GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2003
NATIONAL CHESS TEAM CHAMPIONSHIP 2003

Giải được tổ chức tại Cần Thơ từ 19 đến 31 tháng 8 năm 2003

Taken place in Can Tho city from Aug 19th to 31st.

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
2
12
10
3
17
1
19
34
21
9
11
4
20
7
15
14
27
13
29
5
6
8
86
38
25
23
26
78
16
18
30
28
22
74
42
32
57
43
83
45
59
37
33
35
79
47
49
54
84
68
51
69
31
72
24
41
82
87
75
77
56
80
70
40
71
85
36
62
76
53
67
61
64
52
66
48
63
46
50
60
65
55
88
73
39
58
81
44
Nguyen Anh Dung
Tran Anh Tri
Hoang Nam Thang
Nguyen Van Huy
Nguyen Hoai Nam
Pham Minh Hoang
Ly Hong Nguyen
Nguyen Thien Viet
Hoang Canh Huan
Duong The Anh
To Quoc Khanh
Ngo Ngoc Quang
Tran The Tam
Nguyen Huu Duc Luan
Nguyen Sy Hung
Nguyen Hoang Tuan
Nguyen Vu Son
Nguyen Duc Hoa
Nguyen T Quang Minh
Bao Quang
Nguyen H Minh Huy
Nguyen Thai Binh
Tran Duc Tu
Phan Anh Son
Nguyen Thanh Phuc
Pham Chuong
Phg N Tuong Minh
Bui Duc Tiep
Tran Thanh Tu
Tran Quoc Dung
Nguyen Thanh Nghia
Chau Quoc Hieu
Cao Son
Nguyen Ngoc Phung
Lam Thanh Nhon
Nguyen Van Thanh
Vo Minh Hoang
Bao Khoa
Nguyen Minh Tuan
Nguyen Huu Hoang Anh
Nguyen Quang Huy
Huynh Thanh Tinh
Tran Minh Duc
Nguyen Tuan Loc
Nguyen H Minh Toan
Nguyen T Trong Bang
Dug Thuong Cong
Thai Minh Hai
Ton T Nhu Tung
Quh Phuong Minh
Bui Ha Duc
Dang The Nam
Phan Anh Tuan
Tran Hoanh Nghi
Ngo Ninh
Duong Dinh Son
Nguyen Anh Tuan
Truong Dinh Vy
Nguyen Phuoc Thanh
Huynh Vinh Thang
Trn N K Hoang
Ngo Trung Tin
Nguyen Hoang Nam
Dinh Giang Nam
Nguyen Minh Ngoc
Le Minh Tu
Ngo Manh Doan
Bui Dac Khuong
Nguyen Van Thanh
Chau Quoc Dat
Don V Hoang Minh
Nguyen T Minh Khiem
Dang Duy Linh
Tran Quoc Doan
Nguyen Thanh Luan
Tran Nguyen Bao
Pham Duy Kien
Nguyen Hoai Nam (B)
Nguyen Dinh Dung
Bui Manh Hung
Ly Quoc Long
Nguyen Trung Hieu
Le T Minh Nhat
Huynh L Binh Nguyen
Ho Thanh Ha
Ngo Quang Huy
Vo Cao Tue
Nguyen Duy Anh
QNI
DAN
DAN
BNI
QDO
HCM
HCM
DAN
DAN
DTH
QDO
HCM
DAN
DON
BRV
QDO
QDO
CTH
QDO
DAN
DTH
CTH
DON
QDO
HCM
HCM
BRV
HNO
DTH
DTH
HCM
LDO
LDO
HCM
BDI
BDI
CTH
LDO
HCM
LDO
HNO
PYE
BRV
QTR
LAN
QBI
DTH
LDO
HCM
CTH
BRV
HNO
QDO
DTH
PYE
QTR
QDO
CTH
BTH
BDU
BTH
LAN
HDU
NBI
HNO
BTH
PYE
BDU
