0 11b1 12w1 3w0 16b1 5b1 2b0 5
10 Le Hoai Bao Duyen HCM 13w0 16b0 19w1 15b1 3b½ 12w1 7b1 2w½ 1w0 5
11 Nguyen Le Hang LAN 2w0 --1 14b0 9w0 18w1 17b1 13b1 7w1 12b0 5
12 Dinh Thi Phuong Thao DAN 18b1 3w0 7b0 17w1 9b0 10b0 --1 15w1 11w1 5
13 Pham Thi Anh Minh DAN 10b1 17w1 5w0 1b0 8b1 7w0 11w0 6b0 19w1 4
14 Nguyen Thi Cam Linh QDO 5w0 15b1 11w1 4b0 16w1 6w0 8b0 --1 7b0 4
15 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 6b0 14w0 17b1 10w0 19b1 8w0 18w1 12b0 --1 4
16 Hoang Hong Anh BRV 17b½ 10w1 6b0 7w0 14b0 --1 9w0 19b1 18b0
17 Nguyen Hoang Van Anh HCM 16w½ 13b0 15w0 12b0 --1 11w0 19b1 18w1 5b0
18 Mai Thuy Trang BDU 12w0 4b0 --1 8w0 11b0 19w1 15b0 17b0 16w1 3
19 Ha Nguyen Mai Anh BPH 8b0 9w0 10b0 --1 15w0 18b0 17w0 16w0 13b0 1

NỮ/ GIRLS 17

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB.
1 Vo Thi Kim Phung TTH * 1 1 1 ½ 1 1 1 1 26.75
2 Ton Nu Hong An LDO 0 * ½ 1 1 1 1 1 1 18.75
  Le Hoang Tran Chau HCM 0 ½ * 1 1 1 1 1 1 18.75
4 Ngo Ngoc Phu BRV 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 9.25
5 Ngo Ngoc Thao DAN ½ 0 0 0 * 1 0 1 1 9.25
6 Hoang Le My Anh DAN 0 0 0 ½ 0 * 1 1 1 6.25
7 Tran Thi Thu Thao HNO 0 0 0 0 1 0 * 0 1 2 3.50
8 Vu Thien Tram Anh HCM 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 2.00
9 Nguyen Hai Phuong Uyen BRV 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00

NỮ/ GIRLS 20

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Pham Bich Ngoc KGI 13b1 11w1 3b1 2w½ 7b1 6w1 5w1 4b1 12b1
2 Nguyen Thi Diem Huong BTR 19b1 7w1 6b1 1b½ 4w1 8w½ 3b0 9b1 13w1 7
3 Ngo Dieu Hoa BNI 5w1 16b1 1w0 4b0 17w1 9b1 2w1 6b0 14w1 6
  Hoang Thi Nhu Y TTH 12b1 10w0 13b1 3w1 2b0 7w1 8b1 1w0 6w1 6
5 Vo Thi Bich Lieu BTR 3b0 13w0 19b1 16b1 11w1 12w1 1b0 8w1 7b1 6
6 Nguyen Thi Thu Quyen BNI 15w1 9b1 2w0 8b½ 10w1 1b0 11w½ 3w1 4b0 5
7 Le Thi Thu Huong BDI 18w1 2b0 16w1 12b1 1w0 4b0 10w1 11b1 5w0 5
8 Le Thi Ha HPH 10b½ 12w½ 11b1 6w½ 9w1 2b½ 4w0 5b0 17b1 5
9 Huynh Thi Hong Suong BRV 20b1 6w0 14b1 10w1 8b0 3w0 13b1 2w0 15b1 5
10 Nguyen Thi Hanh BNI 8w½ 4b1 18w1 9b0 6b0 16w0 7b0 20w1 19b1
11 Tran Thi Kim Cuong PYE 17w1 1b0 8w0 15b1 5b0 14w1 6b½ 7w0 20b1
12 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 4w0 8b½ 17w1 7w0 14b1 5b0 19w1 18b1 1w0
13 Nguyen Thi Thuy Trien BDI 1w0 5b1 4w0 17b0 15w1 18b1 9w0 19b1 2b0 4
  Ho Thi Tinh BDI 16w0 15b1 9w0 18b1 12w0 11b0 20b1 17w1 3b0 4
15 Nguyen Thi Anh Minh HCM 6b0 14w0 20b1 11w0 13b0 19w1 18w1 16b1 9w0 4
16 Le Thi Hoa HPH 14b1 3w0 7b0 5w0 20w1 10b1 17w½ 15w0 18b0
  Nguyen Hong Minh NBI 11b0 19w1 12b0 13w1 3b0 20w1 16b½ 14b0 8w0
18 Tran Le Tu Uyen BRV 7b0 20w1 10b0 14w0 19b1 13w0 15b0 12w0 16w1 3
19 Pham Hong Phuc HCM 2w0 17b0 5w0 20b1 18w0 15b0 12b0 13w0 10w0 1
20 Pham Thi Kim Long BTR 9w0 18b0 15w0 19w0 16b0 17b0 14w0 10b0 11w0 0

