Những ván cờ lịch sử Việt Nam (P3)

QTĐS Mai Thanh Minh biệt danh là Độc Cô Cửu Kiếm (người đứng trong ảnh) với 5 lần vô địch Việt Nam , trong đó có 4 lần liên tiếp nên được còn xưng tụng là Tứ Liên Bá , sau đây là ván đấu giữa ông và Thiên tài Phương Nam Trần Qưới :

Mai Thanh Minh Tiên Bại Trần Qưới (chơi năm 1985 tại Sài Gòn)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09MAI%20THANH%20MINH(vs)TRAN%20QUOI%20(thang)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09MAI%20THANH%20MINH%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09TRAN%20QUOI%20(thang)%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0920-08-2014%0A%2F*%202-9-1985%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20C8.5%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20R9.4%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B7%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%20%206.%20R2%2B5%20%20%20E3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20H3%2B4%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%208.%20P3%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20R2.3%20%20%20C5-1%20%20%20%20%20%2010.%20R9%2B1%20%20%20C5.7%20%20%20%0A%20%20%2011.%20H4%2B3%20%20%20C2%2B1%20%20%20%20%20%2012.%20C5.3%20%20%20R1%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R9.4%20%20%20R4.6%20%20%20%20%20%2014.%20R4%2B7%20%20%20R1.6%20%20%20%0A%20%20%2015.%20A4%2B5%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%2016.%20E3%2B5%20%20%20R6.2%20%20%20%0A%20%20%2017.%20C8.9%20%20%20R2%2B5%20%20%20%20%20%2018.%20R3.4%20%20%20C7%2B2%20%20%20%0A%20%20%2019.%20R4%2B2%20%20%20H3-5%20%20%20%20%20%2020.%20C9%2B4%20%20%20R2-3%20%20%20%0A%20%20%2021.%20C9-2%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2022.%20E5%2B7%20%20%20C7.8%20%20%20%0A%20%20%2023.%20R4.9%20%20%20H7%2B8%20%20%20%20%20%2024.%20R9.2%20%20%20H8%2B9%20%20%20%0A%20%20%2025.%20C3.5%20%20%20C3%2B3%20%20%20%20%20%2026.%20E7%2B9%20%20%20C8%2B1%20%20%20%0A%20%20%2027.%20P5%2B1%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2028.%20R2.3%20%20%20C8%2B3%20%20%20%0A%20%20%2029.%20R3-4%20%20%20R2%2B3%20%20%20%20%20%2030.%20R3.1%20%20%20C8.3%20%20%20%0A%20%20%2031.%20R1.6%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2032.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2033.%20R6.5%20%20%20C%2B-2%20%20%20%20%20%2034.%20R5%2B2%20%20%20C%2B.5%20%20%20%0A%20%20%2035.%20K5.4%20%20%20C3.4%20%20%20%20%20%2036.%20R5.7%20%20%20R2.1%20%20%20%0A%20%20%2037.%20C9.7%20%20%20H3-4%20%20%20%20%20%2038.%20R7.6%20%20%20R1%2B1%20%20%20%0A%20%20%2039.%20C5.6%20%20%20C4.5%20%20%20%20%20%2040.%20R6-2%20%20%20R1.3%20%20%20%0A%20%20%2041.%20C7.9%20%20%20C%2B%2B1%20%20%20%20%20%2042.%20R6.5%20%20%20C-.2%20%20%20%0A%20%20%2043.%20C9%2B5%20%20%20R3-7%20%20%20%20%20%2044.%20C9.6%20%20%20R3.4%20%20%20%0A%20%20%2045.%20R5-1%20%20%20R4%2B6%20%20%20%20%20%2046.%20C6.8%20%20%20C2-3%20%20%20%0A%20%20%2047.%20R5%2B3%20%20%20R4.6%20%20%20%20%20%2048.%20C8.4%20%20%20C2%2B7%20%20%20%0A%20%20%2049.%20K4%2B1%20%20%20C2-1%20%20%20%20%20%2050.%20A5%2B6%20%20%20C2-6%20%20%20%0A%20%20%2051.%20A6%2B5%20%20%20C2.6%20%20%20%20%20%2052.%20R5%2B1%20%20%20P9%2B1%20%20%20%0A%20%20%2053.%20R5.1%20%20%20C6-1%20%20%20%20%20%2054.%20R1%2B2%20%20%20P9%2B1%20%20%20%0A%20%7DEND%0A{/iframe} Newlink1 10112013

