Bình luận vòng 1 Giải cờ tướng đấu thủ mạnh 2013

Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh tòan quốc 2013 vừa khởi tranh sáng 05/11/2013 tại Thái Nguyên . Ngay ở vòng đầu tiên đã diễn ra những bất ngờ thú vị , mời các bạn xem 2 ván đấu khá lý thú giữa QTĐS Lại Lý Huynh - Đặng Cửu Tùng Lân (BPH) và ĐCĐS Nguyễn Hòang Lâm - Nguyễn Anh Quân (BCA)

Lại Lý Huynh (BDU) Tiên Bại Đặng Cửu Tùng Lân (BPH)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME %20%20%20%20%093%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0905-11- 2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20P7%2B1%20%20%20C2.3%20%20%20%20%20%20%202.%20C2.5%20%20%20E3%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%203. %20A6%2B5%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%20%204.%20C5%2B4%20%20%20A4%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%205. %20R1%2B2%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%206.%20C5-1%20%20%20H2%2B4%20%20%20%0A%20%20%20%207. %20H8%2B9%20%20%20R9.8%20%20%20%20%20%20%208.%20R1.6%20%20%20H4%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%209. %20R9.8%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2010.%20P7%2B1%20%20%20H5%2B3%20%20%20%0A%20%20%2011. %20R6%2B3%20%20%20H7%2B5%20%20%20%20%20%2012.%20P5%2B1%20%20%20C8.7%20%20%20%0A%20%20%2013. %20H2%2B1%20%20%20R8%2B5%20%20%20%20%20%2014.%20C8.6%20%20%20C3-2%20%20%20%0A%20%20%2015. %20C5.7%20%20%20H5%2B3%20%20%20%20%20%2016.%20P5%2B1%20%20%20R8.5%20%20%20%0A%20%20%2017. %20E3%2B5%20%20%20A5%2B4%20%20%20%20%20%2018.%20P5.4%20%20%20C3.4%20%20%20%0A%20%20%2019. %20R6.5%20%20%20C4%2B7%20%20%20%20%20%2020.%20A5%2B6%20%20%20R5.8%20%20%20%0A%20%20%2021.%20H1-3%20%20%20A4- 5%20%20%20%20%20%2022.%20H9%2B7%20%20%20C7.9%20%20%20%0A%20%20%2023.%20H3%2B1%20%20%20R8%2B2%20%20%20%20%20%2024.%20E5- 3%20%20%20R8.4%20%20%20%0A%20%20%2025.%20H7%2B5%20%20%20R4-2%20%20%20%20%20%2026.%20H5-4%20%20%20C9.6%20%20%20%0A%20%20%2027. %20P4.3%20%20%20R4.6%20%20%20%20%20%2028.%20H4-2%20%20%20R1.4%20%20%20%0A%20%20%2029.%20R8%2B1%20%20%20H3%2B4%20%20%20%20%7DEND {/iframe} 6d1e8abd

Nguyễn Hòang Lâm (HCM) Tiên Bại Nguyễn Anh Quân (BCA)

{iframe scrolling="no" height="380" width="400"}https://vietnamchess.vn/sd/sd2.html?game=FORMAT%09WXF%0AGAME%20%20%20%20%09%0ATIME %20%20%20%20%093%22%3B%200%22%0ARED%20%20%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%09%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%20%0905-11- 2013%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20P7%2B1%20%20%20P7%2B1%20%20%20%20%20%20%202.%20C2.3%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A %20%20%20%203.%20H2%2B1%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%204.%20R1.2%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%205. %20C8.5%20%20%20C8%2B4%20%20%20%20%20%20%206.%20H8%2B7%20%20%20H2%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%207. %20R9%2B1%20%20%20R1%2B1%20%20%20%20%20%20%208.%20R9.3%20%20%20R1.6%20%20%20%0A%20%20%20%209. %20P3%2B1%20%20%20C8.7%20%20%20%20%20%2010.%20R2%2B9%20%20%20C7%2B2%20%20%20%0A%20%20%2011.%20R2-9%20%20%20C7- 3%20%20%20%20%20%2012.%20C5.6%20%20%20R6%2B5%20%20%20%0A%20%20%2013.%20E3%2B5%20%20%20R6.5%20%20%20%20%20%2014. %20A4%2B5%20%20%20C7.5%20%20%20%0A%20%20%2015.%20C6%2B5%20%20%20C5%2B2%20%20%20%20%20%2016.%20A5%2B4%20%20%20C5.4%20%20%20%0A %20%20%2017.%20A6%2B5%20%20%20C2%2B7%20%20%20%20%20%2018.%20H7-8%20%20%20C4.7%20%20%20%0A%20%7DEND{/iframe} 6d1e8abd