Những ván cờ lịch sử Việt Nam (P4)

Những cuộc đối đầu Việt Nam - Trung Quốc luôn là tâm điểm theo dõi sự chú ý của khách mộ điệu. Với những tài năng của thế hệ ngày nay như Vũ Quân, Thành Bảo, Hoàng Lâm, Lan Hương... Việt Nam đã không ít lần giành thắng lợi trước các danh thủ Trung Quốc ở các giải quốc tế. Chúng ta cùng nhìn lại thế hệ ngày xưa xem các bậc đàn anh đã đối phó với đại kình địch phương Bắc như thế nào...

Nguyễn Tấn Thọ Tiên Hòa Dương Quan Lân (chơi năm 1966 tại Hà Nội)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09NGUYEN%20TAN%20THO%20(hoa)(vs)DUONG%20QUAN%20LAN%20(TQ)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09NGUYEN%20TAN%20THO%20(hoa)%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09DUONG%20QUAN%20LAN%20(TQ)%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0901-09-2014%0A%2F*%20NCC3%20-1995%20-%20TRANG%2018%20(1966)%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B9%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%20%206.%20R9%2B1%20%20%20P1%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R2%2B6%20%20%20P1%2B1%20%20%20%20%20%20%208.%20P9%2B1%20%20%20R1%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20E3%2B1%20%20%20H3%2B4%20%20%20%20%20%2010.%20R9.7%20%20%20C8-1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C8-2%20%20%20R1.4%20%20%20%20%20%2012.%20A6%2B5%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20C5.6%20%20%20C8.3%20%20%20%20%20%2014.%20R2%2B3%20%20%20H7-8%20%20%20%0A%20%20%2015.%20E7%2B5%20%20%20C2%2B5%20%20%20%20%20%2016.%20E1-3%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2017.%20R7%2B2%20%20%20R4%2B2%20%20%20%20%20%2018.%20R7%2B5%20%20%20R4-1%20%20%20%0A%20%20%2019.%20R7-6%20%20%20C2-5%20%20%20%20%20%2020.%20R7.6%20%20%20R4%2B1%20%20%20%0A%20%20%2021.%20A5%2B6%20%20%20C2%2B5%20%20%20%20%20%2022.%20H9%2B8%20%20%20H4%2B3%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C8.9%20%20%20H8%2B6%20%20%20%20%20%2024.%20C9%2B6%20%20%20H6%2B8%20%20%20%0A%20%20%2025.%20C9.3%20%20%20H8%2B9%20%20%20%20%20%2026.%20C3%2B2%20%20%20H9%2B8%20%20%20%0A%20%20%2027.%20A4%2B5%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%2028.%20C3.4%20%20%20C2%2B2%20%20%20%0A%20%20%2029.%20C4-5%20%20%20H3-2%20%20%20%20%20%2030.%20H8%2B6%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2031.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2032.%20H6%2B4%20%20%20H2-4%20%20%20%0A%20%20%2033.%20H4%2B3%20%20%20K5.6%20%20%20%20%20%2034.%20H%2B-2%20%20%20C2-6%20%20%20%0A%20%20%2035.%20H2%2B3%20%20%20C2%2B2%20%20%20%20%20%2036.%20H%2B-2%20%20%20K6.5%20%20%20%0A%20%20%2037.%20C4%2B3%20%20%20P9%2B1%20%20%20%20%20%2038.%20K5.4%20%20%20A5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2039.%20C4.5%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2040.%20P1%2B1%20%20%20P9%2B1%20%20%20%0A%20%20%2041.%20H2-1%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%2042.%20H1-2%20%20%20C2.7%20%20%20%0A%20%20%2043.%20H3-2%20%20%20C7.1%20%20%20%20%20%2044.%20H%2B%2B4%20%20%20H4%2B2%20%20%20%0A%20%20%2045.%20H2%2B1%20%20%20H8-6%20%20%20%20%20%2046.%20C5.2%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2047.%20C2-2%20%20%20H6-7%20%20%20%20%20%2048.%20P3%2B1%20%20%20E5%2B7%20%20%20%0A%20%20%2049.%20H4%2B3%20%20%20H2-4%20%20%20%20%20%2050.%20C2-1%20%20%20C1-2%20%20%20%0A%20%20%2051.%20H1%2B3%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2052.%20E3%2B5%20%20%20E3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2053.%20H%2B-5%20%20%20%20%7DEND%0A{/iframe} nttho

Ván này nằm trong cuộc thi đấu hữu nghị Việt- Trung năm 1966, ngoài Nguyễn Tấn Thọ ( ngồi đeo kính ) ra Việt Nam có Trương Trọng Bảo cũng hòa được 1 ván trước ĐCĐS Hồ Vinh Hoa.


Diệp Khai Nguyên Tiên Hòa Hồ Vinh Hoa (chơi năm 1993)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FFORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09DIEP%20KHAI%20NGUYEN%20(hoa)(vs)HO%20VINH%20HOA%20(TQ)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09DIEP%20KHAI%20NGUYEN%20(hoa)%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09HO%20VINH%20HOA%20(TQ)%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0901-09-2014%0A%2F*%20NCC3-1995%20TG%2019%20B%C2%A8ng%20c%C3%A8c%201993%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20C8.6%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%204.%20C8.6%20%20%20R1.2%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B7%20%20%20C2.1%20%20%20%20%20%20%206.%20P7%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20H7%2B6%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%20%208.%20R2%2B6%20%20%20A6%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20R2.3%20%20%20R9.7%20%20%20%20%20%2010.%20H6%2B5%20%20%20H3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C5%2B4%20%20%20R2%2B6%20%20%20%20%20%2012.%20E7%2B5%20%20%20R2.4%20%20%20%0A%20%20%2013.%20A6%2B5%20%20%20R4-3%20%20%20%20%20%2014.%20P5%2B1%20%20%20C6%2B3%20%20%20%0A%20%20%2015.%20P5%2B1%20%20%20C6.5%20%20%20%20%20%2016.%20R9.6%20%20%20C5-2%20%20%20%0A%20%20%2017.%20P5%2B1%20%20%20R4.5%20%20%20%20%20%2018.%20R3.5%20%20%20H7%2B5%20%20%20%0A%20%20%2019.%20C6.9%20%20%20H5%2B6%20%20%20%20%20%2020.%20R6%2B4%20%20%20R7.6%20%20%20%0A%20%20%2021.%20P3%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2022.%20H3%2B4%20%20%20P7.6%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C9%2B4%20%20%20C1%2B4%20%20%20%20%20%2024.%20C9-2%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Ván này chơi tại Giải đồng đội Châu Á 1993 , ván sau ĐCĐS Hồ Vinh Hoa đi Tiên và vẫn bị Diệp Khai Nguyên ( bên phải trong ảnh ) cầm hòa . Ở Giải này Diệp Đại Hổ còn có ván Hậu Thắng ĐCĐS Lưu Điện Trung rất xuất sắc.