GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC LẦN VI - 2001
6th NATIONAL RAPID CHESS CHAMPIONSHIP

rapid12bTham dự giải có 54 VĐV nam và 50 nữ. Giải diễn ra từ 14 đến 17 tháng 5 tại Khách sạn Đệ Nhất - Tân Bình - TP.HCM

The championship was held from May 14 to 17 at The First Hotel - Tan Binh - Ho Chi Minh City, 54 men and 50 women players.

KẾT QUẢ ÐỒNG ÐỘI - TEAM
Nam - Men: 1. Ðà Nẵng, 2. Hà Nội, 3.TP.HCM, 4.Ðồng Nai, 5.Cần Thơ, 6.Kiên Giang
Nữ - Women: 1. TP.HCM. 2. Cần Thơ, 3. Hải Phòng, 4.Tân Bình, 5. Bình Ðịnh, 6. Bình Dương

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ - WOMEN INDIVIDUAL

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
12
3
1
4
6
11
13
9
36
2
18
19
7
8
26
10
24
5
15
14
29
20
32
37
16
39
46
21
23
38
25
22
17
45
47
42
30
33
49
27
35
44
28
43
48
40
50
41
31
34
Hoang T Bao Tram
Ng Thi Thanh An
Le K Thien Kim
Vo Hong Phuong
Chau T Ngoc Giao
Bui Kim Le
Luong Minh Hue
Nguyen Ngan Binh
Ng Thi Kim Ngan
Ng Thi Tuong Van
Pham Bich Ngoc
Nguyen Thu Trang
Tran T Kim Loan
Hog My Thu Giang
Pham Thi Nu
Phm L T Nguyen
Hh M Phuong Dung
Mai Thanh Huong
Le Thanh Tu
Le Thi Minh Tho
Hoang T Hai Binh
Ngo Thi Cam Tu
Vang T Thu Hang
Vo T Phuong Nghi
Ng Thi Kim Thuy
Vo Thi Nhiem
Trn N Nhu Thao
Do Ngoc My Le
Do Thi Thuong
Ng Thanh Ngoc
Tran Thi Minh
Luong Nhat Linh
Nguyen Quynh Anh
Ng N Thanh Thao
Ng P Ngoc Thien
Phm Q Rang Son
Mai T K N Diep
Do T Diem Huong
Pham Thi Ngoc Tu
Le P Nguyen Thao
Ng Thanh Tra My
Nguyen Le Thanh
Ng Thi Hong Anh
Cao L P Thanh
Ho Thi Anh Tien
Le Vu Ha Phuong
Nguyen Hai Yen
Le Phan Quynh
Ng Thuy Duong
Dinh T Quynh Mai
TTH
HCM
HCM
CTH
BDI
DTH
NBI
TTH
HC2
DTH
KGI
HPH
HPH
DON
HPH
CTH
HCM
HC2
HNO
CTH
BDI
BDU
HCM
HC2
BDU
BDI
DON
BDU
BRV
BDU
BDI
NBI
HCM
LAN
HC2
DON
LAN
HCM
HCM
CTH
HC2
BDU
KGI
LAN
DON
HC2
HNO
BRV
DON
BRV
37b0
28w1
26w1
29b1
31b1
36w0
38w1
34w1
11b1
27b½
43b½
44w0
32w1
33b1
1b0
35b1
49b½
30w1
40w1
39b1
4w0
45b1
7b0
12w1
41b1
14w0
21b½
46w½
48w1
13b0
50w1
47b1
42w0
20w0
22w0
17b1
5b0
8w0
24w½
2w½
10w0
19b1
3b0
18w½
23b0
15b0
25b0
16w0
6w0
9b0
35w1
16b1
14b1
15w½
23w1
46b1
42b1
36b0
9w1
43w1
49w1
38b½
22b1
25w1
39w1
37w1
27w1
20b1
4b½
1w0
40b1
5w0
47w1
10b0
3w0
26b0
11w0
44b1
6b0
19w½
8b0
7w0
34b1
30b½
32b0
13w0
45w½
50b1
18b0
24b0
12b0
21w0
41w1
2b0
31w1
29w0
33w0
28b0
48b0
17w0
28b1
10w1
8w0