DAN
LAN
DON
BDU
DAN
BDU
BNI
CTH
NTH
QDO
CTH
THO
CTH
HDU
CTH
HCM
PYE
BNI
DON
LAN
46b1
56b1
54b1
47w1
61w1
45w1
63w1
78b1
65w1
53w1
55w1
48b1
64b1
51w1
59w1
58b1
71w1
57w½
73w1
49w1
50b1
52b½
42w1
82b1
69w1
67w1
70b0
34w0
60b1
62b1
74b½
72b1
66b0
30w½
86b0
76b1
13b½
87w0
39b0
1b0
15b0
81w1
77w1
79w½
35b½
3b0
5b0
10w0
40w1
24w0
7b0
25b0
75w1
28w0
68b1
85w0
38w0
43b1
31b0
33b0
12w0
36w½
26w1
84b0
27b0
41b1
80b½
18w0
32w0
9b0
23b0
17b0
20w0
8w½
22w1
4w0
19b0
2w0
6w0
16w0
21b0
11b0
44w1
29b0
83w1
14w0
37b0
88b0
25w1
37w1
33w1
24b½
70b1
23b0
85b1
11w½
87b1
32b1
34b½
27w1
86w½
31b1
38b1
39w1
4b0
79b1
6b0
28b½
29w1
88w1
20b½
15w0
2b0
1w1
60w1
55b1
66w1
84w½
52w1
5w½
80w1
36b0
62w1
9w0
35w1
65b1
58w1
67w1
82w½
12b0
10b0
57b0
13w0
68w½
72w1
77b1
18b½
47b½
75w1
46w1
7w0
49b0
3w½
63b0
59b½
21w0
51b0
54w0
81b1
22b0
17w0
61w1
48w½
19w0
74w1
42b0
53b0
76w1
45b0
40b0
44b1
30b0
16b0
71b½
41w1
69b0
73b½
26b0
43w0
78w0
8b0
50w½
14b0
83b0
56w0
64w0
14b1
21b½
19b½
28w1
6w1
57w1
10w½
13b0
12w½
23w1
36w1
15b½
84b1
16w½
4w½
2w0
63w½
34w1
69w1
24w1
17b0
30b½
18w1
64b1
51w1
9b0
53b1
42w1
7b½
86b0
8w½
3b0
49b1
47w1
78b0
56b1
1b0
85w1
37b1
88b½
80b1
83w0
70w0
68w0
52b1
74b0
22w0
31w1
20w0
35b1
25b0
29b0
54b0
55w½
5b0
82b1
41w0
39b½
58w1
61b½
32w0
59w0
33b1
66b½
50b1
43b0
11b0
81w1
60b1
26w0
r1
77w½
38w0
79w0
40w½
73w1
27b½
65w1
71w0
76w0
46b0
72b½
45w½
48b0
87w½
75b0
62b0
r0
9w1
19w½
21w0
17w1
3b0
30w½
12b½
66w1
10b1
2b0
16b1
13w1
7w½
20b½
5w½
32b0
68b1
4b0
83b½
15b½
86w½
43w1
6b½
23w1
70b½
38b0
78w1
26b0
11w0
57w1
1b½
63w1
54w1
45b1
64w0
14w1
18b0
8b0
29w½
74w0
24b1
69b½
67b1
61b1
48w1
80w1
76b1
22b0
36b½
27w0
62w1
37w½
87b0
58b1
59w0
56w½
55b1
31w1
46w1
50w½
41b½
47b0
25w½
88w1
39w1
53w1
84w½
51b0
49w0
85b0
33w0
35w0
42b1
73b1
34b0
79b0
28b0
75b0
77b½
81b1
r1
82w0
40b0
52w0
71b0
72w0
60w0
r0
11b½
26b1
38w1
21b1
32w1
34b1
8w½
1w0
3w0
20w½
2w½
5b½
9b½
22w0
86b½
83w1
79w1
40w½
87w1
4w½
30b½
19b½
15w½
10b0
71w1
54w1
12w0
36w1
59b1
70w1
6w½
74b½
7b1
28w½
65b1
17b0
37w½
75w0
14b0
82b1
16w0
57b½
64w0
63b1
27b0
88b1
85w½
23b0
51w½
48b1
84b½
52b½
60w1
41w1
56b1
72b0
45w0
29b0
43b1
53b1
24w0
61w1
18b0
13b½
25b0
49b½
78b0
55w1
50b1
77w0
46w1