QTĐS Mông Nhi tức Mông Thế Hành hay còn gọi là Xi Ngạn Chảy cũng là tay cờ người Hoa hùng bá Chợ Lớn những năm 70-80 thế kỷ trước , tuy nhiên ông cũng thất bại trước Lác Chảy :

Mông Nhi Tiên Bại Trần Qưới (chơi năm 1986 tại Sài Gòn)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09MONG%20NHI(vs)TRAN%20QUOI%20(thang)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09MONG%20NHI%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09TRAN%20QUOI%20(thang)%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0920-08-2014%0A%2F*%2011-12-1986%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20C8%2B4%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20C2.5%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20P7%2B1%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%206.%20H8%2B7%20%20%20R1.2%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9.8%20%20%20R2%2B4%20%20%20%20%20%20%208.%20C8.9%20%20%20R2.8%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20R8%2B6%20%20%20C8.7%20%20%20%20%20%2010.%20R2.1%20%20%20C5.6%20%20%20%0A%20%20%2011.%20P5%2B1%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%2012.%20H7%2B5%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A%20%20%2013.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2014.%20H5%2B6%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20P7%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2016.%20H6%2B5%20%20%20C7.5%20%20%20%0A%20%20%2017.%20H3%2B5%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%2018.%20H5-7%20%20%20H7-6%20%20%20%0A%20%20%2019.%20R8.7%20%20%20R%2B.6%20%20%20%20%20%2020.%20H7%2B8%20%20%20C6%2B7%20%20%20%0A%20%20%2021.%20R1%2B2%20%20%20C6-4%20%20%20%20%20%2022.%20R7%2B1%20%20%20C6.2%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C9%2B4%20%20%20R6-1%20%20%20%20%20%2024.%20C9%2B3%20%20%20C2-5%20%20%20%0A%20%20%2025.%20R7.8%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%2026.%20C5.7%20%20%20R8%2B9%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R1.3%20%20%20R6.1%20%20%20%20%20%2028.%20C9.8%20%20%20R1-3%20%20%20%0A%20%20%2029.%20C7.4%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2030.%20R3%2B1%20%20%20R1.2%20%20%20%0A%20%20%2031.%20R8%2B2%20%20%20C3%2B9%20%20%20%20%20%2032.%20A6%2B5%20%20%20C3.7%20%20%20%0A%20%20%2033.%20C4%2B4%20%20%20C7-4%20%20%20%20%20%2034.%20A5-4%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%2035.%20R8-4%20%20%20R8-6%20%20%20%20%20%2036.%20C4.8%20%20%20R8.5%20%20%20%0A%20%20%2037.%20C8%2B3%20%20%20E5-3%20%20%20%20%20%2038.%20R8.3%20%20%20P5.4%20%20%20%0A%20%20%2039.%20K5.6%20%20%20C7.6%20%20%20%20%20%2040.%20C8-8%20%20%20C6-3%20%20%20%0A%20%20%2041.%20C8.5%20%20%20C6.5%20%20%20%20%20%2042.%20C5%2B6%20%20%20H6%2B5%20%20%20%0A%20%20%2043.%20R%2B.7%20%20%20E3%2B1%20%20%20%20%20%2044.%20R7.9%20%20%20R5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2045.%20R3.4%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2046.%20R9.2%20%20%20A5-6%20%20%20%0A%20%20%2047.%20R4-2%20%20%20H3%2B2%20%20%20%20%20%2048.%20A4%2B5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2049.%20K6.5%20%20%20H3%2B5%20%20%20%20%20%2050.%20K5.4%20%20%20A4%2B5%20%20%20%0A%20%20%2051.%20R2.8%20%20%20E1-3%20%20%20%20%20%2052.%20R8.7%20%20%20A5%2B6%20%20%20%0A%20%20%2053.%20R7%2B4%20%20%20K5%2B1%20%20%20%20%20%2054.%20R7-1%20%20%20K5-1%20%20%20%0A%20%20%2055.%20R7.3%20%20%20H5-3%20%20%20%20%20%2056.%20R4.8%20%20%20R5%2B2%20%20%20%0A%20%20%2057.%20K4%2B1%20%20%20H3-5%20%20%20%20%20%2058.%20K4%2B1%20%20%20H5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2059.%20R8.6%20%20%20R5-3%20%20%20%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

Về danh thủ Trần Qưới (đứng bên phải) , mời các bạn xem bài viết Thiên Tài Phương Nam cũng trong mục Chuyện làng cờ này.