21b1
7b0
26w0
2w½
24w1
5b1
13b½
15b1
43w1
6w1
1b1
11b1
3b0
9b0
36w0
18w0
29b0
14w1
33b0
16w1
22w1
32b0
50w1
27b1
4w0
42w0
45b0
48w1
37b0
44w1
38w1
35b1
23b1
49b0
20w1
30w1
46w0
47w0
17b0
12w0
19b0
25b0
31b1
39b0
34w½
40w0
41b½
33w1
8b1
18b1
13w0
29w1
40b1
4b1
42b½
7w0
25w0
1w0
46b1
36b1
3w0
5w1
32w½
15w1
26b0
24b0
49w1
6b0
39w0
10b½
17w½
28w1
20b1
19w0
45b0
47b0
34b1
2b1
44w1
37b½
21w1
23w1
9w½
41w1
12b0
14b0
48b1
50b1
22b0
16b0
31w0
27w0
11w0
35w0
30b0
43b1
38w0
25b1
7w1
36w1
19b1
13b½
22w½
6w½
37w½
1b0
29b1
32b0
4w0
3b0
26b0
8w1
24b1
10w0
42w1
47w1
33b½
2w0
35b1
18w1
9b½
39b0
16w1
38b1
30w0
40w1
46w0
12w0
11b½
45w0
17b1
15b0
5b0
21b1
14w½
27b0
49w1
20w0
31w0
48w1
41b0
28b0
23b0
34w1
43w1
44b1
50b0
3w1
12b0
13b1
32w1
45w1
39w1
1w0
10b1
25w0
37w0
27w1
42b1
26w1
5w1
7b0
9w0
14b1
8b0
30b½
24w0
20b0
29w1
4b0
2b1
23w½
11b0
17w½
31b1
16b½
35w1
36b1
33w1
46b½
6b0
28w1
19w0
15w½
22b0
41w1
18b0
38b0
50w1
47b0
34w1
40b1
48w0
44b0
49b0
21w0
43b0
7b1
1b½
3w½
6b½
4w½
32b0
26b0
25w1
15b1
39b1
24b0
22w½
12w0
37b½
13w1
45b1
18w1
46w1
36w0
27b1
31w1
47b0
11w1
8w½
33b1
2w0
5b0
42w1
38w1
23b0
9b0
19b½
30w½
10w0
20w1
21b0
17b½
16w0
28b1
14w0
34b1
48b1
49w0
50b1
44w0
41b1
43w0
40w0
29b0
35w0
1w1
6w½
12b0
26w1
3b½
49b1
22b1
7w1
17w1
47w1
23w1
25b½
9b0
32w1
4b0
5w0
37b1
10b1
20b1
21w½
30b1
15w0
8b0
24w0
45w1
44b1
33w1
14b½
18b0
43b0
19w½
13w0
36b0
16b0
2b0
27w1
29w0
46b0
11w0
42b0
31w1
39w0
40b1
38w1
34w½
28w0
41b1
50w0
35b0
48b½
4b1
9w1
24w1
12w0
8w½
37w1
36w0
3b0
13b1
26b0
10w½
16w1
5b1
6b½
2w1
18b½
1b0
7w0
46w1
47b1
21b1
42w1
25w1
11b0
19b0
22w1
15b0
29w0
30w1
50w1
32b0
39b0
49w1
43w½
14w0
20b0
23b0
48w1
17b0
44w0
28b0
27b1
35w1
45b½
33b0
34b1
38b0
31b1
41w0
40w0
9w1
26b1
7b1
8b1
36b1
24b1
29b1
12b0
6w0
15w1
16b1
32w1
1w0
4w0
3w0
39w1
11w0
14b1
2b0
5w0
13w0
44b1
19b0
23w0
18w0
10b0
28w1
43b1
37b1
49b1
17w½
45w1
25b½
22b0
30b0
33w1
47w1
42b0
38w0
50b1
40w½
20w0
46b0
21w0
41w1
35b½
27w0
48b0
34w0
31b1
6b½
4w½
19w1
3b½
12w½
7w1
10w1
26w1
23b1
5b1
8w1
1b0
11b0
18b0
9b0
13b0
21b½
2w0
22w1
32b1
17b1
25w1
14w0
28b1
42b1
46w½
39b½
24w½
36w0
30w1
20b0
15b0
29w0
44w1
43w1
16w0
38b0
41b1
34b1
40b1
48w1
45b0
37w0
47b0
35b0
27w0
31w1
33w0
50b0
49w0
9.5
8.5
8.5
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
6.5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3
2.5
2
2

