GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ VÂY QUỐC GIA LẦN III
3rd NATIONAL GO CHESS CHAMPIONSHIP 2003

Tài trợ chính - Main sponsor:

CÔNG TY ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT
TIEN DAT ELECTRONICS CO. LTD.

Giải được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, từ 5 đến 7/9
The championship was held at District 3 Culture Centre, Ho Chi Minh city

Kết quả nam - Men final result

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
9
15
3
4
2
12
11
13
7
8
10
14
6
Tran Anh Tuan
Le Mai Duy
Tran Trung Tin
Nguyen Vo Duong
Ngo Quoc Huy
Hoang Nam Thang
Tran Chi Thanh
Tran Thien BRhuoc
Tran Dang Nguyen
Tran The Tam
Vu Thanh Tu
Le Thanh Van
Trh Q T Nghia
Nguyen Ngoc Hai
Tran King Bang
DTD
HCM
HCM
BTR
DTD
DAN
HCM
BTH
BTH
DAN
KGI
KGI
DTD
BTR
DTD
12w1
8w0
2w1
r1
10w1
11b1
9b0
5b0
4w0
6w1
14w1
1b1
3b0
7b0
13b0
13b1
10b1
4b1
7w1
8b1
9w0
11w1
6b1
2b0
5w0
15b0
3w0
1w0
r1
12w0
15w1
13w1
3b1
5b0
9w0
14b1
12b1
2w0
6w1
1b0
8w1
7b0
r1
4w0
11b0
9b1
4b1
5w0
3w1
15b0
1w0
7w1
10w1
14b1
8b1
2b0
13w0
12b0
11w0
r1
2w1
9w1
1b0
11b1
12w1
7b1
5b0
3b0
15w0
10w1
4w0
r1
13b0
6b1
14w0
1b0
5w1
13w1
4b0
2b1
15w1
3w0
7w1
r1
9b0
12b0
14b1
6w1
8w0
10b0
4w1
3b1
15b1
9w0
1w0
5b0
6b1
8b1
13b1
11w0
r1
12w0
14w1
10b0
2w0
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1

Kết quả nữ - Women final result

R No Tên / Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
7
8
11
6
5
4
12
10
9
Ng Thi Hong Anh
Ngo T Thanh Thuy
Ng T Kieu Trinh
Ngo T Khanh Chi
Vo Thi Nhu Hoa
Lug H Le Uyen
Vu Thi Minh Tam
Trn N BRhuong Anh
Dinh Khanh Van
Ng Duc Ngoc Uyen
Bui Thi Yen Nhi
Ng Vo Song Huyen
KGI
HCM
DAN
HCM
DAN
BDI
BDI
DTD
HCM
DTD
BTR
BTR
7w1
8b1
9w1
1b0
2w0
5b0
12b1
11w1
10b1
6w0
4w0
3b0
4b1
5w1
6b1
10w1
11b1
8w0
3w0
2b0
1w0
9b1
7b0
12w0
2w1
1b0
4w1
5b1
6w1
12b1
8b0
7w0
3b0
11w0
9w1
10b0
3b1
10w1
1w0
8w1
7b0
9w1
5w1
6b0
12w1
4b0
2b0
11b0
6w1
3w1
2b0
11b1
4w1
7w0
1b0
9b1
8b0
10b1
12w0
5w0
8b1
7b0
12b1
2w1
1w0
4b1
9w1
10w1
11w0
3w0
5b0
6b0
5w1
6w1
7w1
3b0
12b1
10b1
2b0
1b0
9b0
8w0
11w0
4w1
7
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
ĐỒNG ĐỘI NAM - MEN TEAM:
ĐỒNG ĐỘI NỮ - WOMEN TEAM:
TOÀN ĐOÀN - DELEGATIONS:
1. Ho Chi Minh City; 2. Tien Dat Co. 3. Da Nang
1. Ho Chi Minh City; 2. Da Nang; 3. Binh Dinh
1. Ho Chi Minh City; 2. Da Nang; 3. Tien Dat