GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC LẦN VIII - 2003
8th NATIONAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIP

Giải được tổ chức từ 14 đến 17 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM.

The championship was held from May 14 to 17 at The First Hotel - TanBinh - Ho Chi Minh City.

rapid8

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC - FINAL RANKING

NỮ - WOMEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
9
10
5
12
11
3
7
8
13
21
1
32
6
17
15
26
34
4
35
31
14
33
20
16
27
28
19
18
29
23
24
30
22
36
25
Le K Thien Kim
Hoang T Bao Tram
Luong Minh Hue
Le T Phuong Lien
Phm L T Nguyen
Nguyen Ngan Binh
Vo Hong Phuong
Lug Phuong Hanh
Dang Bich Ngoc
Chau T Ngoc Giao
Do Ngoc My Le
Ng Thi Thanh An
Pham Bich Ngoc
Bui Kim Le
Bui Thi Mai Tram
Vang T Thu Hang
Hoang Thi Ut
Le Thi Minh Tho
Ng Thi Thuan Hoa
Trn N Nhu Thao
Le La Tra My
Ngo Thi Cam Tu
Do Thi Diem Thuy
Vo T Phuong Nghi
Ng Thanh Ngoc
Do T Diem Huong
Le Thanh Huyen
Mai Thanh Huong
Ho Thi Anh Tien
Ng Thi Thu Huyen
Ng N P Khanh
Nguyen Thao Han
Trn D Hong Lien
Ng Thuy Duong
Do H Thuy Trang
Le H Bao Duyen
HCM
TTH
NBI
CTH
CTH
TTH
CTH
QDO
QDO
BDI
BDU
HCM
KGI
BDI
DTH
HCM
BNI
CTH
TTH
DON
BDI
BDU
HC2
HC2
BDU
HCM
QDO
HC2
DON
BDI
HCM
HC2
HCM
DON
BDU
HC2
20w1
27b½
28w1
23b1
30w1
29b1
21b1
25b1
26w1
31b1
3w0
19b1
14b1
24w1
35b½
33b1
8b0
16b½
22w1
17w½
13w0
32w0
15w0
2b0
34w½
9w½
10b0
1w0
36w1
11w0
5w0
6b0
12b0
4b0
18b0
7w0
11b1
35w1
3b0
12w½
5b½
2w0
10w1
18w1
1b0
4w0
28b1
8w1
16w1
15b1
27w½
6w0
19w1
14w½
13b1
9b0
22b1
34b½
24b1
29w1
32b0
17b½
21w0
26b0
7b0
20b0
30b1
33w0
23w0
31w0
25w1
36b0
32w0
12b1
36w1
7w½
9w0
21b½
6b1
5b½
34w1
23b1
11w½
4b1
2b1
3w0
31b1
27b½
18b1
8b0
1w0
22w1
17w0
16w1
20w1
33b0
14b0
15w½
19b1
28w0
26w0
24w0
13w0
29b1
25b1
35b0
10b0
30w0
9b1
2w0
4w½
13b1
21b1
33w0
7w1
3b0
17b0
5w0
12w0
32w½
1b½
26b1
8w1
35w1
6w0
23w1
10b½
15b0
24b1
27b1
11b1
30w1
36w1
14w0
18w1
25b1
28b0
22b1
34b0
31w0
20b0
29w0
16b0
19w0
17w1
14b1
7b½
33b1
13w1
27w1
32b1
10w½
28w1
12b0
18b1
6b1
3w0
1w0
2b0
4b1
34b1
26w0
15w0
16w½
20w0
9w0
5w0
31b1
35b½
11b0
8b0
29w0
21w0
19b1
36b1
30b0
24w1
25w1
23w0
22b0
5b1
15w1
26b1
2w0
32b½
14b0
1w0
33w1
20b1
29b1
4w1
3b1
12w½
17b1
6w0
9b0
10w0
28b1
21b0
23b0
16b0
11w1
7b0
8w0
31w1
30b1
34w0
24b1
25b1
13w0
35w1
19w0
27w0
36b1
22w0
18w0
1b1
3w1
14w0
8b½
7w½
4b½
9b0
12b½
5w½
26w1
15b1
2w0
6b1
32w0
33b1
21w0
13b0
20w1
11w½
36w1
28w1
10b1
17w0
34b0
23b1
19w0
31b0
27b1
29w½
18b½
16w0
25w1
22b½
30w½
35b0
24b0
3w½
1b½
17b1
14w1
16b1
23w1
2b½
21w1
32b1
6w0
7b0
9w½
8w0
13b1
10w0
34w1
4w1
15b0
26b0
20b1
19b0
5b0
22w½
35w0
12w0
29b1
25w1
31w1
30b1
27w0
11b0
36b0
18w0
33b½
24w1
28b0
8b1
7w1
32w1
3b½
1w1
19b1
5w½
9b0
2w0
35b1
6w0
12b0
10b0
21b1
34b1
14b½
16b1
17w0
31w½
13w0
4b½
15w½
27b½
18b1
26w0
33w½
22b1
11w0
20w0
25b1
24w1
23b0
36b1
28w0
30w0
29w0
12w1
5b½
1b1
9w½
2b0
15w1
8w0
6b1
3b1
32b1
26b1
10w0
13w0
7w0
14w1
11b0
21w0
19w1
30b1
33b1
25w1
17b0
35w0
16w1
20b0
18w0
23w1
34b0
27b1
36w1
28b0
22w1
4w0
24b0
29b0
31b0
10b0
8b1
2w1
1w1
6w1
7b1
13b½
11w0
9w0
3w½
17w1
5b0
20b1
12b0
21b0
28w1
14b1
35b½
29w1
34w½
30w1
26w0
23b1
32w0
25b1
22b1
15b0
36w1
24w0
4b0
33w0
18b1
31b0
27w0
19b0
16w0
8.5
8.5
8
7.5
7.5
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
2
0