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM - MEN INDIVIDUAL

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
7
10
3
12
1
48
6
8
2
18
31
41
19
13
17
11
4
42
5
52
39
51
24
9
16
15
35
27
28
29
38
36
30
23
50
20
14
37
43
22
21
40
32
53
26
49
45
44
47
54
46
33
34
25
Nguyen Thanh Son
Hoang Nam Thang
Bui Vinh
Bao Quang
Dao Thien Hai
Phan Dang Trieu
To Quoc Khanh
Le Dinh Tuan
Nguyen Anh Dung
Ng N Truong Son
Ng Huu Duc Luan
Nguyen Giang Son
Tran The Tam
Hoang Canh Huan
Nguyen Si Hung
Nguyen Vu Son
Pham Minh Hoang
Pham Duc Thang
Nguyen Thai Binh
Nguyen Xuan Vinh
Ng Thanh Phuc
Tran Duc Tu
Pham Chuong
Vo Thanh Phong
Ha Xuan Binh
Ng Thien Viet
Bui Ngoc
Ng Hoang Hiep
Chau Quoc Hieu
Tong Thai Hung
Ng Ngoc Phung
Ly Hong Nguyen
Le Quang Liem
Ng Hoang Chinh
Ton T Nhu Tung
Ng Phuoc Toan
Vo Minh Hoang
Vo Khac Ninh
Ng Minh Thang
Nguyen Chi Binh
Bach Ngoc Quy An
Cao Son
Chris Morrison
Pham Minh Duc
Tran Minh Duc
Ng Thi Kim Trung
Ng Hoang Tien
Nguyen Van Thanh
Ng Mai Duc Tri
Ng Trung Kien
Ngo Trung Tin
Vo Quan Ha
Dang The Nam
Ng Khuong Duy
TTH
DAN
HNO
DAN
DTH
CTH
QDO
HCM
QNI
KGI
DON
HNO
DAN
DAN
BRV
BDI
HCM
KGI
CTH
DON
HCM
DON
HCM
DAN
TTH
DAN
HNO
BP
LDO
HCM
BRV
BP
HCM
BDI
HC2
CTH
CTH
KGI
NBI
BDU
LDO
LDO
BP
HNA
BRV
BDU
DON
BDI
HC2
HC2
LAN
HC2
HNO
DON
34b1
37w1
30b½
39w1
28b1
21w1
33w1
35w½
29w1
45w1
4b0
14b0
46b1
40b1
44b1
38b1
31w1
15w1
32b0
25w1
12b0
24b1
51w0
36b1
43w1
42b0
8b½
54b½
1w0
2b0
11w0
9w0
3w½
50b1
23w0
47w1
41w1
10b0
16b0
49w1
48b0
13w0
5w1
26b0
53w1
22b0
18b0
17w0
20b0
27w½
19w0
6b0
7w0
52b0
22w1
23b1
54w1
42b0
18w1
13b½
20b1
27b1
17b0
1b0
46w0
24w1
4w1
48w½
2w1
32w1
19b0
12w1
38w0
16w1
15b0
14w1
41b0
26w½
52b0
39w1
30w½
8w0
45b1
44w1
5b1
53b1
35b½
10w0
37b0
6w0
51b0
50w1
25b1
7b0
40w½
21b½
11b0
36w0
9b½
34w1
28w0
29b0
33b1
3b0
31b1
47w0
49b0
43w0
42w1
51w1
26b1
32w1
17b1
9w0
19w0
13w1
30w1
38w1
44b1
22b1
6b1
8b0
1w0
52w1
29w1
7b0
54b1
11b0
25w1
10b0
45w0
48b1
37w0
36b1
14b0
40b1
49w1
4b0
18b0
15w0
2b0
46b1
33w1
43b0
35w1
16b1
20w1
41w0
47b0
27w0
12b0
34b1
3w0
28b0
24b1
31w0
21w1
5w0
23w0
50b0
53w0
39b0
19b½
1b0
11w½
41b0
10w1
29b½
37b0
9b1
23b1
51b½
49w1
12w1
7w½
42w1
