GIẢI CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2007
VIETNAM YOUNG TALENT CHESS TOURNAMENT 2007

Giải được tổ chức từ 2 đến 7 tháng 8 năm 2007 tại Hà Nội.

The championship was held from 2-7 August, 2007 in Hanoi city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Hoang Tan Duc HNO 5b1 9w1 2b½ 6w1 3w1 4b1 8b1 7w1 10b1
2 Nguyen Tuan Kiet HCM 8w1 4b1 1w½ 3b0 5w1 7b1 6w1 9b1 12w1
3 Nguyen Thai Duong HCM 12b1 6w1 9b1 2w1 1b0 8w1 4b1 5w1 7b0 7
4 Ngo Quang Nhat HCM 11b1 2w0 5b1 10w1 6b1 1w0 3w0 12b1 8b1 6
5 Nguyen Cong Tai HCM 1w0 10b1 4w0 7b1 2b0 9w1 12w1 3b0 --1 5
6 Ha Minh Tung THO 7w1 3b0 8w1 1b0 4w0 12b1 2b0 10w1 9w½
7 Nguyen Doan Trung Tin LDO 6b0 12w1 11b0 5w0 --1 2w0 10b1 1b0 3w1 4
8 Tran Trong Thanh BGI 2b0 11w1 6b0 9w1 10b½ 3b0 1w0 --1 4w0
9 Huynh Thanh Nghia DON 10w1 1b0 3w0 8b0 12w1 5b0 --1 2w0 6b½
10 Luu Quang Vu QDO 9b0 5w0 12b1 4b0 8w½ --1 7w0 6b0 1w0
11 Pham Quang Minh QDO 4w0 8b0 7w1 --- --- --- --- --- --- 1
12 Nguyen Vu Hoang BGI 3w0 7b0 10w0 --1 9b0 6w0 5b0 4w0 2b0 1

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Nguyen Ngoc Minh Tri HCM 9w1 7b1 2w½ 5b1 4w1 3w½ 6b1 10b1 8w1 8
2 Pham Quang Hung QDO 5w1 4w1 1b½ 11w½ 3b½ 6w0 13b1 9b1 10w1
3 Pham Anh Trung HNO 6b½ 8w1 11b0 10w1 2w½ 1b½ 4w1 5b1 7w1
4 Nguyen Tan Hoang Nam HCM 14w1 2b0 7w1 13b1 1b0 5w1 3b0 12w1 6b1 6
5 Luu Quoc Dung HNO 2b0 9w1 8b1 1w0 11b1 4b0 10w1 3w0 14b1 5
6 Nguyen Hoang Duc QNI 3w½ 10b½ 13w½ 12b½ 7w½ 2b1 1w0 14b1 4w0
7 Nguyen Tri Thien BNI 12w1 1w0 4b0 8w1 6b½ 10b0 14w1 13w1 3b0
8 Tran Minh Thang HNO 13w1 3b0 5w0 7b0 14b½ 9w½ 12w1 11b1 1b0 4
9 Dang Vu Khoa HNO 1b0 5b0 10w½ 14w1 13b½ 8b½ 11w1 2w0 12b½ 4
10 Dao Thien An DTH 11b½ 6w½ 9b½ 3b0 12w1 7w1 5b0 1w0 2b0
11 Nguyen Thanh Lam HPH 10w½ 12b½ 3w1 2b½ 5w0 14b½ 9b0 8w0 13b½
12 Phan Luong QDO 7b0 11w½ 14b1 6w½ 10b0 13w½ 8b0 4b0 9w½ 3
13 Nguyen Van Toan Thanh QDO 8b0 14w1 6b½ 4w0 9w½ 12b½ 2w0 7b0 11w½ 3
14 Nguyen Ha Tuan Hai DTH 4b0 13b0 12w0 9b0 8w½ 11w½ 7b0 6w0 5w0 1