NAM - MEN

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1
18
22
16
10
4
3
32
8
2
42
7
13
11
5
17
39
21
36
28
12
35
6
34
33
41
9
19
43
40
20
44
27
14
38
37
29
15
26
23
31
24
25
30
Dao Thien Hai
Pham Chuong
Nguyen Duc Hoa
Hoang Nam Thang
Le Quang Liem
Ng N Truong Son
Pham Minh Hoang
Ng T Quang Minh
Duong The Anh
Nguyen Anh Dung
Tran Anh Tri
To Quoc Khanh
Vo Thanh Phong
Tran Quoc Dung
Ngo Ngoc Quang
Ng H Minh Huy
Pham Duc Thang
Le Quang Long
Tran Thanh Tu
Nguyen Van Huy
Vo Dai Hoai Duc
Tran The Tam
Nguyen Thai Binh
Vo Thanh Ninh
Nguyen Hoai Nam
Ng Mai Duc Tri
Ng Hoang Tuan
Ng Thanh Phuc
Phan Anh Tuan
Le Hien Thuc
Ng Ngoc Phung
Ng Thien Viet
Vo Minh Hoang
Ng Huu Duc Luan
Ng Minh Thang
Huynh Vinh Thang
Bui Dac Khuong
Bao Quang
Nguyen Minh Hung
Ng Khuong Duy
Dang Duy Linh
Hh L Binh Nguyen
Pham Duc Tri
Pham Minh Khoa
DTH
HCM
CTH
DAN
HCM
KGI
HCM
QDO
DTH
QNI
DAN
QDO
DAN
DTH
HCM
DTH
KGI
HCM
DTH
BNI
HCM
DAN
CTH
KGI
QDO
HC2
QDO
HCM
QDO
HC2
HCM
DAN
CTH
DON
NBI
BDU
BDU
DAN
BDU
DON
DAN
HC2
HC2
DON
23b1
40w1
44w0
38w½
32w1
26w1
25b1
10b0
30w1
24w1
20b1
29b1
35b½
33b1
27b½
39b1
17w0
43b1
14b½
6b½
34w0
13w½
28w½
12b1
11w0
19w0
31b1
41b1
21w0
18b0
42w0
22b1
5w½
36w½
16b½
15w0
7w0
37b1
4b0
1w0
9w0
2b0
3w0
8b0
11w1
7b0
32b1
36b1
42b½
19b0
17w0
22w0
21b0
15b1
10w½
18w1
27w1
1b0
35w1
3b1
25w1
8w1
16w0
14w1
38b1
5b0
44b1
9b0
23w1
26b1
34w1
4w1
30b1
29w1
31b1
6w0
13b0
28b0
12w0
24b1
40b0
2w0
41w0
33b0
20w0
37w0
39b0
43w0
9b1
44w1
3w0
13w½
28w½
33w1
22b1
26w1
34b1
19w1
6b1
17b1
16b½
37w1
21w1
7w0
12b1
5b0
27b1
10b½
39w0
38w0
42w0
8w0
4b0
15w0
1w0
2b0
14w0
20b1
40w0
18b0
36w0
43b1
35b1
11b0
24w1
41b1
32b0
30w1
25b½
29b0
31w½
23b0
2w½
11b1
34b½
8b1
21b1
17b0
42b0
44b1
16w0
1b½
3w1
5w½
28w0
18w0
7b½
4w1
15b0
10w0
40b1
13b1
33b½
24b1
38b0
22w½
12w½
25b1
19b1
9w0
29w1
36w0