80b0
33b1
69w½
39b0
68w0
35w0
67b0
76w0
31b0
42w0
62b0
47w0
81b1
66w1
r1
73w0
r0
3w½
11w½
20b½
2b½
4b1
22b1
5w0
68b1
8b1
25b1
12b½
17w0
10w½
32b1
27w1
40b1
15b0
38b0
18w½
19b1
74w1
21w0
16b0
13w1
9w0
64b½
75b1
24b1
86w1
29b½
28b1
30w0
1w0
6b0
67w1
7w0
31w1
69b1
49w1
71w1
84w1
62w1
85b1
70w1
39w½
72w1
83b0
36w1
59b0
34w0
87w½
43w0
57b0
47b0
78w0
80w1
63b1
51b½
26w0
48w1
73b½
41b0
35b0
14w0
45b0
33w0
54b0
37b0
52w0
65b1
42b0
55b1
23w½
76b1
88w1
77b0
82w0
58w1
60b½
50w½
53w0
61w0
66b0
56w½
79b½
46b0
r1
r0
17b½
1b½
22w1
9w½
2w½
12w½
45b1
83w1
4w1
3b½
15w½
21b0
78b1
29w½
11b½
30w1
59w1
64w1
7b½
16w½
26b1
35b1
25w½
18b0
86b½
47w1
6w0
20w0
5b½
38w1
14b0
51b1
10b0
37w½
87b½
52b1
39b1
77w1
34b0
19w0
27b0
74b½
54w½
8w0
49b0
23b0
79w1
33b½
41w0
82b1
28w0
36b1
67b1
66w1
71b0
84b1
68w0
42w½
40b½
43b0
76w½
60w1
85w1
75w½
24w1
70b0
69w0
46w1
56b½
73w½
31w0
48w½
13b0
32w0
72b0
61b½
50b1
62b0
63w0
80b0
88b0
r1
65w1
53b½
57w0
81w1
58b0
r0
21w1
18w1
17b1
5w1
10w0
16b1
29b1
22b1
2b0
15w1
20b½
43w1
11w½
23b1
9b0
6b½
8b½
32b1
19w0
3b0
14w½
27w½
30b½
25w½
38b½
7w0
57b½
28b½
1w0
12b0
86w½
78w½
34w0
54b1
72w½
13w0
26w½
4b0
47b½
75b1
33w½
68w½
59b½
64b1
51w½
83w½
87b½
74w0
63b1
37b½
79b½
39w1
62w1
42b½
80w0
70w0
73b1
49w½
45w0
52w½
85b½
24b1
41b1
71b½
40w½
56w½
58w1
31b0
88w1
66b1
48b0
46b0
35w0
77b½
53w0
67w1
84w0
61w1
r1
55w½
81w1
60b½
76b0
82w0
69b0
36b0
65b0
r0
1b½
3w1
9w1
12b0
11b½
2w½
16w½
7b½
6w½
10b0
17w½
18b1
14b½
34w½
8w½
20w½
23w1
5b1
70b1
13w0
21b½
15b½
31w1
26b½
57w½
27b0
38w½
30w0
19b½
4w0
78b1
45b1
59w½
35w1
83b1
68b1
25b½
71w1
42w0
28w0
22b½
72b1
69w½
74b0
53b1
49b½
47w½
80b½
75w1
32w0
76w1
33b½
86b0
37w0
66b1
52b1
64w½
40b½
84b0
36w0
46w1
54w½
29w0
87w½
43b0
39b1
77b1
48w1
51b0
79w0
81b1
r1
82b½
41w0
24w0
62b0
73b½
56b0
88b0
58b1
55b½
65w½
50w1
63w½
85w0
60w0
67w0
r0
12w½
2b½
3b½
10w½
20b1
4b½
6b1
14w1
9b½
21w½
27b½
1w½
17w0
13b½
30b½
34b0
11w½
7w½
8b½
57b1
19w0
29w½
28b½
43w1
37b1
59b1
42b½
41b1
74w½
32b½
15w½
86w½
51b1
16b½
26w½
18w½
5w0
38b0
56w1
87b½
23w0
25w0
79b½
49w½
33w½
70w1
35b½
84w1
54b0
80w1
22w0
40w1
71w1
64b1
53w1
78w0
36b1
45w½
52w1
76b½
83b0
68b0
47b0
69b0
31b0
62w½
82w0
85b½
77w½
24b0
39w1
73w1