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Rank Name FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. Pts
1 Le Tuan Minh HNO 9b1 3b½ 2w0 6w1 7b1 5w1 4b½ 10w1 8b1 7
2 Nguyen Hung Cuong HNO 7b½ 4w½ 1b1 5b1 3w0 --1 8w1 9b1 10w1 7
3 Lu Chan Hung KGI 8b1 1w½ 6b1 7w0 2b1 4w1 5b0 11w1 9w1
4 Vuong Trung Hieu NBI 11w0 2b½ 10w1 9b1 8w1 3b0 1w½ 7b1 --1 6
5 Tran Tuan Minh HNO 10b1 6w½ 7b½ 2w0 9w1 1b0 3w1 --1 11b0 5
6 Che Quoc Huu HCM --1 5b½ 3w0 1b0 10w0 11b½ 9b½ 8w1 7w1
7 Le Minh Hoang NBI 2w½ 11b1 5w½ 3b1 1w0 8b0 --1 4w0 6b0 4
8 Le Ha Phan QTR 3w0 10b½ --1 11w1 4b0 7w1 2b0 6b0 1w0
9 Le Huu Thai LDO 1w0 --1 11b1 4w0 5b0 10b1 6w½ 2w0 3b0
10 Pham Nguyen Hoang Duy QDO 5w0 8w½ 4b0 --1 6b1 9w0 11w1 1b0 2b0
11 Nguyen Huynh Trong Hai DTH 4b1 7w0 9w0 8b0 --1 6w½ 10b0 3b0 5w1

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Le Trong De Toan THO * 1 0 ½ 1 1 1 1 15.75
2 Dang Hoang Son HCM 0 * 1 1 1 ½ 1 1 15.50
3 Tran Quang Khai HCM 1 0 * ½ 1 ½ 1 1 5 14.25
4 Nguyen Ha Phuong BGI ½ 0 ½ * ½ 1 0 1 11.00
5 Pham Hoai Nam HNO 0 0 0 ½ * 1 1 1 6.75
6 Huynh Lam Binh Nguyen HCM 0 ½ ½ 0 0 * 1 1 3 7.25
7 Nguyen Duc Viet HNO 0 0 0 1 0 0 * 0 1 3.50
8 Le Nguyen Quoc Thuan BTR 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1.00

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Dong Bao Nghia BGI * 1 1 0 1 ½ 1 12.50
2 Nguyen Hoai Nam QDO 0 * ½ 1 0 1 1 8.75
3 Nguyen Van Hai HNO 0 ½ * 1 0 1 1 8.75
4 Nguyen Khuong Duy DON 1 0 0 * ½ 1 ½ 3 8.75
5 Duong Thuong Cong DTH 0 1 1 ½ * 0 0 8.50
6 Le Ha The Nghia HNO ½ 0 0 0 1 * ½ 2 5.75
7 Bui Manh Hung THO 0 0 0 ½ 1 ½ * 2 5.00

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Tran Thanh Tu DTH * 1 ½ ½ ½ 1 1 11.50
2 Tran Manh Tien HPH 0 * 1 ½ 1 1 1 10.50
3 Bao Khoa LDO ½ 0 * ½ 1 1 1 4 8.75
4 Nguyen Viet Chung HNO ½ ½ ½ * 0 ½ 1 3 7.75
5 Hoang Van Ngoc BGI ½ 0 0 1 * 1 ½ 3 7.00
6 Ngo Trung Tin LAN 0 0 0 ½ 0 * 1 2.00
7 Dang The Nam HNO 0 0 0 0 ½ 0 * ½ 1.50

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Pham Xuan Dat QDO * 0 1 1 1 1 1 5 10.50
2 Pham Chuong HCM 1 * 0 ½ 1 1 1 10.25
3 Nguyen Thanh Nghia HCM 0 0 * 1 1 1 1 4 6.50
4 Dam Cong Tung BNI 0 ½ 0 * 1 1 0 5.25
5 Dao Van Duc QDO 0 0 0 0 * ½ 1 1.75
  Nguyen Huu Hoang Anh LDO 0 0 0 0 ½ * 1 1.75
7 Nguyen Anh Tuan QDO 0 0 0 1 0 0 * 1 2.50

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB.
1 Dao Thien Kim DTH * 0 1 1 1 1 1 1 6 17.00
2 Le Khanh Phuong HNO 1 * 1 1 0 1 0 1 5 18.00
3 Tran Ngoc Minh Tuong HCM 0 0 * 1 1 0 1 1 4 10.00
4 Nguyen To Tran HCM 0 0 0 * 1 1 1 1 4 9.00
5 Dong Khanh Linh NBI 0 1 0 0 * 1 1 0 3 10.00
6 Nguyen Hong Ngoc NBI 0 0 1 0 0 * 1 1 3 7.00
7 Vu Khanh Linh HNO 0 1 0 0 0 0 * 1 2 6.00
8 Pham Vu Linh Chi HNO 0 0 0 0 1 0 0 * 1 3.00