47b1
3b½
28b1
13b0
36w1
15b1
20w1
18w½
40w1
8w0
38b½
52w0
53w1
26w1
4w0
48w½
16w½
5b0
46w1
2w0
32b0
39b0
43b1
6w1
14w0
45b1
54w1
24b0
50w1
35b0
27b0
31b0
22w0
33b1
17w0
21b0
30b0
44w0
25b1
34w0
1w1
41w1
17b½
35w1
7b0
28w1
51w1
2w½
8b½
9w1
5w1
10b0
11b1
27b1
3w½
19w0
37w1
23w1
31b0
14w1
22b1
6b0
46b1
18b0
29w1
32b1
12b0
13w0
48b0
16b0
21w1
49b½
47w½
42b0
34b1
45w1
52b0
4b0
26b1
39w0
38b0
54w1
15w0
44w1
43w0
36w½
20b0
53b0
30b½
40b0
24w0
25w1
50w0
33b0
4b1
3b1
10w0
43b1
52w1
15b1
39b½
19b½
18w1
2b0
41b1
31w0
8w½
11w½
14b0
13b½
7w0
37b½
28w1
1b0
6w½
27w0
53b1
30w0
47b1
48w0
20w1
51b1
5b0
40w1
23b0
26w1
9b1
38w1
22w0
35b0
17w1
42w½
12w0
50b1
32w1
29b0
21b0
24w0
36b0
33w0
34w½
46w0
16w0
25w1
44b1
49b1
45b½
54b0
10b0
7w1
27b1
8b0
19b1
4w1
30w1
12w1
11b½
42b1
14w1
23w1
1w0
52b1
37w1
2w½
48b0
18w0
24b1
13w0
16b1
29w1
5w0
38b1
39w0
35b½
15w½
3w0
47w1
51b0
9w0
21w0
6b0
41b0
20b1
50w0
31b0
17b0
22b1
43w0
36b1
49w1
46b1
33b1
45w1
40b0
26b0
25b1
28b0
34b1
32w0
53w0
54w0
44w0
31w1
2b0
6w1
52w1
8w0
18b0
3b0
1b1
10w1
48w1
7b0
43b½
13b½
19w½
39b1
5b0
14b1
21b1
11w1
12b0
17w0
15b0
50b1
35w1
30b1
51w1
9b0
37b0
23b0
36w1
53b1
29b0
16w0
28w1
24w0
44b0
4w0
27w1
41w½
32b0
42w0
47b1
22w1
38w0
54b0
25w½
46w½
20w1
40w0
26w1
45b½
34b1
33w0
49b½
8b1
13w½
19b1
4b1
2b½
5w½
43w1
7w0
1w½
17b1
9w1
37w1
3w0
10b½
18w0
39w0
12w0
14w1
48b½
23w1
11b1
21w1
32w1
31b0
15w1
16b0
54w1
30w0
50w1
38b1
29w0
33b1
27b1
52b0
28b0
34w1
42b0
41b0
6b0
53w0
51b0
44w1
24b0
22b1
49w0
26b1
25b1
40b0
46b1
35b0
47w0
36w0
20b0
45w0
2w½
18b½
8w1
1w1
12b0
16w1
42b1
3b0
7b½
10w½
13b½
4b½
39b1
31w½
5b0
43b1
41w½
6w0
17w1
24b0
19w0
30b½
52w1
37w1
48b0
40w1
29b1
32b1
14b1
35w0
54b1
47w1
51w½
53w1
49w1
21b1
28w0
9b0
11w0
44b1
20w0
15b0
27w0
23b0
34b½
50b0
33w1
22w0
36b0
38w0
25b0
45b0
26w½
46w1
3w½
5w1
7b½
2b1
13w1
19b1
18w1
31w½
12w0
6b0
8b½
9w1
48w0
1b0
15w1
24w1
35b1
16b1
10b0
30w1
28b½
23w1
11b0
41b0
42w0
17b0
4w0
43w1
39w½
37b1
45w1
40b1
52b0
51b0
53b1
32w1
22b½
29w0
27b0
14w½
33b1
36w0
20b0
50w0
25w1
54w1
38b0
47b1
44w0
49b0
34w1
21w0
46b0
26b0
8.5
8
8
8
7.5
7.5
7.5
7
7
7
7
7
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
2
1.5