72w0
75b0
r1
60w1
55w½
88w1
81w½
48b0
58w1
63b½
46b0
61b0
67b0
65b0
50b½
r0
10b½
17b½
2w½
1b½
12w½
3w½
34w½
19b½
13w½
7b½
4w½
11b½
74b1
9w½
28w1
16w1
5b½
21b½
30w1
27w½
25b½
86b½
8w½
22b½
6w½
69w1
47w1
32w1
14b0
42w½
29b0
15b0
38w½
20w0
18b½
78b0
33b½
79w½
45b½
83w½
40b1
82b½
57w½
72b½
43b½
26b0
54w½
49b½
85w1
31b½
70b1
23b0
68w½
35w½
87w1
62b1
37w½
24b0
61b½
46w1
64w1
48w1
51w0
59w0
36w½
84b0
71b½
41w0
67b½
88b1
76w½
75w½
56b0
65w½
63b½
80b0
66w½
77b0
39b1
r1
52b½
81b1
53w0
58b½
50w0
73w½
55w0
r0
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
1.5
0

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

PLien

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1
6
5
18
4
16
8
69
21
7
12
10
15
62
2
49
43
9
51
26
3
63
28
50
17
45
25
66
34
11
23
19
38
55
20
41
13
37
22
46
35
48
42
24
61
68
29
32
36
47
58
59
33
65
56
14
71
27
31
64
57
67
40
60
39
54
70
44
72
53
52
30
Le T Phuong Lien
Le Thanh Tu
Phm L T Nguyen
Luong Minh Hue
Dang Bich Ngoc
Huynh M Phuong Dung
Phan Dan Huyen
Ngo Thi Cam Tu
Pham Thi Ngoc Tu
Lug Phuong Hanh
Do T Diem Huong
Do Ngoc My Le
Tran Thi Minh
Nguyen N Thanh Thao
Bui Kim Le
Tran Thi Anh Nga
Bui Thi My Hang
Vang T Thu Hang
Vo Thi Nhiem
Nguyen T Diem Trang
Chau T Ngoc Giao
Nguyen Phuong Thao
Le La Tra My
Nguyen Thanh Ngoc
Trn T T Huong
Nguyen T Diem Huong
Le Thi Minh Tho
Ho Thi Anh Tien
Nguyen Hoang Anh
Le Thanh Huyen
Le P Nguyen Thao
Vo Hong Nhung
Nguyen Thuy Duong
Cao L P Thanh
Nguyen Quynh Anh
Le N Da Hien
Luong Nhat Linh
Mai T K N Diep
Do Thi Thuong
Nguyen N P Khanh
Luu T Bich Chau
Vo Thi Bich Lieu
Le Thi Kim Hien
Nguyen Thi Thu Huyen
Ngo T Thanh Thao
Nguyen Kieu Trinh
Nguyen Hong Minh
Ton Nu Hong An
Tran T Kim Cuong
Hoang Thai Linh
Dang Truong Thi
Do H Minh Tho
Do Vu Thai An
Trg T Thanh Thuy
Ho Thien Thanh
Trn D Hong Lien
Nguyen Thanh Xuan
Bui Phuong Thao
Le Thi Mai Khanh
Hoang Khanh Thu
Ha Ho Ngoc Thanh
Do H Thuy Trang
Ho Thi Minh Hien
Doan Nhu Thao
Le H Bao Duyen
Trn T T Phuong
Le Vu Thy Vuong
Nguyen Thao Han
Nguyen T Bao Tran
Dinh Thu Phuong
Pham T Linh Nhan
Le Phan Quynh
CTH
HNO
CTH
NBI
QDO
HCM
QDO
BDU
HCM
QDO
HCM
BDU
BDI
LAN
BDI
DAN
LAN
HCM
BDI
CTH
BDI
DAN
BDI
BDU
QTR
