Các ván đấu Giải cờ tướng đấu thủ mạnh 2013

Tiếp tục các vòng 3&4 Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh tòan quốc 2013 tại Thái Nguyên , một số ván đấu được dư luận chú ý theo dõi đã có những diễn tiến hấp dẫn . Sau đây là các ván giữa hai tuyển thủ QG Uông Dương Bắc (BRV) và Võ Minh Nhất BPH) đối đầu cùng Diệp Khải Hằng (BDU) và Trần Văn Ninh(DAN)

Diệp Khải Hằng (BDU) Tiên Thắng Uông Dương Bắc (BRV)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%093%22%3B%201%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0906-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20H8%2B7%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%20%202.%20P3%2B1%20%20%20H2%2B3%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20H2%2B3%20%20%20R1%2B1%20%20%20%20%20%20%204.%20R9%2B1%20%20%20R1.7%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H3%2B4%20%20%20C8%2B3%20%20%20%20%20%20%206.%20H4-5%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9.6%20%20%20C2%2B2%20%20%20%20%20%20%208.%20R6%2B5%20%20%20P7%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20C2.3%20%20%20R7.8%20%20%20%20%20%2010.%20R6.7%20%20%20R8.3%20%20%20%0A%20%20%2011.%20R1.2%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%2012.%20E3%2B1%20%20%20H8%2B6%20%20%20%0A%20%20%2013.%20E1%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%2014.%20R7.8%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2015.%20P7%2B1%20%20%20C2.6%20%20%20%20%20%2016.%20P7%2B1%20%20%20E5%2B3%20%20%20%0A%20%20%2017.%20R8.6%20%20%20C6-1%20%20%20%20%20%2018.%20R6-5%20%20%20E3-5%20%20%20%0A%20%20%2019.%20C8-1%20%20%20C8%2B2%20%20%20%20%20%2020.%20C8.7%20%20%20C6%2B4%20%20%20%0A%20%20%2021.%20H7%2B8%20%20%20R3.2%20%20%20%20%20%2022.%20H8-9%20%20%20R2%2B4%20%20%20%0A%20%20%2023.%20R6%2B7%20%20%20A4%2B5%20%20%20%20%20%2024.%20H9%2B7%20%20%20R2.7%20%20%20%0A%20%20%2025.%20C7%2B6%20%20%20R7%2B2%20%20%20%20%20%2026.%20C7.8%20%20%20C8.9%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R2.1%20%20%20H6%2B7%20%20%20%20%20%2028.%20C8%2B2%20%20%20E3%2B1%20%20%20%0A%20%20%2029.%20A6%2B5%20%20%20C6-6%20%20%20%20%20%2030.%20R6-2%20%20%20C9.8%20%20%20%0A%20%20%2031.%20K5.6%20%20%20A5%2B4%20%20%20%20%20%2032.%20R6%2B1%20%20%20C8%2B2%20%20%20%0A%20%20%2033.%20R1.2%20%20%20R8%2B9%20%20%20%20%20%2034.%20H7%2B8%20%20%20C6%2B1%20%20%20%0A%20%20%2035.%20R6%2B2%20%20%20K5%2B1%20%20%20%20%20%2036.%20H8%2B6%20%20%20K5.6%20%20%20%0A%20%20%2037.%20R6-1%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%2038.%20R6.5%20%20%20%20%7DEND {/iframe} 6d1e8abd

Trần Văn Ninh (DNA) Tiên Thắng Võ Minh Nhất (BPH)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME%20%20%20%20%092%22%3B%204%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0906-11-2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20H8%2B9%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20P3%2B1%20%20%20P1%2B1%20%20%20%20%20%20%206.%20C8.7%20%20%20H3%2B2%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9%2B1%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%20%208.%20H3%2B4%20%20%20H2%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20C7.6%20%20%20R1%2B3%20%20%20%20%20%2010.%20R9.8%20%20%20C2.4%20%20%20%0A%20%20%2011.%20R2%2B6%20%20%20A6%2B5%20%20%20%20%20%2012.%20H4%2B3%20%20%20P1%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20P5%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2014.%20P7%2B1%20%20%20C4.3%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R8%2B2%20%20%20R1.4%20%20%20%20%20%2016.%20A6%2B5%20%20%20R4%2B2%20%20%20%0A%20%20%2017.%20P7%2B1%20%20%20E5%2B3%20%20%20%20%20%2018.%20P5%2B1%20%20%20P5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2019.%20H3-5%20%20%20C3.5%20%20%20%20%20%2020.%20H9%2B7%20%20%20C5%2B5%20%20%20%0A%20%20%2021.%20E7%2B5%20%20%20C8.9%20%20%20%20%20%2022.%20R2%2B3%20%20%20H7-8%20%20%20%0A%20%20%2023.%20R8%2B3%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%2024.%20R8.3%20%20%20H7-6%20%20%20%0A%20%20%2025.%20R3.1%20%20%20C9.5%20%20%20%20%20%2026.%20R1.9%20%20%20R4.2%20%20%20%0A%20%20%2027.%20H7%2B9%20%20%20H1%2B3%20%20%20%20%20%2028.%20H9%2B8%20%20%20C5.2%20%20%20%0A%20%20%2029.%20E5-7%20%20%20H3-4%20%20%20%20%20%2030.%20H5-6%20%20%20R2%2B1%20%20%20%0A%20%20%2031.%20C6.5%20%20%20A5%2B6%20%20%20%20%20%2032.%20H8%2B6%20%20%20K5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2033.%20H%2B-7%20%20%20%20%7DEND{/iframe} 6d1e8abd