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on https://chess-results.com

ĐIỀU LỆ GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA NHANH VÀ CHỚP NHOÁNG

I. MỤC ĐÍCH
- Phát triển phong trào chơi Cờ nhanh, cờ chớp trong các đối tượng Thanh, Thiếu niên và học sinh toàn quốc.
- Tuyển chọn lực lượng tham dự các Giải thi đấu Cờ vua nhanh và chớp nhoáng Quốc tế.
II. THÀNH PHẦN VÀ ĐỐI TƯỢNG THI ĐẤU
- Giải tiến hành cho các đối tượng nam, nữ của từng hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 như quy định ở Giải đấu chậm. Mỗi đơn vị cử 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ ở mỗi hạng tuổi dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội. Đơn vị chỉ có 01 VĐV dự thi cá nhân không được tính xếp hạng đồng đội ở từng hạng tuổi nhưng vẫn được tính xếp hạng toàn đoàn.
- Đơn vị đăng cai được cử thêm 02 VĐV nam và 02 VĐV nữ thi đấu ở từng hạng tuổi.
III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU
- Giải tiến hành tại Đồng Tháp, từ ngày 16 đến 20/7/2009.
- 9 giờ ngày 16/7/2009 tiến hành thủ tục đăng ký.
- 19 giờ ngày 16/7/2009 xếp cặp, bốc thăm thi đấu.
IV. HÌNH THỨC THI ĐẤU
- Áp dụng hình thức thi đấu Cờ nhanh mỗi bên 25 phút và cờ chớp nhoáng là 5 phút để hoàn thành ván cờ theo luật hiện hành của FIDE. Tất cả các Giải nam và nữ ở các hạng tuổi đều tiến hành thi đấu theo hệ Thụy Sỹ có điều chỉnh trong 9 ván.
- Riêng ván cuối cùng, các VĐV cùng địa phương không gặp nhau.
- Xếp thứ tự hạt giống theo kết quả Giải cờ vua trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc năm 2008, xếp theo vần tên (A, B, C...)
V. XẾP HẠNG
- Xếp hạng cá nhân: Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, ván giữa các đấu thủ (nếu gặp nhau) và màu quân của ván này. Nếu bằng nhau sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng.
- Xếp hạng đồng đội: Theo tổng thứ hạng của 02 VĐV xếp hạng cá nhân cao nhất. Nếu bằng nhau, xét đến tổng điểm của 02 VĐV này. Cuối cùng nếu bằng nhau đội có VĐV xếp hạng cá nhân cao hơn được xếp trên.
- Xếp hạng toàn đoàn:
+ Đoàn Thiếu niên, nhi đồng: Theo tổng thứ hạng của 04 VĐV nam và 04 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 7, 9, 11, 13 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
+ Đoàn trẻ: Theo tổng thứ hạng của 03 VĐV nam và 03 VĐV nữ xếp hạng cao nhất ở các hạng tuổi 15, 17, 20 (mỗi hạng tuổi chỉ tính 01 VĐV).
Nếu bằng nhau, đoàn có VĐV nữ ở hạng tuổi nhỏ nhất xếp cao hơn được xếp trên.
VI. KHEN THƯỞNG
- Các đội và cá nhân đạt Nhất, Nhì, Ba hạng tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 được nhận: Huy chương Vàng, Bạc, Đồng của Tổng cục TDTT và Giải thưởng của Ban tổ chức.
- Các đoàn và các đội Nhất, Nhì, Ba được nhận cờ thưởng của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Các VĐV được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp VĐV Cờ vua Quốc gia.
- Các VĐV đoạt Giải được nhận phần thưởng theo quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ.
VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Các đơn vị đài thọ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự giải cho đoàn của mình và phải đóng lệ phí thi đấu mỗi vận động viên là 70.000 đ ở giải Cờ nhanh và 50.000 đ ở giải Cờ chớp cho Liên đoàn Cờ Việt Nam.
- Ngoài các đối tượng dự thi kể trên, mỗi đơn vị có thể cử thêm các VĐV nam và VĐV nữ dự thi tranh giải cá nhân và đồng đội, nhưng phải nộp lệ phí thi đấu mỗi người là 140.000đ ở giải cờ nhanh và 100.000đ ở giải Cờ chớp.
- Các đơn vị cử bổ sung VĐV dự giải (ngoài số VĐV đã đăng ký và nộp hồ sơ dự giải Vô địch trẻ Cờ vua toàn quốc) phải nộp đầy đủ hồ sơ như quy định đã nêu ở điều lệ.