BTR
CTH
DON
HDU
QDO
CTH
HNO
DON
LAN
HCM
DAN
NBI
LAN
BRV
HCM
BTR
BTR
BTR
BDI
BDU
DAN
NBI
LDO
PYE
LAN
CTH
LDO
LAN
BTR
CTH
HCM
HDU
HNO
THO
THO
QTR
BDU
BRV
LDO
HCM
QTR
PYE
HCM
CTH
BRV
THO
BRV
37b1
42w1
41b½
54w1
40w1
52w1
44w1
33w1
57b1
43b1
48w1
46w1
51b1
26b½
38w1
13w1
7w0
45b1
15w0
62w½
39b1
27w1
64w1
14b1
53b1
9w0
61b1
30b1
70w1
47b1
59b1
55b0
2b0
19w1
56w1
5w½
49b0
1w0
58w0
10b0
71b0
12b0
6b0
60w1
25w0
32b0
65b1
68w1
72w1
11w0
22b1
23w0
69b0
29w0
20b0
50w0
35w1
63b0
67b1
28b0
21w0
31w0
4b0
24b0
3w0
18b0
34b0
8b0
36b0
17w0
16b0
66w0
24w1
29b1
26w1
66b½
25b0
58b1
31b1
20w0
71w1
32w1
50b0
36b1
55w0
41w0
23b1
11b1
68b½
34w1
19b1
5b0
28w1
17b0
3b0
12w1
63w1
70b1
4w1
18w½
9b0
49w0
2w0
51w0
59w1
15b1
69b1
62b1
47w1
60b1
52b1
72w1
57w0
14w½
65w1
1b0
40b1
43w½
6w0
7b0
10w0
13b0
16w0
38b0
56w1
42b0
33b0
48b½
21b0
53w1
8w0
39w½
35b1
44b½
61w0
37w0
64b½
30w1
45w0
67w½
46b0
27b0
22w0
54b0
16b1
21w1
18b1
5w0
36w1
1w0
25w1
14b1
6b0
49b0
38w1
50w½
45b½
39b1
17w½
7w1
64w1
55b0
23w½
44w1
20b1
31w1
54w1
10b½
2b½
15w½
8b0
41b½
11w0
34b1
51b½
56b½
12b0
9w1
3w0
66w½
37b½
13w½
42w½
24b0
59b0
67b0
22b½
46w1
29w1
30b1
61b0
58w0
4b0
60w0
32b1
35w1
71b0
40w1
19w½
69w0
33w1
57b1
63b0
43b0
27w0
48w1
65b0
47b1
62w0
28b0
53b0
26b0
52w0
70w1
72b1
68w0
8w1
55b½
10w1
42b1
17b1
63b1
1b0
21b1
69w0
28w0
27b½
5b0
67w1
37w½
50b½
3b0
13b1
41w1
22w1
68b½
49w1
16w0
7b1
2w½
4w0
23b1
71w1
24w1
52b1
61w½
45w0
60b1
65w0
6w½
58b1
9b0
43w0
62b½
51b0
32w1
47w1
39w1
18w0
66b0
11b½
26w½
53w0
46b0
54b0
35b0
20w0
33b1
59w0
38b1
14w0
56b1
25b0
12w½
57w0
44b1
31b1
15b0
72w1
19w0
48b0
36w1
30w1
64w0
40b0
29b1
34w0
70b0
3b1
5w0
6b1
27w1
28w½
25w1
50w1
9w½
59b1
57b1
51w1
49b1
61b½
34b1
55w0
10w0
11w1
69b½
12b0
58w½
1w0
37b1
4b½
8b0
45b1
17w0
16b0
20b0
62w0
43b0
14b1
42w1
31w1
2b1
66w1
65w1
64b1
63w0
48w½
71b0
60b1
22b½
19b0
54w1
15w½
53b1
67b1
40w0
70w½
56w0
26b½
21w0
52b1
41b0
47b1
23w0
46w1
18b0
38b0
13w0
7w0
29w0
32b1
35w0
44w½
24b0
36b½
39b½
30w1
68w0
33w0
72b0
55w1
20w1
3w½
9b½
10b1
8w½
16b½
7b0
61w1
69w1
28b½
4w0
71w1
2w0
62b1
66b1
17b1
18w½
13b1
11b1
5b½
25b1
12w½
24w½
43w0
19b1
63w0
49w0
48b1
26w0
27w½
45w0
54b1
1b0
6b0
68b½
51w0
65b1
46b0
22w1
53w1
34w0