14b0
32w0
31b½
20w1
6w1
23w1
43b0
39w1
30w1
37b0
27w½
35w0
41w0
26b0
7b1
10b1
33w1
5w1
18w0
14w1
37w1
8w1
32b0
42w½
2b½
1w0
40b1
39b0
16b0
9b½
11w1
41b1
38w1
15w0
35w1
12b0
34w½
6b½
22b0
21w0
17w½
43w0
19b1
13w0
44w1
20b0
26w1
4b0
36b0
3b0
25w1
28b1
27b0
31w0
23b1
30b½
29b0
24w½
15w1
2w½
38b1
42b0
13b1
28b1
32w1
3b0
31w1
18b½
16w1
9b1
10w0
40w0
43w1
36w1
21b1
39w0
17b0
4w0
14b1
33w0
29b1
19w0
35b1
27w0
7w0
34b1
5b0
11b1
37b1
30w1
41b1
12w0
22w0
20w0
6w0
1b0
23w1
26b0
8b0
25w1
24b0
44b0
42b1
17w½
12b1
9w1
3w1
15b1
10b0
13w½
27b0
7w1
1w0
2b0
32b½
38b1
39b1
18b½
5w0
40b1
6w½
19b0
22w0
30b1
36b½
26b1
14w1
24b1
16b0
28w1
20w0
21w0
43b1
31b1
8w1
33b0
11w0
29w½
37b½
4w0
34w0
25b1
44w0
41w0
23w0
35w0
10w1
5b1
19w1
17b1
1b0
2w1
27w1
6b1
33w1
4b0
7b½
42w½
9w1
41w1
18w0
16w0
20b1
12w½
15b1
43w1
21b½
37w1
32w0
29w1
8b0
11b0
13b0
22b0
28b0
44b0
39w0
40w1
3b0
38w1
14b0
35b0
34b0
36w0
31b1
24w1
26w0
23b0
30b½
25w½
16b½
4w1
2b1
1w½
17w1
18b0
36b1
21w1
19b1
22w0
5w0
39b½
15w1
27b1
42b1
10b0
7w½
32b0
3w0
12b0
28w1
9b½
33b1
20b1
6w0
23w½
35w½
8w0
37w1
26w1
34w0
38b1
11w0
25b1
44w0
43b0
30w1
13b0
40b0
41b½
24b1
31w0
14w0
29b0
18w½
1b½
16w1
22b0
4b½
10w½
2w1
5b1
44w1
3b0
39b½
13w1
7b0
34w1
32w0
12w0
42w½
36w1
21b0
20w1
17b1
19w1
14w1
11b0
29b1
31b1
27w1
35b0
15b1
23b1
28b0
8b0
9b0
6b0
30b1
25w1
33w0
43w0
24w1
40w0
41w0
26b0
37b0
38w0
22b½
32b½
1w½
3w1
7w1
5w1
16b0
18w½
12b1
39w1
11w½
10b0
6w1
42b½
4b0
40b1
2b0
34b½
9w1
44b1
8w0
43b1
13b0
21w½
26w1
14b1
36b0
15w1
35w0
17w0
30w1
28w0
24w1
41w0
25b1
31w1
23b1
19b0
33b0
29w0
37b0
27b0
38w0
20b0
9
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3
1.5
1
1

XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI - TEAM RESULT:
Nam - Men: 1. HCM, 2. Đồng Tháp, 3. Đà Nẵng
Nữ - Women: 1. Cần Thơ, 2. Thừa Thiên - Huế, 3. HCM