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Bui Ngoc Anh Thi KGI * 1 ½ ½ ½ 1 1 12.00
2 Vu Hoang Lan HNO 0 * 0 1 1 1 1 4 9.50
3 Nguyen Huyen Anh BNI ½ 1 * 1 0 0 ½ 3 10.00
4 Nguyen Thao Luong HNO ½ 0 0 * 1 1 ½ 3 8.00
5 Pham Thanh Phuong Thao HPH ½ 0 1 0 * 1 ½ 3 8.00
6 Pham Hong Ngoc QDO 0 0 1 0 0 * 1 2 4.50
7 Ung Thu Phuong QDO 0 0 ½ ½ ½ 0 * 4.50

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Nguyen Ngoc Thanh Tra HCM * ½ 1 ½ 1 1 1 5 12.50
2 Pham Hong Minh HCM ½ * 0 1 1 1 ½ 4 10.75
3 Pham Hong Phuong QDO 0 1 * 1 ½ 0 1 9.00
4 Do Hoang Minh Tho BDU ½ 0 0 * ½ 1 1 3 6.50
5 Tran Le Dang Thuy BTR 0 0 ½ ½ * 1 1 3 5.75
6 Dao Thi Lan Anh HNO 0 0 1 0 0 * 1 2 4.00
7 Nguyen Hong Minh Chau HNO 0 ½ 0 0 0 0 * ½ 2.00

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts SB.
1 Doan Thi Van Anh BGI * 1 1 1 0 1 0 1 1 6 22.50
2 Nguyen Tran Ngoc Thuy DTH 0 * 1 1 0 0 1 1 1 5 17.00
3 Le Thanh Thao HNO 0 0 * 1 1 1 0 1 1 5 16.50
4 Nguyen Thao Han HCM 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 15.00
5 Le Hoai Bao Duyen HCM 1 1 0 0 * 0 0 1 1 4 14.50
6 Do Huu Thuy Trang BDU 0 1 0 0 1 * 1 0 1 4 13.50
7 Nguyen Ngoc Thuy Trang DTH 1 0 1 0 1 0 * 0 ½ 15.50
8 Vuong Quynh Huong HNO 0 0 0 0 0 1 1 * ½ 8.00
9 Nguyen Vuong Ai Minh BDU 0 0 0 0 0 0 ½ ½ * 1 3.00

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB.
1 Le Hoang Tran Chau HCM * 1 ½ ½ 1 1 1 5 12.00
2 Ton Nu Hong An LDO 0 * 1 1 1 1 1 5 11.00
3 Nguyen Thi Mai Hung BGI ½ 0 * ½ 1 1 1 4 7.50
4 Tran Thi Thu Thao HNO ½ 0 ½ * 1 1 1 4 7.50
5 Le Thi Hoa HPH 0 0 0 0 * 1 1 2 1.00
6 Vu Thi Thuy Hang TNG 0 0 0 0 0 * 1 1 0.00
7 Vu Thanh Van HNO 0 0 0 0 0 0 * 0 0.00

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Nguyen Thi Diem Huong BTR * 1 0 1 1 1 4 7.50
2 Mai Thien Kim Ngoc Diep LAN 0 * 1 1 ½ 1 6.75
3 Ngo Dieu Hoa BNI 1 0 * ½ 1 1 6.75
4 Le Thi Ha HPH 0 0 ½ * 1 1 3.25
5 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 0 ½ 0 0 * 1 1.75
6 Nguyen Thi Hanh BNI 0 0 0 0 0 * 0 0.00

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 Pts SB.
1 Luong Nhat Linh NBI * ½ 1 ½ 1 1 4 8.25
2 Nguyen Quynh Anh HCM ½ * 1 1 1 0 8.50
3 Bui Thi My Hang LAN 0 0 * 1 1 1 3 4.50
4 Pham Thi Ngoc Tu HCM ½ 0 0 * ½ 1 2 3.75
5 Luong Huyen Ngoc QNI 0 0 0 ½ * 1 2.00
6 Cao Le Phuong Thanh LAN 0 1 0 0 0 * 1 3.50