67w0
50b½
21b0
41w½
57w1
70b1
56b½
30b1
33w1
40b½
58b0
37w0
36w½
64b0
15b0
23b½
52w1
14w1
29b0
42b1
59w½
44b½
72b½
38w0
32w0
60w½
39w½
35b0
31b0
47w0
5b½
8b1
1w½
28w1
55b1
3b½
6w0
17w1
12b½
63b0
21w½
45b0
49b0
27b1
20w1
15w1
9w½
43b½
25w0
50w½
16w½
7w1
18b0
26b½
69b0
10w1
51b1
37b½
46w1
40b1
38b½
67b1
23w½
4w0
2b0
58w½
59b1
66w½
64w1
34b0
61b½
57b1
60b½
68w1
35w½
24b0
71b½
56w1
31w½
52w½
41b½
13w0
54w1
14b1
32b0
65w0
29w½
62w0
36b½
22b0
48w0
19w0
11w0
42w½
70w½
33b0
39b½
72w1
44b0
r0
47b½
r0
6w½
1b½
4b½
2w1
5w½
49w½
63b0
12w½
45w½
41w1
69b½
35w1
50w1
25b1
18b0
16b½
3w1
24w½
17b½
28b0
43b0
8w1
26w1
15b0
51w½
21b½
62w0
29b½
58b1
37w1
71w1
61w½
13b0
20b1
55w0
7b0
38w1
11b0
65b1
33w0
10b0
32w1
57w1
9b½
19b½
27w½
66w½
48b0
59w0
72b1
34w0
36b1
46b1
22w0
39w1
52b1
23b0
68b½
44w1
40w1
42b0
54b0
64b0
70b0
56b0
67w1
60w1
31b0
47w0
r0
14w0
r0
4b½
63w1
43w½
49b1
1w½
55b1
13w1
3b½
34b1
24b1
15w½
23w½
12b½
9w½
28w1
18w0
5b½
62b½
29w1
48w1
69w½
6b0
2b0
58w1
33b1
11w1
66b1
25w0
21w0
45b0
10b½
41b½
27b1
16w0
61b1
19w½
8b0
71w1
68w½
65b1
64w1
26b0
56w½
7w0
20w0
22b½
51b0
54w1
67b1
39w1
50b0
31w1
17w0
46w0
42b½
44w1
37b0
38w0
59b0
35b0
52w1
36w0
70w1
72w1
47b0
32b0
40b0
14b0
60b0
r0
57b0
r0
18w½
16b½
2b½
1b½
43b1
6w½
55b1
23b1
63w1
45w1
62b½
25b1
3w½
12w½
5w½
9b½
4w0
49w½
20b1
17b½
15b½
21b0
24w1
34w½
26w½
7b0
10w0
32w1
50b½
41w1
69w0
59w1
22w½
8w0
51w0
11b0
68w½
35b½
38b½
58w½
37w½
29b1
27b1
28b0
33b1
13b½
48w0
66b0
64b1
31b1
46b½
19b0
61w0
44b1
40w1
71b1
14w0
42w0
47w0
36w0
70b1
72b1
56b0
54b1
52w1
60w0
57w0
65w0
67w0
r0
39b0
r0
7b1
4w1
21w1
16w½
6b0
18b½
43w1
2w1
5b0
1w0
45w1
28w1
63b1
3b1
69b0
17w½
8b0
51b½
9w½
55w1
62w0
15w0
10b0
11b½
49b½
12b0
68b1
14b1
19w½
50w½
61b1
34b½
24b1
26b0
37b½
56w1
48b½
20w½
35w½
59b1
22b½
13w½
58b1
38w0
23w0
25w0
60b1
57w1
47w½
36b½
42w0
46w0
65b½
33w½
41b0
66w0
40b½
67b½
64w½
31b½
32b0
27w½
71w½
29w0
54w1
39b0
72w0
52b½
70b1
r0
44w½
r0
9
8.5
8
8
7.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2.5
2
2
0
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Da Nang, 2. Quan Doi, 3. Ho Chi Minh city
1. Ho Chi Minh city, 2. Can Tho, 3. Quan Doi
1. Ho Chi Minh, 2. Quan Doi, 3. Can Tho