Những ván cờ lịch sử Việt Nam (P2)

Ở Miền Nam những năm trước 1945 là sự thống trị của Tứ Đại Thiên Vương : Nguyễn Văn Ngoan , Nguyễn Thành Hội , Hà Quang Bố và Hứa Văn Hải . Năm 1943 tại Gò Công (Tiền Giang) diễn ra giải Tứ Hùng giữa 4 Kỳ Vương hàng đầu miền Nam kể trên . Kết quả Hứa Văn Hải xuất sắc đoạt chức vô địch , sau đây là 2 ván đấu quyết định chức vô địch của Giải :

Hứa Văn Hải Tiên Thắng Hà Quang Bố ( chơi năm 1943 tại Gò Công)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09HA%20QUANG%20BO%20(thang)(vs)HUA%20VAN%20HAI%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09HA%20QUANG%20BO%20(thang)%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09HUA%20VAN%20HAI%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0902-08-2014%0A%2F*%2018-5-1972%20*%2F%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C8.5%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%202.%20H8%2B7%20%20%20H8%2B7%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20P3%2B1%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%20%204.%20H2%2B3%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20R9%2B1%20%20%20R1.2%20%20%20%20%20%20%206.%20P5%2B1%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9.4%20%20%20H3%2B4%20%20%20%20%20%20%208.%20H3%2B5%20%20%20H4%2B3%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20C5-1%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%2010.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C5%2B4%20%20%20R9.6%20%20%20%20%20%2012.%20R1%2B1%20%20%20C8%2B4%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R4%2B8%20%20%20H7-6%20%20%20%20%20%2014.%20H5%2B4%20%20%20R2%2B3%20%20%20%0A%20%20%2015.%20H7%2B5%20%20%20R2.5%20%20%20%20%20%2016.%20C2.5%20%20%20H3%2B5%20%20%20%0A%20%20%2017.%20C5-3%20%20%20C3%2B7%20%20%20%20%20%2018.%20A6%2B5%20%20%20C8.1%20%20%20%0A%20%20%2019.%20K5.6%20%20%20R5.2%20%20%20%20%20%2020.%20H4%2B2%20%20%20R2.4%20%20%20%0A%20%20%2021.%20A5%2B6%20%20%20C3.6%20%20%20%20%20%2022.%20H5%2B4%20%20%20R4.6%20%20%20%0A%20%20%2023.%20H2%2B3%20%20%20R6-2%20%20%20%20%20%2024.%20H4%2B2%20%20%20C6-7%20%20%20%0A%20%20%2025.%20R1.4%20%20%20C1.4%20%20%20%20%20%2026.%20A6-5%20%20%20C4-4%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R4%2B3%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2028.%20P3%2B1%20%20%20P3.4%20%20%20%0A%20%20%2029.%20K6.5%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2030.%20R4.6%20%20%20C6.8%20%20%20%0A%20%20%2031.%20H2%2B4%20%20%20C8%2B7%20%20%20%20%20%2032.%20A5-4%20%20%20C8-3%20%20%20%0A%20%20%2033.%20C5%2B2%20%20%20C4.2%20%20%20%20%20%2034.%20K5.6%20%20%20C2-2%20%20%20%0A%20%20%2035.%20H3-4%20%20%20H6%2B8%20%20%20%20%20%2036.%20H-%2B6%20%20%20K5.6%20%20%20%0A%20%20%2037.%20C5.4%20%20%20H8%2B6%20%20%20%20%20%2038.%20H6-8%20%20%20C8-3%20%20%20%0A%20%20%2039.%20H8%2B7%20%20%20C8.6%20%20%20%20%20%2040.%20R6%2B2%20%20%20C6%2B1%20%20%20%0A%20%20%2041.%20R6.1%20%20%20R6.8%20%20%20%20%20%2042.%20R1%2B3%20%20%20K6%2B1%20%20%20%0A%20%20%2043.%20H7-6%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2044.%20C4-2%20%20%20R8%2B6%20%20%20%0A%20%20%2045.%20A4%2B5%20%20%20C6%2B1%20%20%20%20%20%2046.%20H6-4%20%20%20R8-5%20%20%20%0A%20%20%2047.%20R1.3%20%20%20P7.8%20%20%20%20%20%2048.%20H4%2B3%20%20%20C2%2B2%20%20%20%0A%20%20%2049.%20H3%2B2%20%20%20A5%2B4%20%20%20%20%20%2050.%20R3.5%20%20%20%20%7DEND%0A{/iframe} Newlink1 10112013

( Hà Quang Bố còn gọi là Giáo Bố , là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên kích bại danh thủ Trung Quốc Triệu Khôn khi ông sang thăm Việt Nam năm 1934. Còn Hứa Văn Hải biệt danh là Kỳ Vương mệnh yểu , ông qua đời tại làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp chỉ một năm sau khi vô địch Giải Kỳ Vương 1943 này lúc mới có 26 tuổi ! )


Hà Quang Bố Tiên Bại Hứa Văn Hải (chơi năm 1943 tại Gò Công)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09HA%20QUANG%20BO(vs)HUA%20VAN%20HAI%20(thang)%0ATIME%20%20%20%20%090%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09HA%20QUANG%20BO%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09HUA%20VAN%20HAI%20(thang)%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0902-08-2014%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C8.5%20%20%20C2.5%20%20%20%20%20%20%202.%20H8%2B7%20%20%20R1%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R9.8%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20R8%2B6%20%20%20H8%2B7%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20R8.7%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%20%206.%20A4%2B5%20%20%20H7%2B6%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20P7%2B1%20%20%20H6%2B7%20%20%20%20%20%20%208.%20H2%2B1%20%20%20R1.6%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20P7%2B1%20%20%20H7%2B8%20%20%20%20%20%2010.%20R1%2B1%20%20%20R6%2B7%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C2.3%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%2012.%20C3-1%20%20%20C8.9%20%20%20%0A%20%20%2013.%20C5.3%20%20%20C9%2B4%20%20%20%20%20%2014.%20R1.2%20%20%20R8%2B8%20%20%20%0A%20%20%2015.%20C%2B%2B7%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%2016.%20R7%2B1%20%20%20R8-2%20%20%20%0A%20%20%2017.%20E7%2B5%20%20%20C9.5%20%20%20%20%20%2018.%20H7%2B5%20%20%20C5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2019.%20H1%2B3%20%20%20R8.7%20%20%20%20%20%2020.%20C%2B-6%20%20%20K5.6%20%20%20%0A%20%7DEND{/iframe} Newlink1 10112013

( Nguyễn Thành Hội còn gọi là Giáo Hội , vô địch Nam Kỳ năm 1933 . Còn Nguyễn Văn Ngoan biệt danh là Ba Ngoan , ông được xem là anh cả của làng cờ Nam Bộ những năm trước 1945 với rất nhiều học trò thành danh . Ở Giải Kỳ Vương 1943 này Giáo Hội xếp thứ nhì , Giáo Bố xếp thứ ba.